ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

Na podstawie art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego (Dz. U. poz. 515) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. W sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2012 r. zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z tytułu stypendiów ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, o których mowa odpowiednio w art. 173 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2012 r., ujmuje się w dziale II w wierszu nr 14 „stypendia ministra za wybitne osiągnięcia”.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).