ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Na podstawie art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić studia pierwszego stopnia, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) opracowała koncepcję kształcenia w ramach kierunku studiów, zawierającą w szczególności oczekiwane cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta oraz plany studiów i programy nauczania uwzględniające standard kształcenia dla tego kierunku studiów;

2) spełnia wymagania dotyczące minimalnej liczby zatrudnionych nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy, zwane dalej „minimum kadrowym”, oraz proporcji liczby tych nauczycieli akademickich do liczby studentów na danym kierunku studiów;

3) dysponuje infrastrukturą, zapewniającą prawidłową realizację celów kształcenia, w tym salami dydaktycznymi, laboratoriami i pracowniami;

4) zapewnia dostęp do biblioteki wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na danym kierunku studiów;

5) zapewnia studentom odbycie praktyk przewidzianych w standardach kształcenia lub określa warunki samodzielnego organizowania praktyk przez studentów.

2. Jednostka organizacyjna uczelni może uzupełnić wymagania określone w ust. 1 pkt 3 w zakresie dotyczącym wyposażenia sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni, w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania uprawnienia do prowadzenia kształcenia na danym poziomie i kierunku studiów.

§ 2. Jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić studia drugiego stopnia na danym kierunku studiów, jeżeli spełnia wymagania określone w § 1 oraz prowadzi badania naukowe w dyscyplinie lub dziedzinie związanej z danym kierunkiem studiów.

§ 3. Jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić jednolite studia magisterskie na określonym kierunku, jeżeli spełnia wymagania określone w § 1 i 2.

§ 4. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o tytule naukowym profesora, stopniu naukowym doktora habilitowanego albo stopniu naukowym doktora, należy przez to rozumieć także odpowiednio tytuł profesora sztuki, stopień doktora habilitowanego sztuki albo stopień doktora sztuki.

§ 5. 1. Minimum kadrowe dla studiów pierwszego stopnia, na kierunku studiów „filologia”, stanowi zatrudnienie co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy w zakresie filologii, w tym co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz co najmniej czterech nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, z tym że:

1) spośród tych osób co najmniej jeden nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora powinno specjalizować się w zakresie języka obcego, który jest przedmiotem studiów;

2) w przypadku prowadzenia kształcenia w zakresie języka: arabskiego, chińskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, hebrajskiego, hinduskiego, irlandzkiego, islandzkiego, japońskiego, koreańskiego, litewskiego, łotewskiego, mongolskiego, norweskiego, starożytnego wschodu, szwedzkiego, tajskiego, tureckiego, walijskiego, węgierskiego, wietnamskiego, w skład minimum kadrowego, powinno wchodzić co najmniej dwóch nauczycieli akademickich specjalizujących się w zakresie języka obcego, który jest przedmiotem studiów, w tym co najmniej jeden nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;

3) do minimum kadrowego, o którym mowa w pkt 2, w miejsce osoby posiadającej stopień naukowy doktora i specjalizującej się w zakresie języka obcego, który jest przedmiotem studiów, można wliczyć osobę posiadającą stopień naukowy doktora, dla której język ten jest językiem ojczystym.

2. Minimum kadrowe dla studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów:

1) architektura wnętrz,

2) dyrygentura,

3) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

4) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,

5) grafika,

6) instrumentalistyka,

7) jazz i muzyka estradowa,

8) kompozycja i teoria muzyki,

9) malarstwo,

10) organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej,

11) reżyseria,

12) reżyseria dźwięku,

13) rzeźba,

14) scenografia,

15) taniec,

16) wiedza o teatrze,

17) wokalistyka,

18) wzornictwo stanowi zatrudnienie co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym co najmniej dwóch posiadających dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie danego kierunku studiów, a także co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora i dorobek w dyscyplinie naukowej lub artystycznej, związanej z danym kierunkiem studiów.

3. Minimum kadrowe dla studiów pierwszego stopnia na kierunku:

1) archeologia,

2) etnologia,

3) historia sztuki,

4) kulturoznawstwo,

5) muzykologia,

6) ochrona dóbr kultury,

7) papiernictwo i poligrafia stanowi zatrudnienie co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, posiadających dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie danego kierunku studiów.

