ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, w tym:

1) opis efektów kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego oraz dla profilu praktycznego w obszarach kształcenia w zakresie:

a) nauk humanistycznych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) nauk społecznych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c) nauk ścisłych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

d) nauk przyrodniczych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

e) nauk technicznych, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

f) nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

g) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

h) sztuki, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

2) opis efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. (poz. 1520)

1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.