ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

Na podstawie art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nauczycielom akademickim nagród ministra za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku, zwanych dalej „nagrodami”.

§ 2. 1. Nagrody przyznają corocznie właściwi ministrowie, o których mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Nagrody za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne dotyczą osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym.

3. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne dotyczą osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku akademickim.

4.  Nagrody mają charakter nagród indywidualnych lub zespołowych, z tym że nagrody za osiągnięcia organizacyjne albo za całokształt dorobku mają charakter nagród indywidualnych.

§ 3. Nagrody przyznaje się w szczególności za:

1) oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, udokumentowane:

a) publikacjami naukowymi, mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań,

b) pracami konstrukcyjnymi, technologicznymi i projektowymi, charakteryzującymi się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, lub pracami artystycznymi;

2) wyróżnione rozprawy habilitacyjne i doktorskie;

3) kształcenie kadr naukowych potwierdzone podejmowaniem zainicjowanej problematyki badawczej przez innych pracowników nauki, pełnieniem funkcji promotora, konsultanta i opiniodawcy innych prac naukowych lub recenzenta;

4) autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników, skryptów, przewodników metodycznych albo programów nauczania;

5) osiągnięcia organizacyjne, w tym konkretne działania, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych;

6) całokształt dorobku.

§ 4. Ustala się następujące kategorie i wysokość nagród:

1) w przypadku nagród o charakterze indywidualnym:

a) nagroda za całokształt dorobku — do piętnastokrotności minimalnej stawki wynagrodzenia profesora zwyczajnego, zwanej dalej „stawką”,

b) nagroda za osiągnięcia naukowe:

— I stopnia — do piętnastokrotności stawki,

— II stopnia — do siedmioipółkrotności stawki,

c) nagroda za osiągnięcia dydaktyczne:

— I stopnia — do pięciokrotności stawki,

— II stopnia — do dwuipótkrotności stawki,

d) nagroda za osiągnięcia organizacyjne:

— I stopnia — do dziesięciokrotności stawki,

— II stopnia — do pięciokrotności stawki,

— III stopnia — do dwukrotności stawki;

2) w przypadku nagród o charakterze zespołowym:

a) nagroda za osiągnięcia naukowe — do piętnastokrotności stawki,

b) nagroda za osiągnięcia dydaktyczne — do dziesięciokrotności stawki.

§ 5. 1. Właściwy minister może przyznać nauczycielowi akademickiemu nagrodę:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek rektora uczelni, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony;

3) na wniosek przewodniczącego organizacji opiniodawczej lub przedstawicielskiej środowiska akademickiego, a w szczególności: Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;

4) na wniosek przewodniczących związków zawodowych zrzeszających pracowników szkolnictwa wyższego.

2. Wniosek o przyznanie nagrody zawiera:

1) dane dotyczące wnioskodawcy;

2) imię i nazwisko (imiona i nazwiska) kandydata do nagrody wraz z określeniem posiadanego stopnia naukowego, stopnia w zakresie sztuki, tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki oraz zajmowanego stanowiska w uczelni;

3) tytuł lub rodzaj osiągnięcia zgłoszonego do nagrody;

4) uzasadnienie wniosku zawierające szczegółowe omówienie efektów danego osiągnięcia.

3. Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:

1) w odniesieniu do nagród za całokształt dorobku:

a) autoreferat kandydata do nagrody,

b) opinie o dorobku kandydata do nagrody opracowane w związku z wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie nagrody, przygotowane przez osoby legitymujące się tytułem naukowym profesora lub tytułem profesora sztuki, przy czym co najmniej jedna opinia powinna pochodzić spoza uczelni, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody.

c) wykaz prac naukowych lub podręczników akademickich, których autorem lub współautorem jest kandydat do nagrody,

d) liczbę przewodów doktorskich zakończonych nadaniem stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki, w których kandydat do nagrody pełnił funkcję promotora,

e) wykaz opracowanych przez kandydata do nagrody recenzji i opinii dotyczących przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz wydanych w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki;

2) w odniesieniu do nagród za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne:

a) wybrane publikacje, autoreferat kandydata do nagrody, tekst pracy lub opis osiągnięcia będącego przedmiotem wniosku o przyznanie nagrody,

b) rozprawę habilitacyjną lub doktorską, uchwałę lub opinię właściwej jednostki o wyróżnieniu rozprawy i prawomocną uchwałę jednostki uprawnionej do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki o nadaniu stopnia naukowego doktora, stopnia naukowego doktora habilitowanego, stopnia doktora sztuki lub stopnia doktora habilitowanego sztuki,

c) recenzje lub opinie, opracowane w związku z wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie nagrody, przygotowane przez osoby legitymujące się stopniem naukowym doktora habilitowanego, stopniem doktora habilitowanego sztuki, tytułem naukowym profesora lub tytułem profesora sztuki, przy czym co najmniej jedna opinia lub recenzja powinna pochodzić spoza uczelni, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody;

3) wyciąg z protokołu posiedzenia senatu uczelni lub innego najwyższego organu kolegialnego wnioskodawcy odzwierciedlający przebieg głosowania nad wnioskiem o przyznanie nagrody.

4. Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej może dotyczyć zespołu, w skład którego wchodzi nie więcej niż dziesięciu członków. Udział każdego z nich w powstaniu osiągnięcia powinien być określony procentowo, w zależności od wkładu pracy w uzyskanym osiągnięciu.

§ 6. Wnioski, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2–4, składa się właściwym ministrom do dnia 31 marca każdego roku, z tym że w 2007 r. wnioski składa się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 7. 1. Wnioski, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2–4, ocenia się łącznie z dokumentacją, o której mowa w § 5 ust. 3.

2. Wnioski o przyznanie nagrody mogą być oceniane przez ekspertów powołanych w tym celu przez właściwego ministra spośród nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych.

3. Eksperci mogą oceniać wnioski o nagrody za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, zgodnie z reprezentowaną dyscypliną naukową. Oceny dokonuje się zgodnie ze specjalnością naukową wskazaną przez wnioskodawcę.

4. Eksperci po dokonaniu oceny wniosków przedstawiają je właściwemu ministrowi.

§ 8. Nauczyciel akademicki może otrzymać w danym roku kalendarzowym jedną nagrodę za osiągnięcia naukowe albo dydaktyczne oraz w danym roku akademickim jedną nagrodę za osiągnięcia organizacyjne.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r. 3)


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542 i Nr 120, poz. 818.

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim (Dz. U. Nr 121, poz. 1036), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2007 r. na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542 i Nr 120, poz. 818).