ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki przyznawania stypendium doktorskiego, w tym kryteria i tryb przyznawania, cofania i zwrotu tego stypendium, organ uprawniony do podejmowania decyzji w tych sprawach, a także maksymalny okres wypłaty stypendium oraz jego wysokość.

§ 2. 1. Stypendium doktorskie może być przyznane osobie przygotowującej rozprawę doktorską, jeżeli wszczęto jej przewód doktorski.

2. Stypendium doktorskie jest przyznawane przez pracodawcę, osobę prawną lub fizyczną, zwanych dalej „organem przyznającym stypendium”.

§ 3. Stypendium doktorskie jest przyznawane na wniosek osoby ubiegającej się o to stypendium lub z inicjatywy organu przyznającego stypendium za zgodą osoby, której organ zamierza przyznać stypendium.

§ 4. Wniosek o przyznanie stypendium zawiera dane osobowe kandydata do stypendium wraz z opisem jego dotychczasowego dorobku naukowego. Do wniosku dołącza się uchwałę rady jednostki organizacyjnej o otwarciu przewodu doktorskiego oraz opinię opiekuna naukowego albo promotora o zaawansowaniu rozprawy doktorskiej.

§ 5. 1. Przy ocenie wniosków organ przyznający stypendium uwzględnia następujące kryteria:

1) stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej;

2) wartość naukową przygotowywanej rozprawy doktorskiej;

3) dotychczasową działalność naukową kandydata do stypendium;

4) udział w stażach naukowych krajowych i zagranicznych;

5) liczbę i rodzaj publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

2. Stypendium doktorskie jest przyznawane niezależnie od świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów oraz stypendium doktoranckiego.

§ 6. 1. Wysokość stypendium doktorskiego nie może być wyższa od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta określonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

2. Stypendium doktorskie jest wypłacane z góry w okresach miesięcznych.

§ 7. Stypendium doktorskie może być przyznane na okres nieprzekraczający 18 miesięcy.

§ 8. Wysokość stypendium doktorskiego oraz warunki i okres jego wypłacania określa umowa zawarta pomiędzy organem przyznającym stypendium a osobą, której przyznano to stypendium.

§ 9. 1. Organ przyznający stypendium cofa stypendium doktorskie, jeżeli osoba pobierająca stypendium doktorskie nie wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej.

2. Osoba pobierająca stypendium doktorskie składa co 6 miesięcy organowi przyznającemu stypendium informację o postępach w pracy naukowej. Informacja powinna być zaopiniowana przez promotora.

§ 10. 1. Osoba pobierająca stypendium doktorskie, której stypendium doktorskie zostało cofnięte ze względu na brak dostatecznych postępów w pracy naukowej albo w okresie dwóch lat od dnia zaprzestania pobierania tego stypendium nie przystąpiła do obrony rozprawy doktorskiej, jest obowiązana do zwrotu całej kwoty pobranego stypendium.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osoby, która nie osiągnęła dostatecznych postępów w pracy naukowej albo nie przystąpiła do obrony rozprawy doktorskiej z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności z powodu:

1) braku możliwości osiągnięcia zakładanych celów naukowych i badawczych, potwierdzonych opinią promotora;

2) czasowej niezdolności do realizacji rozprawy doktorskiej spowodowanej chorobą;

3) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;

4) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności.

3. Organ przyznający stypendium, po rozpatrzeniu wyjaśnień osoby zobowiązanej do zwrotu pobranego stypendium doktorskiego, może obniżyć kwotę pobranego stypendium, rozłożyć spłatę na raty lub ją umorzyć.

§ 11. Osoba, która otrzymała stypendium doktorskie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowuje prawo do tego stypendium do końca okresu, na który zostało przyznane, na dotychczasowych warunkach.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r. 3)


1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych (Dz. U. Nr 115, poz. 965), które utraciło moc na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654).