ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa

Na podstawie art. 96a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób podziału i tryb przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, określonej w art. 94b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1, jest udzielana z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, zwany dalej „ministrem”.

§ 3. Sposób podziału i tryb przekazywania dotacji na dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zwanych dalej „jednostkami KNOW”, w tym z tytułu dodatku do wynagrodzenia dla pracowników oraz specjalnych stypendiów naukowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz specjalnych stypendiów naukowych dla studentów, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Sposób podziału i tryb przekazywania dotacji na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, zwanych dalej „podstawowymi jednostkami”, posiadających ocenę wyróżniającą na podstawie opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zwanej dalej „Komisją”, dotyczącej oceny kształcenia, o której mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Sposób podziału i tryb przekazywania dotacji na dofinansowanie podstawowych jednostek w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. Sposób podziału i tryb przekazywania dotacji na finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. Sposób podziału i tryb przekazywania dotacji na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200a ustawy, dla 30% najlepszych doktorantów, w uczelniach publicznych i niepublicznych, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8. 3) 1. Dane niezbędne do ustalenia dotacji określonych w § 3, 4, 6 i 7 są przekazywane przez uczelnie, z zastrzeżeniem ust. 3, według:

1)   przeciętnej liczby zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji — w zakresie liczby pracowników;

2)   stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji — w zakresie liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich;

3)   stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego rok przyznania dotacji — w zakresie liczby studentów studiów stacjonarnych.

2. Dane niezbędne do ustalenia dotacji określonej w § 3 przekazuje uczelnia, w skład której wchodzi podstawowa jednostka:

1)   będącajednostkąKNOWalbo

2)   wchodząca w skład jednostki KNOW i wskazana przez jednostki wchodzące w skład jednostki KNOW do reprezentowania jednostki KNOW przed ministrem.

3. Jeżeli w skład jednostki KNOW nie wchodzi podstawowa jednostka, dane niezbędne do ustalenia dotacji określonej w § 3 przekazuje jednostka naukowa prowadząca studia doktoranckie wspólnie z jednostką organizacyjną uczelni, wskazana przez jednostki wchodzące w skład jednostki KNOW do reprezentowania jednostki KNOW przed ministrem.

4. Dane niezbędne do ustalenia dotacji określonej w § 3 są przekazywane w podziale na jednostki wchodzące w skład jednostki KNOW.

§ 8a. 4) Przed ustaleniem planu dotacji na dany rok budżetowy środki dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy, mogą być przekazywane na podstawie projektu planu dotacji.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r.

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829,1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz. U. poz. 668), które weszło w życie z dniem 11 czerwca 2013 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz. U. poz. 580), które weszło w życie z dniem 24 maja 2012 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.