ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Na podstawie art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, zwanych dalej „inwestycjami”, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”.

2. Do pomocy publicznej na realizację inwestycji stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych”.

§ 2. Rozporządzenia nie stosuje się do pomocy publicznej na realizację inwestycji:

1) przyznawanej na działalność bezpośrednio związaną z ilością wywożonych produktów do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

2) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

3) przyznawanej w sektorach rybołówstwa i akwakultury, w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198), oraz sektorach górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, budownictwa okrętowego i włókien syntetycznych;

4) wspierającej produkcję podstawowych produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5) przyznawanej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, w przypadku gdy:

a) wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą lub

b) przyznawanie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;

2) mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć odpowiednio mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;

3) dużym przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo niespełniające warunków określonych w załączniku I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

§ 4. 1. O pomoc publiczną na realizację inwestycji może ubiegać się jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy, będąca przedsiębiorcą:

1) działająca we własnym imieniu;

2) wchodząca w skład podmiotu, o którym mowa w art. 2 pkt 12 i 14-16 ustawy.

2. Pomoc publiczna na realizację inwestycji nie może być przyznana lub wypłacona:

1) przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99);

2) mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 ust. 7 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;

3) dużemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9–11 komunikatu Komisji — Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) lub będącemu w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

§ 5. 1. Pomoc publiczną przyznaje się na realizację nowej inwestycji.

2. Nowa inwestycja obejmuje:

1) inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

a) dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów,

b) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcji w istniejącym przedsiębiorstwie;

2) zakup całości lub części przedsiębiorstwa, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym przedsiębiorca jest niezależny od sprzedawcy.

3. Nowej inwestycji nie stanowi:

1) inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;

2) zakup udziałów lub akcji.

§ 6. 1. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą publiczną na realizację inwestycji, zwanymi dalej „kosztami kwalifikowanymi”, są koszty:

1) zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej lub rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki,

2) zakupu urządzeń i środków trwałych,

3) zakupu wartości niematerialnych i prawnych, związanych z transferem technologii, przez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę, któremu przyznano pomoc publiczną,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym przedsiębiorca nie może sprawować nad sprzedawcą a sprzedawca nad przedsiębiorcą kontroli, o której mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40),

d) będą stanowić aktywa dużego przedsiębiorcy co najmniej przez pięć lat, a w przypadku mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy -co najmniej przez trzy lata,

4) modernizacji aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej nauki,

5) transportu i montażu oraz inne koszty ponoszone w celu przekazania do używania środków trwałych

- służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

2. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zakupione przez dużego przedsiębiorcę powinny być nowe, chyba że są to środki trwałe, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.

§ 7. 1. Maksymalna intensywność przyznanej przedsiębiorcy pomocy publicznej na realizację inwestycji, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowanych, wynosi:

1) 50% — na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;

2) 40% — na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego;

3) 30% — na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

2. Intensywność pomocy publicznej na realizację inwestycji, z wyłączeniem pomocy przyznanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego oraz pomocy przyznanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze transportu, ulega zwiększeniu o:

1)20 punktów procentowych — w przypadku mikro- i małego przedsiębiorcy;

2) 10 punktów procentowych — w przypadku średniego przedsiębiorcy.

3. Maksymalną wartość pomocy publicznej na realizację inwestycji stanowiącej duży projekt inwestycyjny w rozumieniu § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402) ustala się zgodnie z wzorem określonym w § 4 ust. 1 tego rozporządzenia.

§ 8. 1. Pomoc publiczna na realizację inwestycji podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis, oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej przyznaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach inwestycji, niezależnie od jej formy i źródła.

2. W przypadku gdy łączna wartość pomocy publicznej na realizację inwestycji przekracza dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt inwestycyjny wartość określoną w art. 6 ust. 1 lit. a i ust. 2 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, pomoc podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

§ 9. 1. Pomoc publiczna na realizację inwestycji jest przyznawana pod warunkiem, że przedsiębiorca:

1) przed rozpoczęciem prac nad realizacją inwestycji złoży wniosek o przyznanie pomocy publicznej, zwany dalej „wnioskiem”, sporządzony według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia;

2) zobowiąże się do utrzymania tej inwestycji w danym województwie przez okres co najmniej pięciu lat od dnia zakończenia jej realizacji — w przypadku dużego przedsiębiorcy, albo przez okres co najmniej trzech lat — w przypadku mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy;

3) zobowiąże się do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji ze środków własnych lub ze środków uzyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania, które nie stanowią wsparcia ze środków publicznych.

2. Przedsiębiorca nie może ubiegać się o finansowanie kosztów poniesionych w związku z zadaniami realizowanymi w ramach inwestycji przed dniem złożenia wniosku.

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie pomocy publicznej na realizację inwestycji składa się w dwóch egzemplarzach, w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana pomoc publiczna.

