ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb organizowania studiów doktoranckich przez placówki naukowe — instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty naukowo-badawcze działające na podstawie przepisów o jednostkach badawczo-rozwojowych, ich prowadzenia i odbywania oraz przyznawania stypendiów doktoranckich osobom je odbywającym.

§ 2. 1. Studia doktoranckie trwają nie dłużej niż 4 lata. Czas trwania tych studiów określa akt o ich utworzeniu.

2. W akcie o utworzeniu studiów doktoranckich określa się w szczególności: dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową, a w przypadku nauk medycznych także specjalność, lub dziedzinę sztuki i dyscyplinę artystyczną, w których zakresie studia doktoranckie są prowadzone, formę, w jakiej są one prowadzone (stacjonarną lub niestacjonarną), maksymalną liczbę uczestników studiów doktoranckich oraz sposób ustalania wysokości stypendiów doktoranckich dla uczestników tych studiów.

§ 3. 1. Rada naukowa placówki naukowej uchwala:

1) warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie, z uwzględnieniem zasady, że na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny;

2) zasady powoływania komisji rekrutacyjnej;

3) program i regulamin studiów doktoranckich, określając w szczególności:

a) liczbę godzin zajęć obowiązkowych,

b) liczbę obowiązkowych egzaminów i zaliczeń,

c) szczegółowe zasady zaliczania poszczególnych lat studiów,

d) warunki powoływania opiekuna naukowego uczestnika studiów doktoranckich.

2. Program i regulamin studiów doktoranckich zatwierdza dyrektor placówki naukowej.

3. Rada naukowa placówki naukowej powołuje komisję rekrutacyjną.

§ 4. Dyrektor placówki naukowej, na wniosek rady naukowej placówki, powołuje kierownika studiów doktoranckich spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki albo stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki, zatrudnionych w placówce naukowej w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 5. 1. Warunki rekrutacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, dyrektor placówki naukowej podaje do wiadomości publicznej za pośrednictwem Internetu lub innych środków masowego przekazu oraz udostępnia w formie ogłoszeń wywieszanych w siedzibie placówki naukowej, na co najmniej 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć.

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.

3. Dyrektor placówki naukowej podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie, na wniosek kierownika studiów doktoranckich, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego.

§ 6. Opiekun naukowy lub promotor dokonuje, w każdym semestrze, oceny postępów w pracy naukowej uczestnika studiów doktoranckich, a po zakończeniu każdego roku tych studiów przedstawia ją radzie naukowej placówki naukowej.

§ 7. 1. Dyrektor placówki naukowej przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych przepisach.

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor placówki naukowej może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, w szczególności w przypadku:

1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza okres zasiłkowy,

2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,

3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do

4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności,

4) prowadzenia długotrwałych badań naukowych — łącznie nie więcej niż o rok.

§ 8. 1. Stypendium doktoranckie przyznaje dyrektor placówki naukowej, na wniosek kierownika studiów doktoranckich, na okres 12 miesięcy.

2. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane uczestnikowi studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane uczestnikowi studiów doktoranckich, który w roku poprzedzającym przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

4. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich dyrektor placówki naukowej może przyznać stypendium doktoranckie na ten okres.

§ 9. W przypadku skreślenia uczestnika studiów doktoranckich z listy uczestników tych studiów zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

§ 10. 1. Uczestnikowi studiów doktoranckich otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia w terminie krótszym niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, stypendium za okres pozostały do terminu ukończenia studiów, określonego w akcie o ich utworzeniu, może zostać wypłacone w wysokości wynikającej z iloczynu kwoty otrzymywanego miesięcznego stypendium oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy.

2. Decyzję w sprawie wypłaty stypendium doktoranckiego, o którym mowa w ust. 1, podejmuje dyrektor placówki naukowej na wniosek kierownika studiów doktoranckich.

§ 11. 1. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje legitymację, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Placówka naukowa może wydać uczestnikowi studiów doktoranckich indeks, według wzoru ustalonego przez dyrektora tej placówki, jeżeli wynika to z regulaminu studiów doktoranckich.

§ 12. Ukończenie studiów doktoranckich potwierdza świadectwo, wydane według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 13. Placówka naukowa pobiera opłaty za wydanie:

1) legitymacji uczestnika studiów doktoranckich — w wysokości 10 zł;

2) świadectwa ukończenia studiów doktoranckich — w wysokości 30 zł.

§ 14. 1. Do uczestników odbywających studia doktoranckie w dniu wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy otrzymali stypendium doktoranckie na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują prawo do tego stypendium do końca okresu, na jaki zostało ono przyznane.

§ 15. Legitymacje uczestników studiów doktoranckich, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują ważność do wyczerpania możliwości przedłużania ich ważności.

§ 16. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 115, poz. 964).

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. (poz. 2)

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenie. Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).