ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na organizowanie i finansowanie określonych zadań powierzonych przez ministra

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, przeznaczonych na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Środki finansowe, o których mowa w § 1, mogą być przyznawane jednostce organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, zwanej dalej „jednostką”, która spełnia następujące kryteria:

1) posiada siedzibę w Polsce, strukturę organizacyjną umożliwiającą prawidłową realizację zadań oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy, oprogramowanie i infrastrukturę informatyczną z dostępem do sieci informatycznych;

2) zatrudnia lub ma możliwość zatrudnienia pracowników, których liczba, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zapewnią prawidłową realizację poszczególnych rodzajów działalności określonych w art. 17 ust. 1 ustawy, zwanych dalej „zadaniami”.

2. Osoby zatrudnione przez jednostkę nie mogą uczestniczyć w realizacji określonych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „ministrem”, projektów zakwalifikowanych do realizacji, w tym:

1) wspótfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

2) projektów realizowanych w ramach programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra, zwanych dalej „projektami”,

3) zadań z zakresu działalności wspomagającej badania, zwanych dalej „zadaniami DWB”

— finansowanych przez tę jednostkę ze środków finansowych na naukę.

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację zadań jednostka składa na podstawie ogłoszenia ministra o konkursie na realizację zadania. Ogłoszenie określa w szczególności:

1) podstawę prawną ogłoszenia konkursu;

2) rodzaje projektów i zadań DWB przewidzianych do finansowania w ramach zadania;

3) wysokość i sposób finansowania poszczególnych rodzajów projektów i zadań DWB przewidzianych do finansowania w ramach zadania;

4) termin składania wniosków.

2. Minister zamieszcza ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

§ 4. 1. Minister może w szczególnie uzasadnionych przypadkach powierzyć realizację wszystkich lub niektórych rodzajów zadań bez ogłaszania konkursu na realizację zadania jednostce, która:

1) ma doświadczenie w realizacji danego rodzaju zadań lub realizowała zadania powierzone przez ministra;

2) spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1, i wyraża zgodę na realizację danego rodzaju zadań;

3) przedłoży informacje określone w § 5 ust. 2 i w § 6;

4) wyrazi zgodę na dokonanie kontroli, o której mowa w § 7 ust. 1.

2. Przed powierzeniem zadań w trybie określonym w ust. 1, minister zasięga opinii zespołu powołanego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy albo zespołu zadaniowego powołanego na podstawie art. 30 ust. 2a ustawy, zwanych dalej „zespołem”.

§ 5. 1. Jednostka składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację zadań w urzędzie obsługującym ministra w dwóch egzemplarzach.

2. We wniosku należy podać:

1) nazwę jednostki, adres, numer telefonu, faksu oraz imiona i nazwiska członków organu zarządzającego jednostką;

2) informacje niezbędne do dokonania oceny, czy jednostka spełnia kryteria określone w § 2 ust. 1;

3) dziedziny albo tematy badań naukowych lub prac rozwojowych objętych konkursami — w przypadku wniosków dotyczących organizowania i finansowania konkursów na finansowanie określonych przez ministra rodzajów projektów;

4) sposób oraz harmonogram realizacji zadań;

5) kosztorys realizacji zadań w układzie kalkulacyjnym, w tym wysokość środków finansowych planowanych do przekazania wykonawcom projektów oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na koszty prac organizacyjnych i na obsługę finansową;

6) określenie sposobu zarządzania realizacją zadania;

7) określenie sposobu sprawowania przez jednostkę kontroli nad prawidłowością realizacji poszczególnych rodzajów projektów i zadań DWB przez ich wykonawców.

§ 6. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualną informację z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) informację o stanie prawnym i majątkowym jednostki, w tym statut lub umowę spółki i roczne sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający złożenie wniosku;

3) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP i numeru identyfikacyjnego REGON;

4) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

5) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

6) zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest rachunek bieżący, o posiadaniu płynności finansowej.

§ 7. 1. Eksperci wyznaczeni przez ministra mogą, w uzgodnieniu z jednostką, dokonać w jej siedzibie kontroli rzetelności informacji zawartych we wniosku w zakresie niezbędnym do dokonania jego oceny, a w szczególności do ustalenia, czy jednostka spełnia kryteria określone w § 2 ust. 1.

