ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczanych na finansowanie projektów badawczych własnych, w tym habilitacyjnych, oraz promotorskich, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Przy przyznawaniu środków finansowych przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych uwzględnia się kryteria określone w art. 4 ustawy oraz kryteria określone w rozporządzeniu.

2. Finansowanie zadań ze środków finansowych przeznaczonych na naukę pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa może nastąpić w przypadkach szczególnie ważnych dla realizacji polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa i odbywa się w sposób określony w rozporządzeniu, z uwzględnieniem celu i sposobu wydatkowania wskazanego przez podmiot przekazujący te środki.

§ 3. Przy finansowaniu badań prowadzonych w ramach projektów badawczych podlegających przepisom o pomocy publicznej stosuje się przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy.

§ 4. Wysokość środków na finansowanie projektów badawczych przyznanych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „ministrem”, nie może być wyższa od określonej we wniosku.

§ 5. 1. Wniosek o finansowanie projektu badawczego składają wspólnie kierownik projektu i kierownik jednostki naukowej, w której ma być realizowany projekt.

2. Kierownik projektu badawczego, na który przyznano środki finansowe, dysponuje środkami finansowymi przekazanymi jednostce naukowej na realizację projektu zgodnie z umową. Wydatkowanie środków finansowych następuje po uzyskaniu zgody kierownika jednostki naukowej.

3. Kierownik jednostki naukowej, składając wniosek, zobowiązuje się, w przypadku przyznania środków finansowych, do:

1) włączenia projektu badawczego do planu zadaniowo-finansowego jednostki;

2) udostępnienia pomieszczeń, aparatury i obsługi administracyjnej;

3) zatrudnienia osób niezbędnych do realizacji projektu badawczego w formie uzgodnionej z kierownikiem projektu i właściwymi wykonawcami;

4) sprawowania nadzoru nad realizacją projektu badawczego i prawidłowym wydatkowaniem przyznanych środków finansowych;

5) składania wraz z kierownikiem projektu badawczego raportów z realizacji projektu;

6) niezwłocznego powiadamiania ministra o stwierdzonych nieprawidłowościach w realizacji projektu badawczego.

§ 6. 1. Kierownik jednostki naukowej nieotrzymującej dotacji na działalność statutową składa wraz z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego informacje dotyczące:

1) badań naukowych zrealizowanych w jednostce naukowej w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;

2) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

2. Kierownik jednostki naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy, poza informacjami wymienionymi w ust. 1, składa:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego — wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;

2) statut lub inny akt określający organizację wewnętrzną i kompetencje poszczególnych organów, a w przypadku spółek handlowych — umowę lub statut spółki lub ich poświadczone za zgodność z oryginałem kopie;

3) kopię sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku;

4) oświadczenie jednostki o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

5) oświadczenie jednostki o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

3. W przypadku projektów badawczych związanych z:

1) koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka,

2) koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach,

3) dotyczących prowadzenia badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną,

4) prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów

— do wniosku dołącza się kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

§ 7. Projekt badawczy własny, zwany dalej „projektem własnym”, obejmuje badania podstawowe z określonej dyscypliny naukowej lub badania interdyscyplinarne. Projekt własny obejmujący badania podstawowe prowadzone w celu przygotowania rozprawy habilitacyjnej jest składany jako projekt badawczy własny habilitacyjny, zwany dalej „projektem habilitacyjnym”.

§ 8. 1. Projekty własne są kwalifikowane do finansowania na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu wniosków.

2. Do postępowania konkursowego przyjmuje się wyłącznie projekty własne zawierające sposób rozwiązania przedstawionego problemu, które nie zawierają fazy studiów służących opracowaniu koncepcji przyszłych badań.

3. Wnioski o finansowanie projektów własnych składa się w urzędzie obsługującym ministra w terminach od dnia 2 listopada do dnia 31 stycznia i od dnia 2 maja do dnia 31 lipca.

