ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wyznaczanych przez nie recenzentów, a także innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza się, co następuje:

§ 1. Obsługę administracyjną prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, zwanej dalej „Radą”, oraz komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, zwanej dalej „komisją dyscyplinarną”, wykonuje wyodrębniona komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 2. Obsługę finansową Rady i komisji dyscyplinarnej wykonują odpowiednie komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 3. 1. Przewodniczący Rady otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 120 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w odrębnych przepisach, zwanej dalej „stawką”, a wiceprzewodniczący — 80 % stawki.

2. Członkowie Rady pełniący funkcje przewodniczących organów określonych w jej statucie otrzymują za każdy dzień udziału w posiedzeniach tych organów wynagrodzenie w wysokości 15 % stawki, a pozostali członkowie Rady — 5 % stawki.

3. Za udział w tym samym dniu w posiedzeniach więcej niż jednego organu przysługuje jedno wynagrodzenie.

§ 4. 1. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 50 % stawki, przewodniczący składów orzekających — 15 % stawki za każdy dzień udziału w posiedzeniach.

2.  Członkowie komisji dyscyplinarnej otrzymują za każdy dzień udziału w posiedzeniach 5 % stawki.

3. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. 1. Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, zwanej dalej „Komisją Akredytacyjną”, otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 150 % stawki, sekretarz Komisji Akredytacyjnej — 120 % stawki, a wiceprzewodniczący — 80 % stawki.

2. Przewodniczący zespołów za każdy dzień udziału w posiedzeniach organów lub zespołów Komisji

Akredytacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 15 % stawki, a pozostali członkowie — 8 % stawki.

3. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Za opracowanie pisemnej opinii na zamówienie Rady lub Komisji Akredytacyjnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) do 20 % stawki — za opinię dla Rady lub za opinię w sprawach, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym;

2) do 65 % stawki — za opinię dotyczącą oceny, o której mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w pkt 1.

2. Wysokość wynagrodzenia za opinie, o których mowa w ust. 1, ustalają odpowiednio przewodniczący Rady lub przewodniczący Komisji Akredytacyjnej.

§ 7. Członkowie Rady, Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej oraz wyznaczeni przez nie recenzenci, w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków, otrzymują diety i inne należności za czas odbywanych podróży na zasadach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami.

§ 8. 1. Rozporządzenie ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 września 2005 r.

2. Wiceprzewodniczący Komisji Akredytacyjnej otrzymują wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 76, poz. 540).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokości wynagrodzenia ich członków oraz innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom (Dz. U. Nr 120, poz. 1289), które utraciło moc z dniem 1 września 2005 r. na podstawie art. 276 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328 i Nr 104, poz. 708 i 711).