2. W przypadku braku zgody jednostki na dokonanie kontroli, wniosek pozostawia się bez dalszego biegu.

§ 8. 1. Minister przekazuje wniosek jednostki do zaopiniowania właściwemu zespołowi, w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia upływu terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadania. Zespół wydaje opinię wraz ze szczegółowym uzasadnieniem dotyczącą spraw, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4–7.

2. Po uzyskaniu opinii minister wydaje decyzję o przyznaniu jednostce dotacji celowej na realizację wszystkich lub niektórych zadań określonych we wniosku albo zawiadamia tę jednostkę o odmowie przyznania dotacji.

§ 9. Przy ocenie wniosków o dofinansowanie określonych przez ministra rodzajów projektów i zadań DWB oraz rozliczaniu środków finansowych przyznanych na realizację tych projektów i zadań DWB, jednostka jest obowiązana do stosowania kryteriów przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 5 i 6 oraz art. 15 ust. 3 ustawy.

§ 10. W umowie zawartej przez ministra z jednostką ustala się szczegółowe warunki i terminy realizacji zadania, w tym:

1) sposób organizowania i finansowania konkursów na realizację projektów i zadań DWB;

2) sposób przekazywania środków finansowych i dokonywania rozliczeń;

3) wysokość dotacji celowej;

4) zobowiązanie jednostki do przekazywania informacji o wynikach projektów i zadań DWB;

5) warunki zwrotu środków wykorzystanych nieprawidłowo;

6) postanowienia dotyczące kar umownych.

§ 11. 1. Rozliczanie środków finansowych przekazywanych jednostce na realizację zadań jest dokonywane na podstawie raportów rocznych i końcowych.

2. Jednostka jest obowiązana do przedkładania ministrowi:

1) w terminie do dnia 31 marca — rocznego raportu merytorycznego i finansowego dotyczącego realizacji zadań w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia raportu, nie wcześniej jednak niż po półrocznym okresie realizacji tych zadań;

2) w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadania — raportu końcowego, zawierającego zbiorcze rozliczenie poniesionych kosztów, opis wykonanych prac i podsumowanie osiągniętych wyników.

3. Raporty składane przez jednostkę są oceniane pod względem zgodności wykonanych prac z zawartą umową.

4. Na podstawie oceny raportu końcowego dokonuje się rozliczenia środków finansowych i zawiadamia jednostkę o uznaniu umowy za:

1) wykonaną i rozliczoną;

2) wykonaną, z wezwaniem do zwrotu niewykorzystanych środków finansowych;

3) niewykonaną w całości lub w części, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu środków finansowych wykorzystanych nieprawidłowo oraz wezwaniem do zapłacenia kar umownych.

§ 12. Niezłożenie przez jednostkę rocznego raportu w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1, stanowi podstawę do wstrzymania dalszego finansowania realizacji zadań określonych w umowie oraz do odstąpienia od umowy.

§ 13. 1. Należności finansowe wynikające z rozliczenia środków finansowych przyznawanych na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, umarza się, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1) dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru, a odpowiedzialność za długi nie przeszła na osoby trzecie;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

3) zostały zastosowane umorzenia w ramach zawartego układu z wierzycielami dłużnika;

4) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe.

2. Minister, na uzasadniony wniosek dłużnika lub z urzędu, może umorzyć należność finansową w całości lub w części, odroczyć termin spłaty lub rozłożyć spłatę na raty, jeżeli wystąpi jedna z następujących przestanek:

1) wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie mogły przewidzieć w dniu zawarcia umowy, z powodu której zapłata należności przez dłużnika groziłaby znacznym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej;

2) wystąpiły ważne okoliczności losowe niezależne od dłużnika;

3) jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikającym z charakteru wykonywanych badań.

3. Spłata należności finansowej odroczonej lub rozłożonej na raty następuje na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem.

§ 14. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy kontroli lub przez biegłych rewidentów, że przekazane ministrowi rozliczenie zawarte w raporcie końcowym, stanowiące podstawę do uznania umowy za wykonaną i rozliczoną, nie zostało sporządzone prawidłowo lub jest nierzetelne, minister może zarządzić dokonanie ponownej oceny raportu końcowego i prawidłowości wykonania zadań.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.