ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 188, poz. 1346) w § 3:

1) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Decyzja ministra o finansowaniu lub odmowie finansowania współpracy naukowej z zagranicą jest podejmowana w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku do oceny.”;

2) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W uzasadnionych przypadkach okres, o którym mowa w ust. 7, może zostać wydłużony do 6 miesięcy, w szczególności w przypadku udokumentowania przez wnioskodawcę udziału w programie lub inicjatywie międzynarodowej lub przedłużającego się procesu oceny wniosku.”.

§ 2. Do wniosków, które zostały przekazane do oceny przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).