ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, uprawnionych, z zastrzeżeniem § 2, do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego są uprawnione te spośród instytucji, umieszczonych w wykazie, o którym mowa w § 1, które są wpisane do wykazu jednostek doświadczalnych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289, z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

2. Do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, są uprawnione także podmioty umieszczone w wykazie jednostek hodowlanych lub wykazie dostawców, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie art. 22 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach, jeżeli przywożone przez nie zwierzęta spełniają wymagania określone w art. 53 ust. 2 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 3)

1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych (Dz. U. Nr 138, poz. 1463 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 552), które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 106, poz. 673).