ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852 oraz z 2007 r. Nr 98, poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udział w działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej, prowadzonej przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni na kierunku weterynaria.”;

2) w § 16 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni świadczącym pracę na rzecz podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kształcenie na kierunku weterynaria za każdą godzinę dyżuru pełnionego w ambulatoriach klinik weterynaryjnych poza rozkładem zajęć dydaktycznych, organizacyjnych i naukowo-badawczych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracownika, a za każdą godzinę dyżuru w niedziele, święta i dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy — 200 % tej stawki.

2. Za udział w usługowej działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej, prowadzonej przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni prowadzące kształcenie na kierunku weterynaria, na rzecz ludności lub przedsiębiorców nauczyciele akademiccy świadczący pracę na rzecz tych jednostek organizacyjnych mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w ramach kwoty odpisu nieprzekraczającej 50 % wartości wpływów uzyskanych z tytułu wykonanych usług, pomniejszonej o wartość zużytych pasz, leków i kosztów transportu liczoną według bieżących cen. Wynagrodzenie to przysługuje niezależnie od innych składników wynagrodzenia, w tym również od dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.”;

3) w § 22 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Dodatek specjalny w części przekraczającej kwotę 10 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika może być pokrywany wyłącznie ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy.”;

4) w § 25 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wynagrodzenia wypłacane z góry, o których mowa w ust. 1, są wypłacane w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenia są wypłacane w następującym po nim pierwszym dniu roboczym.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.