4. Opublikowanie informacji o wynikach konkursu nie może nastąpić później niż po upływie 5 miesięcy od dnia zamknięcia konkursu wniosków.

§ 9. 1. Wniosek o finansowanie projektu własnego, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, składa się w urzędzie obsługującym ministra. Wnioski opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym mogą być przesyłane drogą elektroniczną.

2. Wniosek sporządza się także w języku angielskim, jeżeli wnioskodawca uważa za wskazane dokonanie oceny tego wniosku przez recenzenta zagranicznego lub gdy minister stwierdził potrzebę uzyskania opinii recenzenta zagranicznego w odniesieniu do wniosku lub wniosków składanych w obszarze danej dyscypliny.

3. Wniosek nie może obejmować tematów zadań badawczych aktualnie wykonywanych przez jednostkę naukową i finansowanych ze środków budżetowych lub innych źródeł albo o finansowanie których jednostka naukowa złożyła wniosek do ministra.

§ 10. 1. Kierownikiem projektu habilitacyjnego jest osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki.

2. Kierownik projektu habilitacyjnego, na realizację którego przyznano środki finansowe, nie może być ponownie kierownikiem takiego projektu.

3. Wykonawcami projektu habilitacyjnego mogą być wyłącznie kierownik projektu i pracownicy pomocniczy, jeżeli są niezbędni do wykonania badań naukowych.

4. Środki przyznane na finansowanie projektu habilitacyjnego mogą być wykorzystane wyłącznie na wykonanie badań podstawowych niezbędnych do przygotowania rozprawy habilitacyjnej.

5. Efektem projektu habilitacyjnego powinna być rozprawa habilitacyjna lub inna dokumentacja wymagana do wszczęcia przewodu i uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki.

§ 11. (uchylony).

§ 12. Wniosek o finansowanie projektu własnego ocenia się, uwzględniając następujące kryteria:

1) wartość naukową projektu;

2) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, w tym zakupów aparatury naukowo-badawczej;

3) możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawców oraz wyposażenie jednostki naukowej;

4) prawidłowość wykorzystania przez kierownika projektu i jednostkę naukową wcześniej przyznanych środków finansowych na naukę;

5) w odniesieniu do projektu habilitacyjnego — dorobek naukowy kierownika projektu powstały w okresie od uzyskania stopnia naukowego doktora;

6) znaczenie zadań dla rozwoju danej dyscypliny nauki lub interdyscyplinarność badań.

§ 13. 1. Wniosek o finansowanie projektu własnego jest kierowany do opiniowania do 3 recenzentów. Jeżeli wniosek skierowano do recenzenta zagranicznego, opiniowaniu przez tego recenzenta podlega wyłącznie zawartość merytoryczna wniosku.

2. Wnioski są przesyłane do recenzentów z określonych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, z uwzględnieniem zgodności przedmiotu wniosku ze specjalnością naukową recenzenta. Recenzentów wyznacza członek Komisji Rady Nauki Badań na Rzecz Rozwoju Nauki, zwanej dalej „komisją Rady Nauki”, upoważniony przez przewodniczącego komisji Rady Nauki lub, w przypadku projektów z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, członek zespołu powołanego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy.

3. Wniosek nie może być recenzowany przez osobę, która ma być wykonawcą projektu lub jest zatrudniona w jednostce naukowej, w której ma być realizowany projekt.

4. Recenzent ocenia przesłane do niego wnioski w skali od O do 10 punktów z dokładnością do 0,5 punktu.

5. Wniosek o finansowanie projektu własnego może być rozpatrzony po uzyskaniu opinii od co najmniej 2 recenzentów.

§ 14. Minister ogłasza, w formie komunikatu, w dzienniku urzędowym ministra dyscypliny naukowe lub grupy dyscyplin naukowych, dla których jest tworzona wspólna lista rankingowa projektów własnych.

