ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 września 2011 r. w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów

Na podstawie art. 170c ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów oraz terminy i formę przekazywania danych przez uczelnię.

§ 2. W ogólnopolskim wykazie studentów zamieszcza się następujące informacje:

1) dane studenta: imię, nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku studentów nieposiadających numeru PESEL — rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) dane o uzyskaniu przez studenta punktów ECTS na pierwszym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, w tym o:

a) limicie punktów ECTS określonym w art. 164a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, oraz dodatkowych punktach ECTS, o których mowa w art. 170a ust. 2 ustawy,

b) sumie punktów ECTS, które student mógł uzyskać łącznie na zajęciach, w których uczestniczył bez wnoszenia opłat,

c) liczbie punktów ECTS, które student może jeszcze wykorzystać bez wnoszenia opłat;

3) dane o uzyskaniu przez studenta punktów ECTS na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, w tym o:

a) limicie punktów ECTS określonym w art. 164a ustawy oraz dodatkowych punktach ECTS, o których mowa w art. 170a ust. 2 ustawy,

b) sumie punktów ECTS, które student mógł uzyskać łącznie na zajęciach, w których uczestniczył bez wnoszenia opłat,

c) liczbie punktów ECTS, które student może jeszcze wykorzystać bez wnoszenia opłat;

4) dane o kierunkach studiów, na które student został przyjęty, w tym:

a) nazwę i typ uczelni,

b) nazwę kierunku studiów, stopień i formę studiów,

c) wskazanie, czy dany kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej jest pierwszym, czy drugim kierunkiem studiów,

d) datę przyjęcia studenta na kierunek studiów,

e) datę skreślenia studenta z listy studentów danego kierunku studiów,

f) sumę uzyskanych przez studenta punktów ECTS na danym kierunku studiów;

5) rodzaj przyznanych studentowi świadczeń pomocy materialnej na danym kierunku studiów w uczelni publicznej i niepublicznej.

§ 3. Dane, o których mowa w § 2, uczelnie przekazują w formie elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, na adres wskazany w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, w terminach do dnia 15 listopada oraz do dnia 15 marca każdego roku, według stanu odpowiednio na dzień 30 października oraz na dzień 1 marca każdego roku.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.


1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.