ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej

Na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki:

1) oceny programowej na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia,

2) oceny instytucjonalnej w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni, zwanej dalej „jednostką”

— dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną.

§ 2. Ocena programowa obejmuje ocenę:

1) warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, w tym ocenę:

a) związku kierunku studiów ze strategią rozwoju uczelni, w tym jej misją,

b) opracowanych przez jednostkę zakładanych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,

c) programu studiów, w tym realizacji zakładanych efektów kształcenia oraz sposobów weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia,

d) sposobu przypisania punktów ECTS do poszczególnych modułów kształcenia — zajęć lub grupy zajęć — w programie studiów,

e) spełniania wymagań dotyczących minimum kadrowego i kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów,

f) infrastruktury dydaktycznej, w tym dostępu do literatury zalecanej w ramach kształcenia na kierunku studiów;

2) warunków prowadzenia kształcenia na odległość, jeżeli program kształcenia przewiduje prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

3) funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia — w zakresie analizy efektów kształcenia i jego działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia;

4) dostosowania efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym:

a) wykorzystania wyników monitorowania karier zawodowych absolwentów,

b) wykorzystania opinii pracodawców przy tworzeniu programów kształcenia,

c) organizacji praktyk oraz wyników analizy zakładanych i uzyskanych efektów z realizacji tych praktyk;

5) zarządzania procesem dydaktycznym w zakresie kierunku studiów, w tym zmian dokonywanych w programie kształcenia wynikających z jego doskonalenia.

§ 3. Jeżeli jednostka prowadzi w ramach kierunku studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, ocena programowa obejmuje również sprawdzenie, czy są prowadzone badania naukowe w co najmniej jednym obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia, do którego przyporządkowano kierunek studiów.

§ 4. Jeżeli jednostka prowadzi w ramach kierunku studiów zajęcia przygotowujące do uzyskania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela, ocena programowa obejmuje również ocenę dostosowania programu studiów do warunków określonych w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy.

§ 5. Jeżeli jednostka prowadzi studia na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, weterynaria oraz architektura, ocena programowa obejmuje również ocenę dostosowania programów studiów do warunków określonych w standardach kształcenia dla tych kierunków, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9b ustawy.

§ 6. Polska Komisja Akredytacyjna dokonuje oceny instytucjonalnej działalności jednostki, jeżeli jednostka ta prowadzi studia doktoranckie lub spełnia łącznie następujące warunki:

1) wciągu 5 lat poprzedzających ocenę instytucjonalną jednostka ta w zakresie oceny programowej nie uzyskała oceny negatywnej, a w przypadku oceny

warunkowej — uzasadnienia jej wydania nie stanowiły zastrzeżenia dotyczące konstrukcji i funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;

2) została dokonana ocena programowa większości prowadzonych w tej jednostce kierunków studiów.

§ 7. Ocena instytucjonalna obejmuje ocenę:

1) związku strategii rozwoju jednostki ze strategią rozwoju uczelni;

2) funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, w tym jego konstrukcji i oddziaływania na doskonalenie jakości kształcenia;

3) jakości kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonych w jednostce;

4) jakości procesu kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych w jednostce;

5) współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

§ 8. Dokonując oceny programowej i oceny instytucjonalnej, Polska Komisja Akredytacyjna uwzględnia:

1) stopień umiędzynarodowienia studiów, w tym współpracę międzynarodową w zakresie kształcenia, wymianę studentów i nauczycieli akademickich, a także proporcje liczby studentów z zagranicy do ogólnej liczby studentów oraz prowadzenie zajęć w językach obcych;

2) współpracę międzynarodową w zakresie badań naukowych, jeżeli jednostka prowadzi w ramach kierunku studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub prowadzi studia doktoranckie;

3) wyniki poprzednich ocen programowych dokonanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez międzynarodowe i krajowe komisje branżowe dokonujące ocen w wybranych obszarach kształcenia oraz przez agencje akredytacyjne zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z którymi Polska Komisja Akredytacyjna zawarła umowy o uznawalności ocen akredytacyjnych.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.


1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.