ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, na realizację zadań związanych z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów, w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 ustawy, oraz dla doktorantów, w zakresie określonym w art. 199 ust. 1 ustawy.

§ 2. 1. Z określonej w poszczególnych częściach budżetu państwa dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów dysponenci części budżetu państwa wydzielają część stanowiącą 20% ogólnej kwoty dotacji, dzieloną pomiędzy poszczególne uczelnie publiczne proporcjonalnie do liczby studentów i doktorantów zakwaterowanych w domach studenckich uczelni macierzystych.

2. Z określonej w poszczególnych częściach budżetu państwa dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów dysponenci części budżetu państwa mogą dodatkowo wydzielić część uzupełniającą nieprzekraczającą 5% tej dotacji z przeznaczeniem do podziałów uzupełniających i korygujących.

3. Część dotacji pozostała po wydzieleniu części, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz uwzględnieniu łącznej kwoty zmniejszeń, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, jest dzielona pomiędzy poszczególne uczelnie publiczne i niepubliczne oraz jednostki naukowe proporcjonalnie do: liczby studentów i doktorantów, liczby studentów i doktorantów otrzymujących stypendium socjalne oraz liczby studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi.

4. Część dzielona proporcjonalnie do liczby studentów i doktorantów otrzymujących stypendium socjalne nie może stanowić mniej niż 60% sumy części, o których mowa w ust. 3.

5. Kwota dotacji przypadająca uczelni publicznej i niepublicznej lub jednostce naukowej jest równa sumie kwot wyliczonych zgodnie z ust. 1 i 3.

§ 3. 1. W przypadku gdy w uczelni publicznej przewidywany stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części pochodzącej z dotacji, na koniec roku poprzedzającego przyznanie dotacji, jest wyższy niż 30% kwoty dotacji z roku poprzedniego, kwota dotacji dla uczelni, o której mowa w § 2 ust. 5, ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy przewidywanym stanem funduszu w części pochodzącej z dotacji a kwotą stanowiącą 30% kwoty dotacji z roku poprzedniego.

2. W przypadku gdy w uczelni niepublicznej i jednostce naukowej przewidywany stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części pochodzącej z dotacji, na koniec roku poprzedzającego przyznanie dotacji, jest wyższy niż 10% kwoty dotacji z roku poprzedniego, kwota dotacji dla uczelni, o której mowa w § 2 ust. 5, ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy przewidywanym stanem funduszu w części pochodzącej z dotacji a kwotą stanowiącą 10% kwoty dotacji z roku poprzedniego.

3. Kwota dotacji z roku poprzedniego, o której mowa w ust. 1 i 2, oznacza kwotę dotacji z roku poprzedniego wyliczoną zgodnie z § 2 ust. 5, powiększoną lub pomniejszoną w wyniku podziałów uzupełniających i korygujących, o których mowa w § 2 ust. 2, z wyłączeniem zwiększeń dotacji z przeznaczeniem na remonty domów i stołówek studenckich.

§ 4. Liczbę studentów i doktorantów, o której mowa w § 2 ust. 1 i 3, oraz przewidywany stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na koniec roku poprzedzającego przyznanie dotacji, w części pochodzącej z dotacji, ustala się na podstawie danych z roku poprzedzającego przyznanie dotacji przekazanych przez poszczególne uczelnie i jednostki naukowe.

§ 5. Przepisy rozporządzenia stosuje się do jednostek naukowych od dnia 1 października 2012 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 3)


1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. Nr 89, poz. 544, z 2010 r. Nr 65, poz. 414 oraz z 2011 r. Nr 125, poz. 710), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2012 r. na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654).