ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę, zwanego dalej „audytem”.

§ 2. 1. Audyt przeprowadza audytor, którym może być:

1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) );

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1.

2. Audytorem nie może być:

1) podmiot zależny od audytowanego podmiotu;

2) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

3. Audytowany podmiot dokonuje wyboru audytora, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, i ponosi koszty przeprowadzenia audytu.

§ 3. Kierownik audytowanego podmiotu, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, w szczególności udostępnia obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwia bezzwłoczne udzielanie informacji i wyjaśnień przez pracowników audytowanego podmiotu.

§ 4. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzanym audytem informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

§ 5. Pracownicy audytowanego podmiotu, na żądanie audytora, udzielają informacji i wyjaśnień oraz potwierdzają „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i sporządzają z nich wyciągi, zestawienia oraz wydruki, w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu i zgodnie z przedstawioną przez audytora metodologią doboru próby dokumentów podlegających badaniu.

§ 6. Celem przeprowadzenia audytu projektu, w którym całkowita wartość dofinansowania przekracza 2 mln zł, zwanego dalej „audytem projektu”, jest wydanie przez audytora opinii na temat:

1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;

2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;

3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

§ 7. Celem przeprowadzenia audytu jednostki naukowej, która otrzymuje środki finansowe na działalność statutową, zwanego dalej „audytem jednostki”, lub audytu Narodowego Centrum Nauki albo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanego dalej „audytem centrum”, jest wydanie przez audytora opinii na temat:

1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną działalnością;

2) poprawności dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia operacji gospodarczych oraz opracowania sprawozdań;

3) adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli audytowanego podmiotu w obszarze działalności objętym audytem;

4) prawidłowości rozliczania otrzymywanych dotacji. § 8. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:

1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;

2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;

3) płatności wydatków związanych z projektem;

4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;

5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;

6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;

7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;

8) przestrzegania przepisówo rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;

10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

§ 9. Audyt projektu rozpoczyna się nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z projektem i kończy się przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu.

§ 10. 1. Audyt jednostki obejmuje sprawdzenie działalności tej jednostki w jednym roku z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, wybranym przez audytora na podstawie przeprowadzonej przez niego analizy ryzyka audytowanej jednostki.

2. Audyt jednostki obejmuje sprawdzenie:

1) podstaw prawnych jej działalności;

2) poprawności polityki rachunkowości;

3) realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu;

4) rzetelności danych zawartych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na działalność statutową;

5) sposobu dokumentowania i zatwierdzania wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych;

6) przestrzegania przepisówo rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

7) poprawności ewidencji księgowej;

8) wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków realizowanych ze środków finansowych na działalność statutową;

9) celowości i zasadności wydatków sfinansowanych ze środków finansowych na działalność statutową;

10) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;

11) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

§ 11. 1. Audyt centrum obejmuje sprawdzenie jego działalności w jednym roku z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, wybranym przez audytora na podstawie przeprowadzonej przez niego analizy ryzyka audytowanego centrum.

2. Audyt centrum obejmuje sprawdzenie:

1) podstaw prawnych jego działalności;

2) poprawności polityki rachunkowości;

3) realizacji rocznego planu finansowego;

4) wniosków o dotacje składanych do ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „ministrem”;

5) sposobu dokumentowania i zatwierdzania wyników działalności;

6) przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości, w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

7) poprawności ewidencji księgowej;

8) wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków realizowanych z dotacji otrzymywanych od ministra;

9) celowości i zasadności wydatków sfinansowanych z dotacji otrzymywanych od ministra;

10) funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;

11) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

§ 12. W przypadku gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.

§ 13. 1. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”.

2. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 14. 1. Sprawozdanie zawiera:

1) datę sporządzenia;

2) nazwę i adres audytowanego podmiotu;

3) nazwę i numer projektu — w przypadku audytu projektu;

4) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;

5) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;

6) cele audytu;

7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;

8) termin, w którym przeprowadzono audyt;

9) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;

10) zwięzłą ocenę sytuacji ekonomicznej audytowanego podmiotu — nie dotyczy audytu projektu;

11) informację o wynikach badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu, w przypadku gdy obowiązek jego badania wynikał z innych przepisów — nie dotyczy audytu projektu;

12) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;

13) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;

14) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;

15) określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji statutowej;

16) określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi;

17) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;

18) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu;

19) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej — nazwę jednostki.

2. Do sprawozdania audytor dołącza opinię, o której mowa w § 6 lub 7.

§ 15. 1. Sprawozdanie przekazuje się audytowanemu podmiotowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.

2. Audytor przechowuje dokumentację audytu przez okres 5 lat od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony.

§ 16. Audytowany podmiot przekazuje ministrowi jeden egzemplarz sprawozdania oraz ewentualne stanowisko do ustaleń zawartych w sprawozdaniu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania.

§ 17. Audytor jest obowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi oraz upoważnionym przez niego osobom.

§ 18. Audyty rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przeprowadza się na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2011 r. 3)


1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 170, poz. 1197), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036).