ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nauki i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nauki i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów (Dz. U. Nr 168, poz. 1179) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Członkowie zespołów, o których mowa w art. 30 ust. 1, 2 i 2b ustawy, otrzymują za udział w posiedzeniu tych zespołów wynagrodzenie w wysokości 520 zł.

2. Członkowie zespołów, o których mowa w art. 30 ust. 1, 2 i 2b ustawy, pełniący funkcję przewodniczących zespołów otrzymują za udział w posiedzeniu tych zespołów wynagrodzenie w wysokości 650 zł. Wynagrodzenie to przysługuje również członkom zespołów prowadzącym posiedzenie w zastępstwie nieobecnych przewodniczących zespołów.

3. Przewodniczący oraz członkowie zespołów, o których mowa w art. 30 ust. 2a ustawy, otrzymują za udział w posiedzeniu tych zespołów wynagrodzenie w wysokości 1 000 zł albo za każdą indywidualnie sporządzoną opinię wynagrodzenie w wysokości 500 zł.”;

2) w § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Recenzenci, wskazywani przez zespoły, o których mowa w art. 30 ust. 2a ustawy, za sporządzenie indywidualnej pisemnej recenzji dotyczącej przyznania środków finansowych na finansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 1 800 zł do 3 500 zł.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ekspert dokonujący kontroli merytorycznej lub finansowej dotyczącej realizacji badań naukowych, prac rozwojowych lub innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 1 050 zł — za kontrolę realizacji:

a) projektu badawczego lub projektu rozwojowego,

b) badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w art. 13 ust. 1 pkt 1–3 ustawy,

c) zadań z zakresu działalności wspomagającej badania;

2) 1 500 zł — za kontrolę realizacji projektu celowego;

3) 1 650 zł — za kontrolę realizacji:

a) badań własnych uczelni,

b) utrzymania przez jednostkę naukową specjalnego urządzenia badawczego,

c) badań wspólnych sieci naukowej,

d) zadań finansowanych w ramach programu lub przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy;

4) 2 050 zł — za kontrolę:

a) podstawowej działalności statutowej jednostki naukowej,

b) realizacji przez jednostkę naukową inwestycji służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych,

c) działalności określonej w art. 17 ust. 1 ustawy;

5) 3 830 zł — za kompleksową kontrolę działalności jednostki naukowej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).