§ 15. 1. Sporządzenie listy rankingowej wniosków z określonej dyscypliny naukowej lub grupy dyscyplin naukowych następuje w wyniku uzgodnienia ocen poszczególnych projektów własnych dokonanego na posiedzeniu recenzentów, któremu przewodniczy recenzent wskazany przez właściwego członka komisji Rady Nauki. Listę uczestników posiedzenia recenzentów ustala przewodniczący, powiadamiając pisemnie o tym ustaleniu ministra.

2.  Uzgodnienie ocen może nastąpić wyłącznie w przedziale pomiędzy przyznaną przez recenzentów najniższą i najwyższą liczbą punktów. Uzgodnienie może polegać na odrzuceniu oceny lub ocen, co wymaga uzasadnienia. Jeżeli nie dokonano uzgodnienia oceny określonego projektu własnego lub w przypadku, o którym mowa w ust. 4, wniosek uzyskuje ocenę będącą średnią ocen.

3. Uzgodnienie ocen, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić w formie elektronicznej wymiany opinii recenzentów.

4. Nie wymagają uzgodnienia ocen wnioski, w których różnica w ocenach recenzentów jest mniejsza lub równa 2 punktom, oraz wnioski, których najwyższa ocena jest mniejsza lub równa 5 punktom.

§ 16. 1.Komisja Rady Nauki sporządza oceny projektów własnych na podstawie list rankingowych z określonych dziedzin nauki lub grup dyscyplin naukowych sporządzonych przez zespoły powołane na podstawie art. 30 ust. 1 lub ust. 2 ustawy i przedstawia ministrowi wnioski w sprawie zakwalifikowania do realizacji projektów własnych objętych tymi listami.

2. Zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy lub komisja Rady Nauki, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może zmienić kolejność projektów własnych na liście rankingowej. Dokonanie takiej zmiany wymaga szczegółowego uzasadnienia.

§ 17. W przypadku projektów własnych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa państwa czynności komisji Rady Nauki, o których mowa w § 15 ust. 1 i § 16, wykonuje zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy.

§ 18. 1. Na podstawie list rankingowych minister podejmuje decyzje o przyznaniu lub o odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów własnych.

2. Decyzje ministra, o których mowa w ust. 1, doręcza się wnioskodawcom.

3. W terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania w sprawie przyznania środków finansowych wnioskodawcy przesyłają do urzędu obsługującego ministra projekt umowy o realizację projektu własnego, zawierającej harmonogram i kosztorys.

4.  Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3, jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu własnego.

§ 19. 1. Środki na finansowanie projektu własnego są przekazywane jednostce naukowej na podstawie zawartej umowy o realizację projektu własnego, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu.

2. Realizacja projektu habilitacyjnego nie może trwać dłużej niż 2 lata, a innych projektów własnych — dłużej niż 3 lata od dnia zawarcia umowy o realizację projektu.

3. W uzasadnionych przypadkach, spowodowanych wystąpieniem okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy o realizację projektu, okres realizacji projektu habilitacyjnego może być przedłużony o okres nie dłuższy niż rok, a innego projektu własnego — o okres nie dłuższy niż 2 lata.

4. W przypadku przebywania kierownika projektu własnego, w tym projektu habilitacyjnego, w czasie realizacji projektu, na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie wychowawczym albo w przypadku jego długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, okres realizacji tego projektu może być dodatkowo przedłużony o okres nie dłuższy niż rok w stosunku do okresów, o których mowa w ust. 3.”;

§ 20. 1. Zmiana warunków realizacji projektu własnego określonych w umowie o jego realizację może być dokonana na wniosek kierownika projektu własnego i jednostki naukowej, w której projekt jest realizowany, w drodze aneksu do umowy.

2. Za zmianę warunków realizacji projektu własnego nie uważa się, dokonanego za zgodą kierownika jednostki naukowej, zwiększenia lub zmniejszenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach kosztorysu lub harmonogramie o nie więcej niż 15 % kosztów ogółem, jeżeli zmianie nie ulega wysokość środków finansowych przyznanych na cały okres realizacji projektu oraz w kolejnych latach jego realizacji.

