ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu podejmowania decyzji o zwiększeniu ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Decyzję o zwiększeniu ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim, zwanym dalej „zwiększeniem liczby studentów”, podejmuje się na wniosek tej uczelni.

2. Rektor uczelni publicznej składa wniosek do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego albo właściwego ministra nadzorującego uczelnię, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanego dalej „ministrem nadzorującym”.

§ 2. Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 3) ), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej, w terminie do dnia 28 lutego roku poprzedzającego rok akademicki, którego wniosek dotyczy.

§ 3. 1. We wniosku podaje się informacje dotyczące:

1) podstawowych jednostek organizacyjnych i kierunków studiów, na których planuje się zwiększenie liczby studentów;

2) planowanego zwiększenia liczby studentów — określonego procentowo i liczbowo;

3) zmian w strukturze kształcenia, przy uwzględnieniu zmian w zakresie realizacji dotychczas prowadzonych kierunków studiów.

2. Do wniosku dołącza się uzasadnienie zawierające informacje dotyczące:

1) planowanego wpływu zwiększenia liczby studentów na warunki kształcenia, spełnienia wymagań w zakresie minimum kadrowego oraz wykorzystania bazy materialnej;

2) planowanej restrukturyzacji uczelni, uwzględniającej zmiany w zakresie funkcjonowania kierunków studiów wynikające ze zwiększenia liczby studentów;

3) stopnia wdrożenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

§ 4. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu. Wniosek niekompletny zwraca się wnioskodawcy z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i o możliwości uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 5. 1. Minister nadzorujący przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego stanowisko w sprawie zwiększenia liczby studentów wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania albo uzupełnienia wniosku zgodnie z § 4.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego uzgadnia stanowisko w sprawie zwiększenia liczby studentów z ministrem nadzorującym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska, o którym mowa w ust. 1.

§ 6. O podjętej decyzji w sprawie zwiększenia liczby studentów rektora uczelni publicznej zawiadamia odpowiednio minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego albo minister nadzorujący, w terminie do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego wniosek dotyczy.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.


1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654 i Nr 174, poz. 1039.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092.