4.  Minimum kadrowe dla studiów pierwszego stopnia na kierunkach „pielęgniarstwo” i „położnictwo” stanowi zatrudnienie co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz co najmniej czterech nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, reprezentujących specjalności z zakresu nauk medycznych i posiadających udokumentowany dorobek praktyczny.

5.  Minimum kadrowe dla studiów pierwszego stopnia na pozostałych kierunkach stanowi zatrudnienie co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym co najmniej dwóch posiadających dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie danego kierunku studiów i co najmniej jednego posiadającego dorobek w dziedzinie nauki lub sztuki, związanej z danym kierunkiem studiów oraz zatrudnienie co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, w tym co najmniej pięciu posiadających dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie danego kierunku studiów i co najmniej jednego posiadającego dorobek w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z danym kierunkiem studiów.

§ 6. 1. Minimum kadrowe dla studiów drugiego stopnia na kierunku studiów „filologia” stanowi zatrudnienie co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i dorobek naukowy w zakresie filologii, z tym że:

1) spośród tych osób co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego powinno specjalizować się w zakresie języka obcego, który jest przedmiotem studiów;

2) w przypadku prowadzenia kształcenia w zakresie języków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, w skład minimum kadrowego powinien wchodzić co najmniej jeden nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, specjalizujących się w zakresie języka obcego, który jest przedmiotem studiów;

3) do minimum kadrowego, o którym mowa w pkt 2, w miejsce osoby posiadającej stopień naukowy doktora i specjalizującej się w zakresie danego języka obcego, można wliczyć osobę posiadającą stopień naukowy doktora, dla której język ten jest językiem ojczystym.

2. Minimum kadrowe dla studiów drugiego stopnia, na kierunkach studiów, o których mowa w § 5 ust. 2, stanowi zatrudnienie co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie danego kierunku studiów, w tym co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, a także zatrudnienie co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora i dorobek w dyscyplinie naukowej lub artystycznej związanej z danym kierunkiem studiów.

3. Minimum kadrowe dla studiów drugiego stopnia na kierunkach studiów, o których mowa w § 5 ust. 3, stanowi zatrudnienie co najmniej czterech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, posiadających dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie danego kierunku studiów.

4. Minimum kadrowe dla studiów drugiego stopnia na pozostałych kierunkach studiów stanowi zatrudnienie co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym co najmniej pięciu posiadających dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie danego kierunku studiów oraz co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego dorobek w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z danym kierunkiem studiów, a także zatrudnienie co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, spośród których co najmniej czterech posiada dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie danego kierunku studiów, a co najmniej dwóch — w zakresie dziedziny nauki lub sztuki związanej z danym kierunkiem studiów.

§ 7. 1. Minimum kadrowe dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach studiów:

1) lekarskim,

2) lekarsko-dentystycznym,

3) analityka medyczna,

4) farmacja,

5) prawo,

6) prawo kanoniczne,

7) psychologia,

8) weterynaria,

9) teologia stanowi zatrudnienie co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy w zakresie danego kierunku studiów oraz co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego dorobek w dziedzinie nauki związanej z danym kierunkiem studiów, a także zatrudnienie co najmniej ośmiu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, spośród których co najmniej czterech posiada dorobek naukowy w zakresie danego kierunku studiów i co najmniej czterech — w zakresie dziedziny nauki związanej z danym kierunkiem studiów.

2. Minimum kadrowe dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach:

1) aktorstwo,

2) konserwacja i restauracja dzieł sztuki,

3) realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia,

4) reżyseria stanowi zatrudnienie co najmniej czterech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie danego kierunku studiów oraz co najmniej jednego posiadającego dorobek w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z danym kierunkiem studiów, a także zatrudnienie co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, spośród których co najmniej trzech posiada dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie danego kierunku, a dwóch — w zakresie dziedziny nauki lub sztuki związanej z danym kierunkiem studiów.

§ 8. 1. Do minimum kadrowego, o którym mowa w § 5, wliczani są nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni na podstawie mianowania albo umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż od początku roku akademickiego.