3. Wniosek dotyczący zmiany kierownika projektu własnego, jednostki naukowej, w której projekt własny jest realizowany, lub zakresu merytorycznego projektu własnego jest opiniowany przez zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy. W przypadku projektów własnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa oceny dokonuje zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy. Zmiana kierownika projektu własnego, jednostki naukowej, w której projekt własny jest realizowany, lub zakresu merytorycznego projektu własnego wymaga zgody ministra.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności powodujących wzrost kosztów realizacji projektu własnego, kierownik jednostki naukowej wraz z kierownikiem projektu własnego mogą złożyć wniosek dotyczący zwiększenia wysokości środków finansowych na realizację tego projektu. Wniosek jest oceniany przez komisję Rady Nauki na podstawie oceny zespołu powołanego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy. W przypadku projektów własnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa oceny dokonuje zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy.

§ 21. 1. Kierownik jednostki naukowej, której zostały przekazane środki finansowe na realizację projektu własnego, wraz z kierownikiem tego projektu składają, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, raporty roczne i raport końcowy w urzędzie obsługującym ministra lub, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, przesyłają drogą elektroniczną.

2. Raport roczny składa się w terminie do dnia 31 marca następnego roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 8 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji projektu własnego określonego w umowie.

3. Raport końcowy składa się w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu własnego.

4. Niezłożenie raportu rocznego w terminie lub złożenie raportu niekompletnego stanowi podstawę do wstrzymania dalszego finansowania projektu własnego oraz do odstąpienia od umowy.

5. Niezłożenie raportu końcowego w terminie lub złożenie raportu niekompletnego stanowi podstawę do uznania umowy za niewykonaną.

6. Kierownik jednostki naukowej do raportu końcowego dołącza sprawozdanie merytoryczne zawierające omówienie wykonanych badań naukowych oraz osiągniętych wyników. Sprawozdanie merytoryczne może być przedstawione w formie kopii publikacji, jeżeli obejmują one wszystkie zadania badawcze objęte projektem własnym i uzyskane w trakcie ich realizacji wyniki.

§ 22. Raport roczny z realizacji projektu własnego podlega sprawdzeniu przez urząd obsługujący ministra pod względem zgodności wykonania projektu własnego z dołączonym do umowy harmonogramem prac.

§ 23. 1. Raport końcowy z realizacji projektu własnego jest oceniany przez zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy w oparciu o opinię jednego, a w przypadku projektów o wartości przekraczającej 200 000 zł — dwóch recenzentów, z których co najmniej jeden był uprzednio recenzentem wniosku o finansowanie tego projektu. Recenzentów raportu końcowego wyznacza członek komisji Rady Nauki.

1a. W przypadku projektów własnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa czynności zespołu powołanego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy i komisji Rady Nauki, o których mowa w ust. 1, dokonuje zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy.

2. Recenzent ocenia wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu własnego i sposób jego realizacji w skali od O do 10 punktów. Treść recenzji raportu końcowego z oceną niższą niż 4 punkty udostępnia się wnioskodawcom, którzy mogą przedstawić swoje stanowisko w terminie 14 dni od dnia otrzymania treści recenzji.

3. Przy ocenie raportu końcowego z realizacji projektu własnego uwzględnia się następujące kryteria:

1) zgodność zakresu merytorycznego wykonanej pracy z umową;

2) sposób analizy wyników badań;

3) wartość naukową wyników projektu i ich znaczenie dla rozwoju nauki;

4) prawidłowość wydatkowania środków finansowych na realizację projektu i zasadność wydatków w stosunku do uzyskanych wyników;

5) sposób upowszechnienia wyników badań, w tym:

a) monografie, publikacje, referaty na konferencjach, prezentacje multimedialne,

b) rozprawy doktorskie lub habilitacyjne,

c) zgłoszenia wynalazków lub wzorów użytkowych.

