ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

Na podstawie art. 96 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zasady podziału dotacji na realizację zadań określonych w art. 94 ust. 1 pkt 1–7 i 9—11 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, dla uczelni publicznych i niepublicznych.

§ 2.1. Zasady podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2.  Zasady podziału dotacji, o których mowa w ust. 1, udzielanych uczelniom wojskowym z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3.  Zasady podziału dotacji, o których mowa w ust. 1, udzielanych uczelniom służb państwowych, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Zasady podziału dotacji dla publicznych uczelni wojskowych na zadania związane z obroną narodową określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. Zasady podziału dotacji dla publicznych uczelni służb państwowych na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 5. Zasady podziału dotacji dla publicznych uczelni artystycznych na zadania związane z działalnością kulturalną w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 6. Zasady podziału dotacji dla publicznych uczelni morskich na zadania związane z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich oraz szkoleniem wojskowym studentów określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 7. Zasady podziału dotacji dla publicznych uczelni kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 8. Zasady podziału dotacji dla uczelni publicznych lub niepublicznych na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 ustawy oraz dla doktorantów w zakresie określonym w art. 199 ust. 1 ustawy określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 9. Zasady podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 10. Zasady podziału dotacji dla uczelni publicznych na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym realizowanych z udziałem z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze źródeł zagranicznych w ramach kontraktów wojewódzkich, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 3) ) oraz ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 11. Zasady podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 12. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może przyznać uczelniom niepublicznym spełniającym warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 5 ustawy, dokonując podziału tych dotacji proporcjonalnie do zweryfikowanych wniosków uczelni niepublicznych w zakresie poszczególnych zadań, których dotyczą dotacje.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. (poz. 534)

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.