2. Wniosek może być złożony drogą elektroniczną, jeżeli jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. 2) ).

§ 11. 1. Przedsiębiorca dołącza do wniosku informacje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, oraz:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu określającego formę prawną przedsiębiorcy, w szczególności kopię umowy spółki lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji przedsiębiorcy;

3) oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

4) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

5) oświadczenie o zdolności do pokrycia kosztów utrzymania przedmiotu inwestycji, w tym kosztów bieżących i serwisowych;

6) informację o możliwości i planach udostępniania dużej infrastruktury badawczej innym podmiotom;

7) oświadczenie o dysponowaniu środkami lub o posiadaniu przyrzeczenia ich otrzymania, w przypadku gdy duża infrastruktura badawcza ma być:

a) wykorzystywana również do innych celów niż badania naukowe lub prace rozwojowe,

b) współfinansowana z innych źródeł;

8) w przypadku inwestycji współfinansowanej z innej części budżetu państwa — opinię dysponenta tej części.

2. Duży przedsiębiorca dołącza do wniosku analizę porównawczą wskazującą na wystąpienie, na skutek przyznania pomocy publicznej na realizację inwestycji, co najmniej jednej z poniższych okoliczności, w porównaniu z sytuacją, jaka miałaby miejsce w przypadku braku jej przyznania:

1) istotnego zwiększenia rozmiaru inwestycji;

2) istotnego zwiększenia zasięgu inwestycji;

3) istotnego skrócenia czasu realizacji inwestycji;

4) istotnego zwiększenia całkowitej kwoty przeznaczonej przez przedsiębiorcę na realizację inwestycji.

3. W przypadku podmiotu będącego konsorcjum naukowym, siecią naukową, centrum naukowo-przemysłowym lub centrum naukowym Polskiej Akademii Nauk:

1) do wniosku dołącza się poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o utworzeniu tego podmiotu;

2) każdy przedsiębiorca wchodzący w skład tego podmiotu dołącza do wniosku dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 i ust. 2.

§ 12. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu. Wniosek niekompletny zwraca się wnioskodawcy z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i o możliwości uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 13. 1. Ocena wniosku jest sporządzana przez zespół powołany na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Ocenę wniosku sporządza się, uwzględniając następujące kryteria:

1) planowany wpływ inwestycji na rozwój badań naukowych lub prac rozwojowych;

2) zgodność inwestycji planowanej do realizacji z celami polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa;

3) planowany zakres wykorzystania inwestycji do realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym przez inne jednostki naukowe;

4) planowane do realizacji zadania obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe;

5) zakres dostępności podobnej aparatury w kraju;

6) kategorię naukową jednostki naukowej, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, przyznaną przedsiębiorcy na podstawie oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych;

7) zdolność przedsiębiorcy do samodzielnego pokrycia kosztów utrzymania przedmiotu inwestycji, w tym kosztów bieżących i serwisowych;

8) wysokość środków finansowych uzyskanych przez przedsiębiorcę na realizację badań naukowych lub prac rozwojowych z innych źródeł, w tym z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ze środków pozabudżetowych, w okresie 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku;

9) prawidłowość wykorzystania wcześniej przyznanej pomocy publicznej na inwestycje ze środków finansowych na naukę.

§ 14. 1. Zespół sporządza ocenę wniosków w formie list rankingowych wraz z propozycją dotyczącą wysokości przyznania środków finansowych stanowiących pomoc publiczną na realizację inwestycji lub odmowy ich przyznania oraz uzasadnieniem tej propozycji.

2. Zespół sporządza ocenę wniosków w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia upływu terminu określonego w § 10 ust. 1.

§ 15. 1. Pomoc publiczną na realizację inwestycji przyznaje minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „Ministrem”, w drodze decyzji, w formie dotacji celowej.

2. Za dzień przyznania pomocy publicznej przyjmuje się dzień wydania decyzji.

§ 16. 1. Środki finansowe stanowiące pomoc publiczną na realizację inwestycji są przekazywane przedsiębiorcy po złożeniu przez niego, w terminie 5 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy publicznej, harmonogramu płatności wynikającego z terminów płatności określonych w umowie zawartej z wykonawcą inwestycji albo harmonogramu realizacji inwestycji w przypadku, gdy wykonawcą inwestycji jest przedsiębiorca.

2. Wykorzystanie środków stanowiących pomoc publiczną na realizację inwestycji następuje przez zapłatę za zrealizowanie zadania, na które pomoc publiczna była przyznana.

3.  Przedsiębiorca otrzymujący środki finansowe stanowiące pomoc publiczną na realizację inwestycji ponosi odpowiedzialność za zgodne z przeznaczeniem ich wydatkowanie i prawidłowe rozliczenie przyznanej pomocy publicznej w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

4.  Do rozliczenia przyznanej pomocy publicznej dołącza się kopie dokumentów stwierdzających przyjęcie inwestycji na stan środków trwałych.

5. Po zakończeniu realizacji inwestycji niewykorzystane środki finansowe stanowiące pomoc publiczną podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego Ministra.

6.  Przyjęcie rozliczenia przyznanej pomocy publicznej dokonywane jest w trybie właściwym dla oceny wniosków.

§ 17. 1. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy kontroli, że przyznana pomoc publiczna na realizację inwestycji została rozliczona nieprawidłowo, Minister może zarządzić ponowne sporządzenie rozliczenia inwestycji.

2. Środki finansowe stanowiące pomoc publiczną na realizację inwestycji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego Ministra, wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami o finansach publicznych dla dotacji z budżetu państwa.

§ 18. 1. Wnioski o przyznanie pomocy publicznej na realizację inwestycji mogą być składane do dnia 31 sierpnia 2013 r.

2. Minister wydaje decyzje, o których mowa w § 15 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228.