ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, zwanych dalej „inwestycjami budowlanymi”, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”.

2. Do pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych”.

§ 2. Rozporządzenia nie stosuje się do pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych:

1) przyznawanej na działalność bezpośrednio związaną z ilością wywożonych produktów do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

2) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

3) przyznawanej w sektorach rybołówstwa i akwakultury, w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198) oraz sektorach górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, budownictwa okrętowego i włókien syntetycznych;

4) wspierającej produkcję podstawowych produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5) przyznawanej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, w przypadku gdy:

a) wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą lub

b) przyznawanie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;

2) mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć odpowiednio mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;

3) dużym przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo niespełniające warunków określonych w załączniku I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

§ 4. 1. O pomoc publiczną na realizację inwestycji budowlanych może ubiegać się jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy, będąca przedsiębiorcą:

1) działająca we własnym imieniu;

2) wchodząca w skład podmiotu, o którym mowa w art. 2 pkt 12 i 14-16 ustawy.

2. Pomoc publiczna na realizację inwestycji budowlanej nie może być przyznana lub wypłacona:

1) przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99);

2) mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 ust. 7 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;

3) dużemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9–11 komunikatu Komisji — Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) lub będącemu w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

§ 5. 1. Pomoc publiczną przyznaje się na realizację nowej inwestycji budowlanej.

2. Nowa inwestycja budowlana obejmuje:

1) inwestycję w środki trwałe związane z:

a) rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,

b) dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub

c) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcji w istniejącym przedsiębiorstwie;

2) zakup całości lub części przedsiębiorstwa, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym przedsiębiorca jest niezależny od sprzedawcy.

3. Nowej inwestycji budowlanej nie stanowi:

1) inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;

2) zakup udziałów lub akcji.

§ 6. 1. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą publiczną na realizację inwestycji budowlanej, zwanymi dalej „kosztami kwalifikowanymi”, są koszty:

1) zakupu nieruchomości;

2) robót budowlano-montażowych;

3) zakupu, wytworzenia oraz instalacji i uruchomienia środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń;

4) nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego i inwestora zastępczego, pod warunkiem że stanowią integralną część wydatków ponoszonych na zakup nieruchomości i środków trwałych w ramach inwestycji budowlanej;

5) prac przygotowawczych na terenie budowy:

a) wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie,

b) wykonania niwelacji terenu,

c) zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,

d) wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;

6) prac polegających na demontażu, rozbiórce lub remoncie, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami inwestycji budowlanej;

7) prac konserwatorskich lub restauratorskich.

2. Zakup nieruchomości oraz budowa, przebudowa i rozbudowa budowli i budynków kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną na realizację inwestycji budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celem inwestycji budowlanej.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną na realizację inwestycji budowlanych, jeżeli są ponoszone w związku z pierwszym wyposażeniem.

4. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zakupione przez dużego przedsiębiorcę powinny być nowe, chyba że są to środki trwałe, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.

§ 7. 1. Maksymalna intensywność przyznanej przedsiębiorcy pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanej, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowanych, wynosi:

1) 50% — na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;

2) 40% — na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego;

3) 30% — na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

2. Intensywność pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanej, z wyłączeniem pomocy przyznawanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego oraz pomocy przyznawanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze transportu, ulega zwiększeniu o:

1) 20 punktów procentowych — w przypadku mikro- i małego przedsiębiorcy;

2) 10 punktów procentowych — w przypadku średniego przedsiębiorcy.

3. Maksymalną wartość pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanej stanowiącej duży projekt inwestycyjny w rozumieniu § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402) ustala się zgodnie z wzorem określonym w § 4 ust. 1 tego rozporządzenia.

§ 8. 1. Pomoc publiczna na realizację inwestycji budowlanej podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis, oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej przyznaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, niezależnie od jej formy i źródła.

2. W przypadku gdy łączna wartość pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanej przekracza dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt inwestycyjny wartość określoną w art. 6 ust. 1 lit. a i ust. 2 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, pomoc podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

§ 9. 1. Pomoc publiczna na realizację inwestycji budowlanej jest przyznawana pod warunkiem, że przedsiębiorca:

1) przed rozpoczęciem prac nad realizacją inwestycji złoży wniosek o przyznanie pomocy publicznej, zwany dalej „wnioskiem”, sporządzony według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia;

2) zobowiąże się do utrzymania inwestycji budowlanej w danym województwie przez okres co najmniej pięciu lat od dnia zakończenia jej realizacji — w przypadku dużego przedsiębiorcy, albo przez okres co najmniej trzech lat — w przypadku mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy;

3) zobowiąże się do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji budowlanej ze środków własnych lub środków uzyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania, które nie stanowią wsparcia ze środków publicznych;

4) przed dniem wydania decyzji o przyznaniu pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanej złoży kopię pozwolenia na budowę oraz pozwolenia konserwatora zabytków, jeżeli wymaga tego charakter inwestycji.

2. Przedsiębiorca nie może ubiegać się o finansowanie kosztów poniesionych w związku z zadaniami realizowanymi w ramach inwestycji budowlanej przed dniem złożenia wniosku.

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanej składa się w dwóch egzemplarzach, w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana pomoc publiczna.

