ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia ekspertów będących członkami Zespołów Ekspertów

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia przysługującego ekspertom za udział w pracach Zespołów Ekspertów dokonujących oceny wniosków złożonych w konkursach na realizację projektów badawczych lub w konkursach na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz przygotowujących na ich podstawie listy rankingowe.

§ 2. 1. Ekspert za sporządzenie indywidualnej pisemnej ekspertyzy, oceny lub opinii, dotyczącej przyznania środków na podstawie wniosku o finansowanie projektu badawczego albo wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego lub stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 400 zł.

2. W przypadku wieloetapowej procedury konkursowej oceny wniosków, ekspert za sporządzenie indywidualnej pisemnej ekspertyzy, oceny lub opinii w pierwszym etapie konkursu, dotyczącej przyznania środków na podstawie wniosku o finansowanie projektu badawczego albo wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego lub stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 200 zł.

§ 3. Ekspert za ocenę wniosków złożonych w konkursie pod względem spełniania kryterium badań podstawowych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn liczby wniosków złożonych w danym konkursie oraz kwoty 25 zł.

§ 4. Ekspert za sporządzenie indywidualnej pisemnej oceny merytorycznej lub finansowej dotyczącej realizacji projektu badawczego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 600 zł.

§ 5. Ekspert za udział w posiedzeniu Zespołu Ekspertów w sprawie oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych lub wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz przygotowania list rankingowych, albo za udział w posiedzeniu dotyczącym oceny realizacji projektów badawczych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 360 zł.

§ 6. Do wynagrodzeń za sporządzenie ocen, ekspertyz lub opinii, w związku z wnioskami złożonymi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w konkursach na realizację projektów badawczych lub w konkursach na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, oraz za przygotowanie na ich podstawie list rankingowych, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).