ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę,przeznaczanych na cele określone w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Przy przyznawaniu środków finansowych na działalność statutową uwzględnia się kryteria określone w art. 4 ustawy oraz kryteria określone w rozporządzeniu.

2. Finansowanie zadań ze środków finansowych przeznaczonych na naukę, a pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa, może nastąpić w przypadkach szczególnie ważnych dla realizacji polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa i odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu, z uwzględnieniem celu i sposobu wydatkowania wskazanego przez podmiot przekazujący te środki.

§ 3. 1. Przyznanie środków finansowych na działalność statutową następuje na podstawie wniosków. Wysokość przyznanych środków finansowych nie może być wyższa od określonej we wniosku.

2. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku wniosku niekompletnego wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

3. Ocena wniosku dotyczącego przyznania środków finansowych sporządzana przez właściwą komisję Rady Nauki na podstawie oceny dokonanej przez zespół lub zespół roboczy, powołany na podstawie art. 30 ust. 1 i 4 ustawy,zwany dalej „zespołem”, zawiera propozycję dotyczącą wysokości przyznawanych środków finansowych lub odmowy ich przyznania oraz uzasadnienie tej propozycji. Ocena wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową jest sporządzana przez właściwą komisję Rady Nauki w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku do oceny.

4. W przypadku wniosków o przyznanie środków finansowych na badania z zakresu obronności i bezpieczeństwa, zespołem właściwym do przygotowania projektów oceny jest zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy.

§ 4. 1. Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność statutową uwzględnia się ocenę parametryczną dotychczasowej działalności tych jednostek określoną za pomocą kategorii jednostki naukowej.

2. Oceny jednostki naukowej dokonuje się nie rzadziej niż raz na 5 lat, na podstawie informacji zawartych w corocznie składanych ankietach jednostki naukowej, sporządzanych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.”,

3. Przy ocenie jednostki naukowej uwzględnia się:

1) w zakresie wyników działalności naukowej:

a) publikacje recenzowane autorstwa pracowników jednostki naukowej,

b) monografie naukowe i podręczniki autorskie pracowników jednostki naukowej,

c) posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych,

d) koordynację, kierowanie i udział w europejskich projektach badawczych,

e) redakcję czasopisma naukowego;

2) w zakresie zastosowań praktycznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych:

a) nowe technologie, materiały, wyroby, systemy, usługi i metody,

b) wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

c) patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych oraz licencje,

d) posiadanie laboratoriów z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji.

4.  Ocena parametryczna jest dokonywana przy uwzględnieniu:

1) liczby punktów przypisanych poszczególnym rodzajom aktywności jednostki naukowej, w zakresie działalności naukowej oraz zastosowań praktycznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

2) liczby punktów przypisanych wybranym czasopismom, których wykaz jest ogłaszany w formie komunikatu w biuletynie ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „ministrem”, oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra;

3) najważniejszych publikacji i monografii z okresu poddanego ocenie, których ważona liczba nie może być większa niż 3 N, gdzie N jest średnią liczbą osób z okresu poddanego ocenie, bez przeliczania na pełny wymiar czasu pracy, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy wskazywanym w pisemnym oświadczeniu składanym pracodawcy, zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych na podstawie stosunku pracy, w szczególności w:

a) uczelni — na stanowiskach określonych w art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),

b) placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk — na stanowiskach określonych w art. 69 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469, z późn. zm.),

c) jednostkach badawczo-rozwojowych — na stanowiskach określonych w art. 33 ust. 1 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323);

4) najważniejszych zastosowań praktycznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych z okresu poddanego ocenie, których liczba nie może być większa niż 3 N.

5. Oceny jednostki naukowej dokonuje się odrębnie dla zakresów oceny, określonych w ust. 3, na karcie oceny jednostki naukowej, sporządzonej według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 2, 2a lub 2b do rozporządzenia.

6. Wyniki oceny dla poszczególnych jej zakresów określonych w ust. 3 przedstawia się za pomocą wskaźników efektywności, rozumianych jako stosunek liczby punktów uzyskanych przez jednostkę naukową do liczby osób zatrudnionych w jednostce przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych.

7.  Końcowy wskaźnik efektywności ustala się jako sumę iloczynów wskaźników efektywności wynikających z zastosowania kryteriów, o których mowa w ust. 3, i wag, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2.

8. Kategorię jednostki naukowej ustala się w skali ocen od 1 do 5, przy czym kategoria 1 jest kategorią najwyższą.

9. Minister, na wniosek jednostki naukowej, która nie ubiega się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, może ustalić jej kategorię, jednak nie częściej niż raz na 5 lat.

§ 5. 1. Minister, po zasięgnięciu opinii Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki, ustala:

1) grupy jednostek jednorodnych ze względu na dziedzinę lub dziedziny badań naukowych;

2) wagi ocen dla poszczególnych zakresów ocen określonych w § 4 ust. 3 dla grupy jednostek jednorodnych.