2. Wniosek może być złożony drogą elektroniczną, jeżeli jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. 2) ).

§ 11. 1. Przedsiębiorca dołącza do wniosku informacje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, oraz:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu określającego formę prawną przedsiębiorcy, w szczególności kopię umowy spółki lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji przedsiębiorcy;

3) oświadczenie o dysponowaniu środkami lub o posiadaniu przyrzeczenia ich otrzymania, w przypadku gdy inwestycja budowlana ma być:

a) wykorzystywana również do innych celów niż badania naukowe lub prace rozwojowe,

b) współfinansowana z innych źródeł;

4) w przypadku inwestycji współfinansowanej z innej części budżetu państwa — opinię dysponenta tej części;

5) oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

6) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

2. Duży przedsiębiorca dołącza do wniosku analizę porównawczą wskazującą na wystąpienie, na skutek udzielenia pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanej, co najmniej jednej z poniższych okoliczności, w porównaniu z sytuacją, jaka miałaby miejsce w przypadku braku jej przyznania:

1) istotnego zwiększenia rozmiaru inwestycji budowlanej;

2) istotnego zwiększenia zasięgu inwestycji budowlanej;

3) istotnego skrócenia czasu realizacji inwestycji budowlanej;

4) istotnego zwiększenia całkowitej kwoty przeznaczonej przez przedsiębiorcę na realizację inwestycji budowlanej.

3. W przypadku podmiotu będącego konsorcjum naukowym, siecią naukową, centrum naukowo-przemysłowym lub centrum naukowym Polskiej Akademii Nauk:

1) do wniosku dołącza się poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o utworzeniu tego podmiotu;

2) każdy przedsiębiorca wchodzący w skład tego podmiotu dołącza do wniosku dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz ust. 2.

§ 12. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu. Wniosek niekompletny zwraca się wnioskodawcy z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i o możliwości uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 13. 1. Ocena wniosku jest sporządzana przez zespół powołany na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Ocenę wniosku sporządza się, uwzględniając następujące kryteria:

1) znaczenie badań naukowych lub prac rozwojowych, do realizacji których niezbędna jest inwestycja budowlana;

2) zgodność inwestycji budowlanej planowanej do realizacji z celami polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa;

3) kategorię naukową jednostki naukowej, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, przyznaną przedsiębiorcy na podstawie oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych;

4) zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji budowlanej oraz przewidywaną efektywność wykorzystania przedmiotu inwestycji budowlanej;

5) przygotowanie przedsiębiorcy do terminowego zakończenia inwestycji budowlanej oraz zdolność do pokrywania kosztów użytkowania i utrzymania przedmiotu inwestycji budowlanej;

6) prawidłowość wykorzystania wcześniej przyznanej pomocy publicznej na inwestycje budowlane ze środków finansowych na naukę.

§ 14. 1. Zespół sporządza ocenę wniosków w formie list rankingowych wraz z propozycją dotyczącą wysokości przyznania środków finansowych stanowiących pomoc publiczną na realizację inwestycji budowlanej lub odmowy ich przyznania oraz uzasadnieniem tej propozycji.

2. Zespół sporządza ocenę wniosków w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia upływu terminu określonego w § 10 ust. 1.

§ 15. 1. Pomoc publiczną na realizację inwestycji budowlanej przyznaje minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „Ministrem”, w drodze decyzji, w formie dotacji celowej.

2. Za dzień przyznania pomocy publicznej przyjmuje się dzień wydania decyzji.

§ 16. 1. Środki finansowe stanowiące pomoc publiczną na realizację inwestycji budowlanej są przekazywane przedsiębiorcy po złożeniu przez niego, w terminie 5 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy publicznej, harmonogramu płatności wynikającego z terminów płatności określonych w umowie zawartej z wykonawcą inwestycji albo harmonogramu realizacji inwestycji w przypadku, gdy wykonawcą inwestycji budowlanej jest przedsiębiorca.

2. Wykorzystanie środków finansowych stanowiących pomoc publiczną na realizację inwestycji budowlanej następuje przez zapłatę za zrealizowanie zadania, na które pomoc publiczna była przyznana.

3.  Przedsiębiorca otrzymujący środki finansowe stanowiące pomoc publiczną na realizację inwestycji budowlanej ponosi odpowiedzialność za zgodne z przeznaczeniem ich wydatkowanie i prawidłowe rozliczenie przyznanej pomocy publicznej w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

4. Po zakończeniu realizacji inwestycji budowlanej niewykorzystane środki finansowe stanowiące pomoc publiczną podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego Ministra.

5.  Przyjęcie rozliczenia przyznanej pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanej dokonywane jest w trybie właściwym dla oceny wniosków.

§ 18. 1. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy kontroli, że przyznana pomoc publiczna na realizację inwestycji budowlanej została rozliczona nieprawidłowo, Minister może zarządzić ponowne sporządzenie rozliczenia inwestycji budowlanej.

2. Środki finansowe stanowiące pomoc publiczną na realizację inwestycji budowlanej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego Ministra, wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami o finansach publicznych dla dotacji z budżetu państwa.

§ 19. 1. Wnioski o przyznanie pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych mogą być składane do dnia 31 sierpnia 2013 r.

2. Minister wydaje decyzje, o których mowa w § 15 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228.