ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

Na podstawie art. 129a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, zwanego dalej „wykazem”;

2) terminy, w których uczelnie, instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, państwowe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzące działalność naukową i badawczo-rozwojową oraz międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „jednostkami”, są obowiązane przekazywać dane objęte wykazem;

3) szczegółowy tryb i formę udostępniania wykazu.

§ 2. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, zwany dalej „ministrem”, prowadzi wykaz w postaci elektronicznej bazy danych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w nim danych.

2. Minister zapewnia:

1) infrastrukturę informatyczną służącą gromadzeniu i udostępnianiu danych;

2) oprogramowanie umożliwiające przekazywanie, usuwanie oraz dostęp do danych.

3. Minister administruje wykazem przez zakładanie kont i przydzielanie identyfikatorów zabezpieczonych hasłami, umożliwiających:

1) przekazywanie, aktualizowanie i oznaczanie jako archiwalne danych;

2) dostęp do danych zawartych w wykazie.

§ 3. 1. Kierownik jednostki, w terminie 7 dni od dnia utworzenia jednostki, składa, drogą elektroniczną, do ministra wniosek o założenie konta. Wniosek zawiera:

1) nazwę jednostki;

2) imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej osoby reprezentującej jednostkę, dla której ma zostać założone konto.

2. Minister zakłada konto dla jednostki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Jednostka przekazuje do wykazu dane w terminie 30 dni od dnia założenia konta.

§ 4. Dane do wykazu są przekazywane, aktualizowane i oznaczane jako archiwalne w zakresie, w jakim dotyczą nauczycieli akademickich i pracowników naukowych zatrudnionych w danej jednostce.

§ 5. W terminie 7 dni od dnia:

1) zatrudnienia nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego jednostka przekazuje dane do wykazu;

2) zmiany lub uzyskania informacji o zmianie danych dotyczących nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego jednostka aktualizuje te dane.

§ 6. 1. W terminie 7 dni od dnia ustania zatrudnienia nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego jednostka oznacza dotyczące go dane jako dane archiwalne.

2. Dane archiwalne przechowuje się w wykazie przez okres 24 miesięcy. Po upływie tego okresu minister usuwa dane archiwalne z wykazu.

§ 7. 1. W celu udostępnienia wykazu ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, organom Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, minister zakłada dla nich — na podstawie wniosków złożonych drogą elektroniczną — konta umożliwiające dostęp do danych zawartych w wykazie. Przepisy § 3 ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku rektorów uczelni, dyrektorów instytutów naukowych i pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych, państwowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową oraz międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dostęp do danych zawartych w wykazie umożliwia konto założone dla jednostki zgodnie z § 3.

§ 8. 1. Kierownicy jednostek istniejących w dniu wejścia w życie rozporządzenia składają wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Minister zakłada konta dla jednostek, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosków.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.


1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.