ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania (Dz. U. Nr 194, poz. 1402) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na działalność wspomagającą badania w terminie 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku.”;

2) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. 1. Podmiot, któremu minister przyznał środki finansowe na działalność wspomagającą badania, przedkłada podpisany projekt umowy określającej warunki przekazywania tych środków i ich rozliczenia w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania decyzji.

2. Nieprzedłożenie w terminie podpisanego projektu umowy, o której mowa w ust. 1, traktuje się jako wycofanie wniosku.”.

§ 2. 1. Do wniosków dotyczących przyznania środków finansowych na działalność wspomagającą badania, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do zawierania umów określających warunki przekazywania podmiotom środków finansowych na działalność wspomagającą badania, przyznanych przez ministra przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).