ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, zwanego dalej „rejestrem”, dane, jakie musi zawierać wniosek o wpisanie uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych do rejestru, w tym rodzaj dokumentów, które założyciele są obowiązani dołączyć do wniosku, nazwy rubryk rejestru oraz tryb dokonywania wpisów i zmian w rejestrze oraz warunki wykreślenia z rejestru;

2) szczegółowy tryb udostępniania rejestru, sposób sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokość opłat za ich wydawanie.

§ 2. 1. Rejestr prowadzi się w systemie informatycznym.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, zwany dalej „ministrem”, prowadzi dla uczelni niepublicznej, zwanej dalej „uczelnią”, i związku uczelni niepublicznych, zwanego dalej „związkiem uczelni”, wpisanych do rejestru, odrębne akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisów.

§ 3. Rejestr składa się z następujących rubryk:

1) rubryka pierwsza — numer wpisu uczelni albo związku uczelni;

2) rubryka druga — data wydania decyzji zarządzającej wpis;

3) rubryka trzecia — data wydania pozwolenia na utworzenie uczelni albo związku uczelni;

4) rubryka czwarta — imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazwa, numer z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru i siedziba założyciela albo każdego z założycieli uczelni tworzących związek uczelni;

5) rubryka piąta — nazwa, siedziba i adres uczelni albo związku uczelni;

6) rubryka szósta — posiadane uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia;

7) rubryka siódma — wartość i rodzaj środków majątkowych przeznaczonych na utworzenie i funkcjonowanie uczelni albo związku uczelni oraz nieruchomości stanowiące ich majątek;

8) rubryka ósma — data uzyskania osobowości prawnej;

9) rubryka dziewiąta — imię i nazwisko oraz data rozpoczęcia i zakończenia kadencji rektora uczelni albo organu zarządzającego związku uczelni;

10) rubryka dziesiąta — numer identyfikacyjny REGON nadany uczelni albo związkowi uczelni;

11) rubryka jedenasta — informacje o połączeniu, zawieszeniu działalności, likwidacji oraz inne informacje o działalności uczelni albo związku uczelni;

12) rubryka dwunasta — wykreślenie uczelni albo związku uczelni z rejestru.

§ 4. 1. Podstawą decyzji zarządzającej wpis w rejestrze są dokumenty złożone do akt rejestrowych.

2. W decyzji zarządzającej wpis w rejestrze określa się treść wpisu oraz rubrykę rejestru, w której wpis ma być dokonany.

3. W treści wpisu można powołać się na dokument złożony do akt rejestrowych.

§ 5. 1. Wpisem w rejestrze jest wpis do rejestru uczelni albo związku uczelni, zmiana wpisu w rejestrze oraz wykreślenie uczelni albo związku uczelni z rejestru.

2. Wpis w rejestrze polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w decyzji zarządzającej wpis w rejestrze, z dniem jej wydania.

§ 6. 1. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru uczelni albo związku uczelni składa się w formie papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w formie dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. We wniosku podaje się dane, o których mowa w § 3 pkt 4 i 5.

3.  Do wniosku dołącza się akt założycielski oraz statut uczelni albo związku uczelni.

4. Wpisu do rejestru uczelni albo związku uczelni dokonuje się pod kolejnym numerem w rejestrze.

5. Rubryki pierwszą, drugą, trzecią, szóstą i ósmą wypełnia się na podstawie danych znanych ministrowi.

§ 7. 1. Zmiana wpisu w rejestrze polega na:

1) umieszczeniu nowych informacji w odpowiednich rubrykach dotyczących wpisanej uczelni albo związku uczelni albo

2) umieszczeniu nowych informacji w odpowiednich rubrykach dotyczących wpisanej uczelni albo związku uczelni z oznaczeniem dotychczasowego wpisu jako nieaktualnego, albo

3) oznaczeniu dotychczasowego wpisu jako nieaktualnego.

2. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek założyciela lub rektora uczelni albo wszystkich założycieli uczelni tworzących związek uczelni lub organu zarządzającego związku uczelni.

3. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w formie papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w formie dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Wniosek powinien zawierać nazwę i siedzibę uczelni albo związku uczelni oraz określenie treści, których dotyczy ta zmiana.

5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze, a w szczególności:

1) uchwałę właściwego organu założyciela uczelni albo każdego z założycieli uczelni tworzących związek uczelni, będących osobami prawnymi, o powołaniu lub odwołaniu organu jednoosobowego, postawieniu uczelni albo związku uczelni w stan likwidacji;

2) rozstrzygnięcie założyciela uczelni albo każdego z założycieli uczelni tworzących związek uczelni, będących osobami fizycznymi, w sprawie powołania lub odwołania organu jednoosobowego, postawienia uczelni albo związku uczelni w stan likwidacji.

