ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218, poz. 1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz. 753) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Jednostka naukowa kategorii C, której w wyniku ponownej oceny przyznano wyższą kategorię naukową w terminie uniemożliwiającym złożenie wniosku zgodnie z ust. 2, może złożyć wniosek w terminie do dnia 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja.

4b. W przypadku przyznania jednostce naukowej posiadającej kategorię C wyższej kategorii naukowej, jednostka ta może złożyć wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego na rok, w którym dokonano zmiany kategorii naukowej, nie później niż do dnia 31 października tego roku.”;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Do przyznawania środków finansowych na działalność statutową dla jednostek naukowych powstałych w wyniku podziału jednostki naukowej, do dnia przyznania tym jednostkom kategorii naukowej przyjmuje się kategorię naukową, jaką posiadała jednostka naukowa przed podziałem.

2. Do przyznawania środków finansowych na działalność statutową dla jednostek naukowych powstałych w wyniku połączenia istniejących jednostek lub jednostek, do których włączono inną jednostkę albo jednostki, do dnia przyznania tej jednostce kategorii naukowej przyjmuje się kategorię naukową najwyższą z posiadanych przez te jednostki.”;

3) w § 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku podziału jednostki naukowej w trakcie roku, na który zostały przyznane środki finansowe na działalność statutową, Minister może dokonać podziału przyznanych tej jednostce dotacji między nowo powstałe jednostki naukowe proporcjonalnie do liczby pracowników tych jednostek, określonej zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1, oraz przejętych do realizacji zadań.”;

4) w § 6:

a) w ust. 1 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„liczbę osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, ustaloną na podstawie corocznie składanych przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby:”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w więcej niż jednej jednostce naukowej składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, tylko w jednej, wybranej przez siebie jednostce. Zatrudnienie podaje się według stanu na dzień złożenia wniosku.”,

c) dodaje się ust. 3d i 3e w brzmieniu:

„3d. Dla jednostek naukowych, o których mowa w § 2a ust. 1, wysokość dotacji bazowej z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji określa się proporcjonalnie do liczby pracowników, określonej zgodnie z ust. 1 pkt 1.

3e. Dla jednostek naukowych, o których mowa w § 2a ust. 2, wysokość dotacji bazowej z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji stanowi suma dotacji bazowych łączonych jednostek.”,

d) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Minister może zwiększyć w trakcie roku budżetowego środki finansowe przeznaczone na dotację bazową dla grupy jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy, biorąc pod uwagę specyfikę i uwarunkowania działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej oraz znaczenie tej grupy jednostek naukowych dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz znaczenie realizowanych przez te jednostki zadań dla rozwoju nauki, postępu cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego i kulturalnego państwa. Minister dokonuje podziału tych środków między jednostki naukowe w grupie, biorąc pod uwagę ich kategorie naukowe, przy czym wysokość zwiększenia dotacji bazowej dla każdej jednostki naukowej w grupie nie może przekroczyć 35% kwoty wynikającej z iloczynu wysokości dotacji bazowej dla tej jednostki naukowej z roku poprzedzającego rok przyznania zwiększenia i współczynnika przeniesienia przyjętego na dany rok.

6. Wysokość dotacji bazowej dla Polskiej Akademii Umiejętności ustala Minister po zasięgnięciu opinii zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 2, właściwego dla nauk humanistycznych społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej, uwzględniając znaczenie działalności Akademii dla rozwoju nauki oraz wysokość dotacji bazowej z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.”;

5) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Przepisy § 2 ust. 4a i 4b oraz § 6 ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do przyznawania dotacji na finansowanie działalności statutowej od roku 2012.

2. Przepisy § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do przyznawania dotacji na finansowanie działalności statutowej od roku 2013.

§ 3. Wnioski o przyznanie dotacji na finansowanie działalności statutowej, o których mowa w § 2 ust. 4b rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, na rok 2012 składa się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2012 r. (poz. 532)

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).