4. Przy ocenie raportu końcowego z realizacji projektu habilitacyjnego uwzględnia się także znaczenie uzyskanych wyników dla uzyskania habilitacji.

5. Ocena raportu końcowego z realizacji projektu własnego powinna zawierać wnioski o uznanie umowy za:

1) wykonaną;

2) niewykonaną w całości lub w części, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu środków finansowych wykorzystanych nieprawidłowo;

3) niewykonaną w całości lub w części, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu środków finansowych wykorzystanych nieprawidłowo i z wezwaniem do zapłacenia kar umownych.

6. Po zakończeniu realizacji projektu własnego niewykorzystane środki finansowe podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra.

7.  Wykonanie zadań badawczych określonych w opisie projektu własnego i uzyskanie rezultatów negatywnych nie stanowi okoliczności uzasadniającej uznanie umowy za niewykonaną.

8. Na podstawie oceny raportu końcowego z realizacji projektu własnego dokonuje się rozliczenia umowy. Rozliczenie podlega zatwierdzeniu przez ministra.

§ 24. 1. Finansowanie projektu badawczego promotorskiego, zwanego dalej „projektem promotorskim”, obejmuje wyłącznie koszty badań naukowych niezbędnych do przygotowania rozprawy doktorskiej.

2. Kierownikiem projektu promotorskiego jest promotor lub doktorant.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować wynagrodzenie dla doktoranta.

4. W kosztach realizacji projektu promotorskiego nie może uczestniczyć promotor.

§ 25. 1. Wniosek o finansowanie projektu promotorskiego, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, składa się w urzędzie obsługującym ministra w terminach od dnia 2 listopada do dnia 31 stycznia i od dnia 2 maja do dnia 31 lipca. Wnioski opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym mogą być przesyłane drogą elektroniczną.

2. Warunkiem przyznania środków finansowych na realizację projektu promotorskiego jest uprzednie przedłożenie kopii zaświadczenia o otwarciu przewodu doktorskiego.

3. Opublikowanie informacji o wynikach konkursu nie może nastąpić później niż po upływie 5 miesięcy od dnia zamknięcia konkursu wniosków.

§ 26. 1. Projekty promotorskie są kwalifikowane do finansowania na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu wniosków.

2. Wniosek o finansowanie projektu promotorskiego ocenia się, uwzględniając następujące kryteria:

1) poziom naukowy projektu;

2) dorobek naukowy doktoranta;

3) poziom infrastruktury naukowej udostępnianej przez jednostkę do realizacji projektu;

4) prawidłowość wykorzystania przez jednostkę naukową wcześniej przyznanych środków finansowych na realizację projektów promotorskich;

5) prawidłowość kalkulacji planowanych kosztów w porównaniu z zakresem prac.

§ 27. 1. Wniosek o finansowanie projektu promotorskiego kieruje się do zaopiniowania do 2 recenzentów. Recenzentem nie może być osoba zatrudniona w jednostce naukowej zatrudniającej promotora lub doktoranta.

2.  Recenzentów wyznacza członek komisji Rady Nauki upoważniony przez przewodniczącego komisji lub, w przypadku projektów z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, członek zespołu powołanego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy.

3. Recenzent ocenia przesłane do niego wnioski w skali od O do 10 punktów z dokładnością do 0,5 punktu.

§ 28. Minister ogłasza, w formie komunikatu, w dzienniku urzędowym ministra dyscypliny naukowe lub grupy dyscyplin naukowych, dla których tworzona jest wspólna lista rankingowa projektów promotorskich.

§ 29. 1. Zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy, uwzględniając oceny recenzentów, ustala listę rankingową projektów promotorskich.

2. Jeżeli zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy uzna to za niezbędne, określenie kolejności projektów promotorskich w danej dyscyplinie lub grupie dyscyplin naukowych na liście rankingowej może nastąpić na posiedzeniu recenzentów, któremu przewodniczy recenzent wskazany przez członka komisji Rady Nauki. Listę uczestników posiedzenia recenzentów ustala przewodniczący, powiadamiając pisemnie ministra o tym ustaleniu.

