ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie

Na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje tytułów zawodowych nadawanych absolwentom:

a) studiów pierwszego stopnia,

b) studiów drugiego stopnia,

c) jednolitych studiów magisterskich;

2) warunki wydawania:

a) dyplomów ukończenia studiów, w tym dyplomów ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe,

b) świadectwa ukończenia studiów doktoranckich,

c) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,

d) świadectwa ukończenia kursu dokształcającego;

3) wzory:

a) dyplomów, w tym dyplomów ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe,

b) suplementu do dyplomów,

c) świadectwa ukończenia studiów doktoranckich,

d) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,

e) świadectwa ukończenia kursu dokształcającego.

§ 2. Absolwentom studiów pierwszego stopnia nadaje się tytuły zawodowe:

1) inżynier architekt — po ukończeniu kierunku architektura i urbanistyka;

2) inżynier architekt krajobrazu — po ukończeniu kierunku architektura krajobrazu;

3) inżynier pożarnictwa — strażakom Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu przez nich kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;

4) inżynier — po ukończeniu kierunków innych niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz kierunku inżynieria bezpieczeństwa, innym niż absolwenci wymienieni w pkt 3, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) program nauczania określony dla kierunku studiów zawierał przedmioty techniczne, rolnicze lub leśne i przedmioty te stanowiły nie mniej niż 50% ogólnej liczby godzin zajęć oraz plan studiów określał, że przynajmniej 50 % zajęć dydaktycznych jest ćwiczeniami audytoryjny-mi, laboratoryjnymi, projektowymi lub terenowymi,

b) standard kształcenia określony na podstawie art. 9 pkt 2 lub art. 10 ust. 1 lub art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, przewiduje na tym kierunku studia inżynierskie;

5) licencjat pielęgniarstwa — po ukończeniu kierunku pielęgniarstwo;

6) licencjat położnictwa — po ukończeniu kierunku położnictwo;

7) licencjat — po ukończeniu kierunków innych niż wymienione w pkt 1–6.

§ 3. Absolwentom studiów drugiego stopnia nadaje się tytuły zawodowe:

1) magister inżynier architekt — po ukończeniu kierunku architektura i urbanistyka;

2) magister inżynier architekt krajobrazu — po ukończeniu kierunku architektura krajobrazu;

3) magister inżynier pożarnictwa — strażakom Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu przez nich kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;

4) magister inżynier— po ukończeniu kierunków innych niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz kierunku inżynieria bezpieczeństwa, innym niż absolwenci wymienieni w pkt 3, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) program nauczania określony dla kierunku studiów drugiego stopnia zawierał przedmioty techniczne, rolnicze lub leśne i przedmioty te stanowiły nie mniej niż 50 % ogólnej liczby godzin zajęć.

b) plan studiów drugiego stopnia określał, że przynajmniej 50 % zajęć dydaktycznych jest ćwiczeniami audytoryjnymi, laboratoryjnymi, projektowymi lub terenowymi,

c) standard kształcenia określony na podstawie art. 9 pkt 2 lub art. 10 ust. 1 lub art. 11 ust. 3 ustawy przewiduje na tym kierunku studia inżynierskie;

5) magister sztuki — po ukończeniu kierunków:

a) architektura wnętrz,

b) dyrygentura,

c) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,

d) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

e) grafika,

f) instrumentalistyka,

g) jazz i muzyka estradowa,

h) kompozycja i teoria muzyki,

i) malarstwo,

j) organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej,

k) reżyseria,

l) reżyseria dźwięku,

m) rzeźba,

n) scenografia,

o) taniec,

p) wiedza o teatrze,

q) wokalistyka,

r) wzornictwo;

6) magister pielęgniarstwa — po ukończeniu kierunku pielęgniarstwo;

7) magister położnictwa — po ukończeniu kierunku położnictwo;

8) magister — po ukończeniu kierunków innych niż wymienione w pkt 1–7.