2. Do minimum kadrowego, o którym mowa w § 6 i 7, wliczani są nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni na podstawie mianowania albo umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż od początku roku akademickiego, dla których uczelnia ta stanowi podstawowe miejsce pracy.

3. Nauczyciel akademicki może być wliczony do minimum kadrowego w danym roku akademickim, jeżeli osobiście prowadzi na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia zajęcia dydaktyczne w wymiarze co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, i co najmniej 90 godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.

4.  W przypadku gdy jednostka organizacyjna uczelni rozpoczyna kształcenie na studiach pierwszego stopnia, do dnia rozpoczęcia kształcenia na trzecim semestrze, nie więcej niż połowa liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe może być zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz prowadzić zajęcia dydaktyczne na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 50 % godzin zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 3, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w § 5.

5. Jeżeli ten sam kierunek studiów jest prowadzony przez więcej niż jedną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, warunki, o których mowa w § 5—7,

muszą być spełnione odrębnie przez każdą jednostkę.

§ 9. Do minimum kadrowego studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach studiów: „nawigacja” oraz „mechanika i budowa maszyn”, prowadzonych w uczelniach morskich, wlicza się również nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego i posiadających stopień naukowy doktora oraz najwyższy stopień morski kapitana żeglugi wielkiej lub starszego mechanika okrętowego.

§ 10. 1. Do minimum kadrowego, o którym mowa w § 5—7, do grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego mogą być wliczone nie więcej niż dwie osoby:

1) cudzoziemcy, którzy uzyskali poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stopień odpowiadający co najmniej stopniowi naukowemu doktora, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365), w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej związanej z danym kierunkiem studiów, jeżeli zostaną zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej dwóch lat;

2) osoby, które zostały zatrudnione w uczelni w trybie określonym w art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Cudzoziemcy posiadający stopień naukowy doktora, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być wliczani do minimum kadrowego do grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, jeżeli przed okresem zatrudnienia w Polsce byli zatrudnieni, w okresie co najmniej pięciu lat, w uczelni zagranicznej na stanowisku profesora.

§ 11. Stosunek liczby nauczycieli akademickich, stanowiących minimum kadrowe dla danego kierunku studiów, do liczby studentów na tym kierunku nie może być mniejszy niż:

1) 1:25 — dla kierunków studiów artystycznych;

2) 1:180 — dla kierunków studiów ekonomicznych;

3) 1:180 — dla kierunków studiów humanistycznych i społecznych;

4) 1:50 — dla kierunku studiów filologia;

5) 1:60 — dla kierunków studiów matematyczno-fizyczno-chemicznych i przyrodniczych;

6) 1:60 — dla kierunków studiów medycznych, z wyjątkiem kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, dla których ten stosunek nie może być mniejszy niż 1:40;

7) 1:180 — dla kierunków studiów prawnych;

8) 1:80 — dla kierunków studiów rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;

9) 1:80 — dla kierunków studiów technicznych;

10) 1:80 — dla kierunków studiów wychowania fizycznego.

§ 12. Minimum kadrowe dla jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w dniu wejścia w życie rozporządzenia na kierunkach studiów innych niż wymienione w § 7, do czasu zakończenia tych studiów, stanowi minimum kadrowe określone w § 6.

§ 13. 1. Jednostki organizacyjne uczelni, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia prowadzą kierunki studiów i nie spełniają warunków określonych w § 5—7 oraz § 11 i 12, dostosują się do tych warunków nie później niż do dnia 1 października 2007 r.

2. Do czasu spełnienia określonych w rozporządzeniu warunków, w zakresie minimum kadrowego oraz stosunku liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów na tych kierunkach, jednostki organizacyjne uczelni, o których mowa w ust. 1, prowadzą kształcenie na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż do dnia 1 października 2007 r.

§ 14. Tracą moc § 1—6 oraz § 8—11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 55, poz. 480 i Nr 108, poz. 958, z 2003 r. Nr 101, poz. 933, z 2004 r. Nr 182, poz. 1880 oraz z 2006 r. Nr 121, poz. 838).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043.