3. Na podstawie oceny projektu promotorskiego zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy przedstawia komisji Rady Nauki swoją opinię dotyczącą celowości lub niecelowości finansowania tego projektu oraz uzasadnionej wysokości nakładów na realizację projektu.

4. W przypadku projektów promotorskich dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa czynności zespołu powołanego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy i komisji Rady Nauki, o których mowa w ust. 1 —3, dokonuje zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy.

§ 30. Komisja Rady Nauki lub zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy przedstawia ministrowi wykazy zaopiniowanych projektów promotorskich.

§ 31. 1. Minister na podstawie wykazów, o których mowa w § 30, podejmuje decyzje o przyznaniu lub o odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów promotorskich.

2. Decyzję ministra, o której mowa w ust. 1, doręcza się wnioskodawcom.

3. W terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania w sprawie przyznania środków finansowych wnioskodawca przesyła do urzędu obsługującego ministra projekt umowy o realizację projektu promotorskiego, zawierającej harmonogram i kosztorys.

4.  Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3, jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu promotorskiego.

§ 32. 1. Środki finansowe na finansowanie projektu promotorskiego są przekazywane jednostce naukowej na podstawie zawartej umowy o realizację projektu promotorskiego określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu.

2. Realizacja projektu promotorskiego nie może trwać dłużej niż 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy o jego realizację.

3. W uzasadnionych przypadkach, spowodowanych wystąpieniem okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy o realizację projektu promotorskiego, okres, o którym mowa w ust. 2, może zostać przedłużony o okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, a w przypadku przebywania kierownika projektu promotorskiego lub doktoranta, w czasie realizacji projektu, na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie wychowawczym albo w przypadku jego długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą — o okres nie dłuższy niż 30 miesięcy.

§ 33. 1. Zmiana warunków realizacji projektu promotorskiego określonych w umowie o jego realizację może zostać dokonana na wniosek kierownika projektu promotorskiego i jednostki naukowej, w której jest realizowany projekt, w drodze aneksu do umowy.

2. Za zmianę warunków realizacji projektu promotorskiego nie uważa się, dokonanego za zgodą kierownika jednostki naukowej, zwiększenia lub zmniejszenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach kosztorysu lub harmonogramie o nie więcej niż 15 % kosztów ogółem, jeżeli zmianie nie ulega wysokość środków finansowych przyznanych na cały okres realizacji projektu promotorskiego oraz w kolejnych latach jego realizacji.

3. Nie jest możliwa zmiana kierownika projektu promotorskiego, w przypadku gdy jest nim doktorant.

4. Wniosek dotyczący zmiany zakresu merytorycznego projektu promotorskiego, kierownika projektu promotorskiego lub jednostki naukowej, w której projekt promotorski jest realizowany, jest opiniowany przez zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy. W przypadku projektów promotorskich dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa oceny dokonuje zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy. Zmiana kierownika projektu promotorskiego lub jednostki naukowej, w której projekt promotorski jest realizowany, wymaga zgody ministra.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności powodujących wzrost kosztów realizacji projektu promotorskiego, kierownik jednostki naukowej wraz z kierownikiem projektu promotorskiego mogą złożyć wniosek dotyczący zwiększenia wysokości środków finansowych na realizację tego projektu. Wniosek jest oceniany przez komisję Rady Nauki na podstawie oceny zespołu powołanego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy. W przypadku projektów promotorskich dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa oceny dokonuje zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy.

§ 34. 1. Kierownik jednostki naukowej, której zostały przekazane środki finansowe na realizację projektu promotorskiego, wraz z kierownikiem projektu składają raporty roczne i raport końcowy.

