ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 179) w § 6:

1)   w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) program kształcenia;”;

2)   ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W przypadku gdy po określeniu wskaźników kosztochłonności zostaną wprowadzone w programie studiów zmiany zajęć dydaktycznych, za które student może uzyskać łącznie więcej niż 50% punktów ECTS, rektor uczelni przedkłada ministrowi, w terminie określonym w art. 11a ust. 1 ustawy, informację, o której mowa w ust. 1, oraz wykaz dokonanych zmian zajęć dydaktycznych wraz z przypisanymi tym zajęciom punktami ECTS.

4. Wprowadzenie w programie studiów zmian zajęć dydaktycznych, za które student może uzyskać łącznie nie więcej niż 50% punktów ECTS, nie powoduje zmiany wskaźnika kosztochłonności kierunku studiów.”.

§ 2. Rektor uczelni, w której w okresie od dnia ostatniego określenia wskaźników kosztochłonności, a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały wprowadzone w programie studiów dla kierunku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich zmiany zajęć dydaktycznych, za które student może uzyskać łącznie więcej niż 50% punktów ECTS, jest obowiązany przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego wykaz dokonanych zmian zajęć dydaktycznych wraz z przypisanymi tym zajęciom punktami ECTS, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od roku akademickiego 2013/2014.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675, 829 i 1005.