§ 8. 1. Wykreślenie uczelni albo związku uczelni z rejestru polega na dokonaniu z urzędu odpowiedniego wpisu w rubryce, o której mowa w § 3 pkt 12, odnotowującego datę wykreślenia uczelni albo związku uczelni z rejestru, ze wskazaniem przyczyny wykreślenia.

2. Warunkiem wykreślenia z rejestru jest zakończenie likwidacji oraz zawiadomienie ministra przez likwidatora o zakończeniu likwidacji albo wydanie przez ministra decyzji skutkującej wykreśleniem uczelni albo związku uczelni z rejestru.

3. Po wykreśleniu z rejestru nie dokonuje się w rejestrze zmian dotyczących wykreślonej uczelni albo związku uczelni, chyba że decyzja będąca podstawą wpisu w rubryce, o której mowa w § 3 pkt 12, została uchylona albo stwierdzono jej nieważność.

§ 9. 1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2) wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia.

2.  Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i następuje przez stronę internetową ministra lub w siedzibie urzędu obsługującego ministra.

3. Informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych zawartych w rejestrze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

§ 10. 1. Minister wydaje, na wniosek, poświadczone odpisy, wyciągi i zaświadczenia o danych zawartych w rejestrze, w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Wniosek o wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia składa się w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. We wniosku o wydanie odpisu podaje się nazwę i siedzibę uczelni albo związku uczelni.

4. We wniosku o wydanie wyciągu podaje się:

1) nazwę i siedzibę uczelni albo związku uczelni;

2) rubryki, których wyciąg ma dotyczyć, albo zakres żądanych informacji.

5. We wniosku o wydanie zaświadczenia podaje się nazwę i siedzibę uczelni albo związku uczelni.

§ 11. Odpis z rejestru zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w rejestrze pod numerem, pod którym są wpisane dana uczelnia albo związek uczelni.

§ 12. Wyciąg z rejestru obejmuje treść wszystkich wpisów we wskazanych przez wnioskodawcę rubrykach rejestru albo treść wszystkich wpisów w rubrykach odpowiadających żądanym przez wnioskodawcę informacjom.

§ 13. 1. Odpis, wyciąg lub zaświadczenie są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, lub uwierzytelnione za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.

2. Odpis, wyciąg lub zaświadczenie przesyła się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą za pisemnym potwierdzeniem odbioru albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Na żądanie wnioskodawcy odpis, wyciąg lub zaświadczenie mogą być odebrane w siedzibie urzędu obsługującego ministra osobiście przez wnioskodawcę albo osobę upoważnioną przez niego na piśmie, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

§ 14. 1. Za wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń pobiera się następujące opłaty:

1) za odpis — 60 zł;

2) za wyciąg z rejestru dotyczący rubryki, o której mowa w § 3 pkt 1 — 20 zł, a za dotyczący każdej następnej rubryki — 5 zł;

3) za zaświadczenie — 15 zł.

2. Opłaty wpłaca się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra.

3.  Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty w odpowiedniej wysokości dołącza się do wniosku o wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia.

§ 15. Uczelnie i związki uczelni, wpisane do rejestru przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia, uzupełnią, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, dane dotyczące:

1) numeru z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru założyciela albo każdego z założycieli uczelni tworzących związek uczelni;

2) miejsca zamieszkania albo siedziby założyciela albo każdego z założycieli uczelni tworzących związek uczelni;

3) wartości i rodzaju środków majątkowych przeznaczonych na funkcjonowanie uczelni albo związku uczelni oraz nieruchomości stanowiących majątek uczelni albo związku uczelni;

4) daty rozpoczęcia i zakończenia kadencji rektora uczelni albo organu zarządzającego związku uczelni.

§ 16. 1. Wnioski o dokonanie wpisu do rejestru uczelni albo związku uczelni oraz wnioski o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zwraca się wnioskodawcom z wezwaniem do uzupełnienia w zakresie informacji, o których mowa w:

1) § 15 pkt 1 i 2 — w przypadku wniosków o dokonanie wpisu do rejestru uczelni albo związku uczelni,

2) § 15 pkt 1–4 — w przypadku wniosków o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze

— w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Uzupełnione wnioski podlegają rozpatrzeniu zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 17. Do wniosków o wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r. 3)


1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie (Dz. U. Nr 25, poz. 187 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 349) i rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 348), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654).