2. Do raportów rocznych i końcowych stosuje się odpowiednio przepisy § 21 ust. 1—5 i § 22.

§ 35. 1. Rozliczenie przekazanych środków finansowych następuje na podstawie przedłożonego przez kierownika jednostki naukowej raportu końcowego oraz recenzji rozprawy doktorskiej lub informacji o uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

2. Raport końcowy z realizacji projektu promotorskiego jest oceniany przez zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy. W przypadku projektu promotorskiego dotyczącego obronności i bezpieczeństwa państwa oceny dokonuje zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy.

3. Ocena raportu końcowego z realizacji projektu promotorskiego powinna zawierać wnioski o uznanie umowy za:

1) wykonaną;

2) niewykonaną w całości lub w części, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu środków finansowych wykorzystanych nieprawidłowo;

3) niewykonaną w całości lub w części, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu środków finansowych wykorzystanych nieprawidłowo i do zapłacenia kar umownych.

4. Po zakończeniu realizacji projektu promotorskiego niewykorzystane środki finansowe podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra.

5. Na podstawie oceny raportu końcowego z realizacji projektu promotorskiego dokonuje się rozliczenia umowy. Rozliczenie podlega zatwierdzeniu przez ministra.

§ 36. Kierownik jednostki naukowej jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania ministra o przerwaniu realizacji projektu promotorskiego. Od dnia przerwania realizacji projektu promotorskiego jednostka naukowa jest obowiązana do zwrotu przekazanych środków finansowych.

§ 37. W przypadku nieprzedtożenia przez jednostkę naukową recenzji rozprawy doktorskiej lub informacji o uzyskaniu stopnia doktora w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu promotorskiego, jednostka naukowa jest obowiązana do zwrotu środków finansowych przekazanych na realizację projektu.

§ 38. 1. Należności finansowe wynikające z rozliczenia umów o realizację projektu badawczego umarza się, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł;

2) dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru, a odpowiedzialność za długi nie przeszła na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) zostały zastosowane umorzenia w ramach zawartego układu z wierzycielami dłużnika;

5) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe.

2. Minister, na uzasadniony wniosek dłużnika lub z urzędu, może umorzyć należności finansowe wynikające z rozliczenia umów o realizację projektu badawczego w całości lub części, jeżeli nastąpi jedna z następujących przesłanek:

1) wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie mogły przewidzieć w dniu otrzymania dotacji, z powodu której zapłata należności przez dłużnika groziłaby znacznym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej;

2) wystąpiły ważne okoliczności losowe niezależne od dłużnika;

3) jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikającym z charakteru wykonywanych badań.

3. Minister, na uzasadniony wniosek dłużnika, może odroczyć termin spłaty należności finansowej lub rozłożyć ją na raty. Spłata należności finansowej odroczonej lub rozłożonej na raty następuje na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem.

§ 39. 1. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy kontroli na podstawie odrębnych przepisów, że rozliczenie zawarte w raporcie końcowym, stanowiące podstawę do uznania umowy za wykonaną i rozliczoną, nie zostało sporządzone prawidłowo lub jest nierzetelne, minister może zarządzić ponowne przeprowadzenie postępowania dotyczącego oceny raportu końcowego i prawidłowości wykonania projektu.

2. Minister może dokonywać kontroli przebiegu realizacji zadań z zakresu projektów badawczych i prawidłowości wydatkowania przyznanych na ten cel środków finansowych na naukę.

§ 40. 1. Przy rozliczaniu środków finansowych przekazanych wnioskodawcom na podstawie decyzji ministra wydanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się kryteria określone w przepisach dotychczasowych.

2. Przy rozliczaniu środków finansowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się wzory odpowiednich raportów określone w przepisach dotychczasowych lub w załącznikach do rozporządzenia.

§ 41. Przy rozpatrywaniu i kwalifikowaniu wniosków dotyczących przyznania środków finansowych na cele określone w art. 9 ust. 1 ustawy, złożonych według wzorów dotychczasowych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, minister wydaje decyzje na podstawie zgromadzonych dokumentów, w tym dokonanej procedury oceny, na podstawie przepisów rozporządzenia.

§ 42. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2008 r. (poz. 126)

1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.