§ 4. Absolwentom jednolitych studiów magisterskich nadaje się tytuły zawodowe:

1) magister sztuki — po ukończeniu kierunków:

a) aktorstwo,

b) konserwacja i restauracja dzieł sztuki,

c) realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia,

d) reżyseria;

2) magister farmacji — po ukończeniu kierunku farmacja;

3) lekarz — po ukończeniu kierunku lekarskiego;

4) lekarz dentysta — po ukończeniu kierunku lekar-sko-dentystycznego;

5) lekarz weterynarii — po ukończeniu kierunku weterynaria;

6) magister— po ukończeniu kierunków:

a) analityka medyczna,

b) prawo,

c) prawo kanoniczne,

d) psychologia,

e) teologia.

§ 5. Absolwenci kierunków studiów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, otrzymują tytuł zawodowy określony w decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego udzielającej zgody na prowadzenie studiów na kierunku innym niż określony na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy.

§ 6. Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest zrealizowanie przewidzianego w planach studiów i programach nauczania zakresu kształcenia, uzyskanie zaliczeń i złożenie wymaganych egzaminów oraz odbycie przewidzianych w programie nauczania praktyk, złożenie egzaminu dyplomowego lub pracy dyplomowej, jeżeli standardy kształcenia tak przewidują, oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS określonych w standardach kształcenia.

§ 7. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów doktoranckich jest zrealizowanie przewidzianego w programie studiów zakresu kształcenia, udokumentowanie wyników prac badawczych oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem.

§ 8. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zrealizowanie przewidzianego w programie tych studiów zakresu kształcenia, złożenie egzaminów przewidzianych programem oraz złożenie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, jeżeli program tych studiów to przewiduje.

§ 9. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia kursu jest zrealizowanie przewidzianego w programie tego kursu zakresu kształcenia, złożenie egzaminów przewidzianych programem oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli program tego kursu to przewiduje.

§ 10. 1. Określa się wzór dyplomu ukończenia:

1) studiów pierwszego stopnia, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) studiów drugiego stopnia, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) jednolitych studiów magisterskich, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. Dyplomy ukończenia studiów, o których mowa w ust. 1 pkt 4–6, może wydać jedna uczelnia, która została wskazana w regulaminie tych studiów ustalonym w porozumieniu zawartym na podstawie art. 168 ust. 1 ustawy.

§ 11. Określa się wzór suplementu do dyplomów ukończenia studiów, który stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 12. Określa się wzór świadectwa:

1) ukończenia studiów doktoranckich, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

2) ukończenia studiów podyplomowych, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

3) ukończenia kursu dokształcającego, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Studenci, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia kształcą się na jednolitych studiach magisterskich na kierunkach innych niż określone w § 4, po spełnieniu warunków określonych w § 6 otrzymują tytuł zawodowy, którego nazwa jest zgodna z dotychczasowymi przepisami.

2. Studenci, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia kształcą się na studiach pierwszego stopnia na kierunkach określonych w § 4, po spełnieniu warunków określonych w § 6 otrzymują tytuł zawodowy, którego nazwa jest zgodna z dotychczasowymi przepisami.

3. Studenci, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia kształcą się na studiach inżynierskich na kierunkach, których standard kształcenia określony na podstawie art. 9 pkt 2 lub art. 10 ust. 1 lub art. 11 ust. 3 ustawy nie przewiduje studiów inżynierskich, po spełnieniu warunków określonych w § 2 pkt 4 otrzymują tytuł zawodowy, którego nazwa jest zgodna z dotychczasowymi przepisami.

4. Studenci, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia kształcą się na studiach drugiego stopnia na kierunkach studiów, których zrealizowany program nauczania zawierał przedmioty techniczne, rolnicze lub leśne i przedmioty te stanowiły nie mniej niż 50 % ogólnej liczby godzin zajęć oraz plan studiów określał, że przynajmniej 50 % zajęć dydaktycznych jest ćwiczeniami audytoryjnymi, laboratoryjnymi, projektowymi lub terenowymi, po spełnieniu warunków określonych w § 3 pkt 4 otrzymują tytuł zawodowy, którego nazwa jest zgodna z dotychczasowymi przepisami.

5.   Absolwenci studiów, o których mowa w ust. 1—4, otrzymują dyplom ukończenia studiów według wzorów określonych w rozporządzeniu.

§ 14. Do dnia 30 czerwca 2009 r. absolwenci studiów mogą otrzymywać dyplom ukończenia studiów według wzorów obowiązujących na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie (Dz. U. Nr 182, poz. 1881 i Nr 194, poz. 2003).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. (poz. 61)

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.