ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128 oraz z 2005 r. Nr 252, poz. 2125) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Rada jednostki organizacyjnej:

1) powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:

a) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej — w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej lub artystycznej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej, w tym promotor lub promotorzy; w skład komisji mogą wchodzić ponadto recenzenci rozprawy doktorskiej,

b) dyscypliny dodatkowej — w składzie co najmniej trzech osób, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej lub artystycznej odpowiadającej temu egzaminowi,

c) języka obcego nowożytnego — w składzie co najmniej trzech osób, w tym co najmniej jedna osoba nauczająca tego języka w szkole wyższej;

2) może powołać komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy, zwaną dalej „komisją doktorską”, spośród członków rady posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej; w skład komisji doktorskiej wchodzą ponadto recenzenci rozprawy doktorskiej i promotor lub promotorzy.”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Terminy egzaminów doktorskich ustala przewodniczący rady jednostki organizacyjnej w porozumieniu z komisjami, o których mowa w § 2 pkt 1.”.

§ 2. Powołane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie oraz komisje do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej wykonują swoje zadania na dotychczasowych zasadach do czasu zakończenia prowadzonych przewodów doktorskich.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).