ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych

Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej „Akademią”, oraz gospodarki finansowej jej instytutów naukowych, zwanych dalej „instytutami”, sposób sporządzania planu finansowego, sprawozdawczości i rozliczania kosztów przez Akademię i jej instytuty.

§ 2. 1. Plan finansowy Akademii, o którym mowa w art. 84 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej „ustawą”, jest ustalany na okres roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Prezes Akademii przedkłada do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw nauki projekt planu finansowego Akademii w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej.

§ 3. Prezes Akademii, po zasięgnięciu opinii Prezydium Akademii, dokonuje podziału ustalonych w ustawie budżetowej środków budżetowych, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy, z przeznaczeniem na realizację określonych zadań i dla poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz niezwłocznie przedkłada plan finansowy do zatwierdzenia Prezydium Akademii.

§ 4. Akademia gromadzi na odrębnych rachunkach bankowych przychody, o których mowa w:

4) art. 79 ust. 3 ustawy.

§ 5. 1. Akademia prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

2. Sprawozdanie finansowe Akademii podlega badaniu na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Akademii dokonuje Zgromadzenie Ogólne Akademii.

§ 6. Przychodami instytutu są:

1) dotacje podmiotowe i celowe;

2) środki uzyskane ze sprzedaży wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych na podstawie umów oraz innych usług świadczonych na podstawie umów;

3) środki uzyskane z tytułu kształcenia i dokształcania kadr;

4) środki uzyskane ze sprzedaży praw własności przemysłowej i licencji na te prawa;

5) środki uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych instytutu;

6) środki uzyskane z funduszy strukturalnych lub z niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), programów ramowych Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych źródeł, w tym środki uzyskane w ramach programów międzynarodowych;

7) środki otrzymane z Akademii;

8) darowizny, spadki i zapisy;

9) przychody z działalności gospodarczej;

10) przychody z tytułu udziałów w spółkach;

11) środki finansowe pochodzące z innych źródeł.

§ 7. Instytut ustala samodzielnie wysokość środków na wynagrodzenia.

§ 8. Działalność lecznicza i usługowa instytutu prowadzona na rzecz publicznego systemu ochrony zdrowia jest finansowana na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 9. 1. Inwestycje instytutu służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych są finansowane ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

2. Inwestycje instytutu, o których mowa w ust. 1, mogą być finansowane również ze środków własnych instytutu oraz z innych źródeł, a także mogą być dofinansowywane ze środków własnych Akademii, o których mowa w art. 81 ustawy.

3. Zakładowe inwestycje socjalne instytutu są finansowane zgodnie z przepisami dotyczącymi finansowania działalności socjalnej.

§ 10. Dyrektor instytutu przekazuje plan finansowy instytutu do wiadomości przewodniczącemu rady kuratorów wydziału Akademii właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu.

§ 11. 1. Instytut prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

2. Sprawozdanie finansowe instytutu podlega badaniu na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

3.  Roczne sprawozdanie finansowe instytutu zatwierdza Prezes Akademii.

§ 12. 1. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia fundusz zasadniczy instytutu staje się jego funduszem statutowym, fundusz wdrożeniowy — funduszem wdrożeń, a zakładowy fundusz nagród — funduszem nagród.

2. Zachowuje ciągłość utworzony przez instytut przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 2)


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania Polskiej Akademii Nauk oraz gospodarki finansowej jej placówek naukowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1140), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 80 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036).