ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, utworzonej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim (Dz. U. Nr 98, poz. 618) 3) , nadaje się nazwę „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675, 829 i 1005.

3)    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim została przekształcona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie przekształceń w Gorzowskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim (Dz. U. Nr 50, poz. 504), rozporządzeniem Mnistra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Gorzowskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim (Dz. U. Nr 93, poz. 1072), rozporządzeniem Mnistra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim (Dz. U. Nr 9, poz. 121) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim (Dz. U. Nr 14, poz. 126).