ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 18, poz. 92) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Koszt kwalifikowalny może nie zostać objęty pomocą publiczną na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego, jeżeli wynika to z umowy lub innego dokumentu, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5.

3. Przedsiębiorca jest obowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych, pochodzącego ze źródeł własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem finansowania ze środków publicznych.”;

2) w § 8 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) badań podstawowych — 80% kosztów kwalifikowanych;”;

3) w § 20 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Środki finansowe stanowiące pomoc publiczną na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego niewykorzystane przez przedsiębiorcę w danym roku kalendarzowym mogą być wydatkowane w kolejnych latach wykonywania zadań określonych w umowie.”.

§ 2. Do wniosków o przyznanie pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).