2. Właściwa komisja Rady Nauki, wskazana na podstawie § 9 ust. 1, dokonuje oceny jednostek naukowych zgodnie z § 4 ust. 5—7 oraz proponuje ich kategorie, na podstawie końcowego wskaźnika efektywności jednostki wyliczonego w karcie oceny jednostki naukowej, uwzględniającego wartości wag ustalonych na podstawie ust. 1 pkt 2 dla grupy jednostek jednorodnych.

3. Minister ustala kategorię jednostki naukowej na podstawie propozycji właściwej komisji Rady Nauki lub zarządza dokonanie dodatkowej oceny jednostki przez powołany w tym celu zespół. Ustalone kategorie minister ogłasza w formie komunikatu w biuletynie ministra oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

4. Wyniki dodatkowej oceny są przekazywane ministrowi w celu ustalenia kategorii jednostki naukowej.

5. Minister, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Nauki, ustala kategorię dla:

1) nowo utworzonej jednostki naukowej;

2) jednostki naukowej utworzonej w wyniku połączenia jednostek naukowych;

3) jednostek naukowych utworzonych w wyniku podziału jednostki naukowej,

4) jednostki naukowej, ubiegającej się po raz pierwszy o ustalenie kategorii.

6. Jednostki naukowe zalicza się do poszczególnych kategorii na podstawie uzyskanego końcowego wskaźnika efektywności, z tym że liczba jednostek kategorii pierwszej o najwyższych wartościach końcowego wskaźnika efektywności nie powinna być wyższa niż 30 % jednostek, a liczba jednostek pierwszej i drugiej kategorii nie powinna być wyższa niż 50 % ogólnej liczby jednostek w grupie jednostek jednorodnych.”,

7. Dla jednostek naukowych ubiegających się o ustalenie kategorii po zakończeniu oceny, o której mowa w § 4 ust. 2, oraz dla Polskiej Akademii Umiejętności minister ustala kategorię niezależnie od grupy jednostek jednorodnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na podstawie opinii właściwej komisji Rady Nauki, zespołu specjalistycznego lub eksperta.

§ 6. 1. Minister, w ramach środków finansowych przeznaczonych na finansowanie działalności statutowej, wyodrębnia w planie finansowym środki na:

1) podstawową działalność statutową jednostki naukowej;

2) badania własne uczelni;

3) utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej;

4) badania wspólne sieci naukowej.

2. Dotacje na finansowanie działalności, o której mowa w ust. 1, są przyznawane na cały rok decyzją ministra, a środki finansowe są przekazywane jednostkom naukowym lub uczelniom w ratach.

§ 7. 1. Jednostka naukowa, ubiegająca się o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową, w terminie do dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja, przesyła:

1) wniosek o przyznanie dotacji, sporządzony w 2 egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) wypełnioną ankietę jednostki naukowej, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz jej wersję elektroniczną w wymaganym formacie na adres wskazany przez urząd obsługujący ministra.

2. Jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy, przesyła dodatkowo wraz z wnioskiem:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;

2) w przypadku spółek handlowych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego — umowę lub statut spółki;

3) kopię sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku;

4) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

5) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

3. Do wniosku o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową dołącza się opinię:

1) ministra sprawującego nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową;

2) Prezesa Polskiej Akademii Nauk — dla placówki naukowej Polskiej Akademii Nauk;

3) rektora uczelni — dla podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.

4. Opinia zawiera:

1) wskazanie zadań badawczych, które według organu opiniodawczego powinny być realizowane przez jednostkę naukową w związku z:

a) programami rozwoju określonych dziedzin nauki, gospodarki i życia społecznego,

b) wykonywaniem zadań badawczych państwowego instytutu badawczego, określonych w akcie dotyczącym jego działalności;

2) uzasadnienie celowości realizacji wskazanych zadań badawczych.

5. Jednostka naukowa, o której mowa w § 5 ust. 5 pkt 1–3, ubiegająca się o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową w roku, w którym została utworzona, w terminie do 30 dni od daty jej utworzenia przesyła wniosek i ankietę, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz kopię dokumentu o jej utworzeniu.

§ 8. 1. Przy przyznawaniu dotacji na podstawową działalność statutową uwzględnia się:

1) ocenę wniosku o przyznanie dotacji;

2) ocenę jednostki sporządzoną na podstawie § 4 i ustaloną przez ministra kategorię;

3) informacje zawarte w aktualnej ankiecie jednostki naukowej;

4) informacje zawarte w opinii, o której mowa w § 7 ust. 3.

2. Ocena wniosku o przyznanie dotacji obejmuje analizę:

1) zadań badawczych realizowanych lub planowanych do wykonania przez jednostkę naukową, z uwzględnieniem opinii, o której mowa w § 7 ust. 3 — przedmiotem oceny w szczególności jest nowoczesność i oryginalność zadań badawczych, ich przydatność w rozwoju gospodarczym i społecznym państwa, w tym dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz dla potrzeb edukacji;

2) kosztów wykonania zadań badawczych:

a) realizowanych lub planowanych do sfinansowania w roku, którego dotyczy wniosek,

b) poniesionych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku;

3) struktury wydatków planowanych na cele określone w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy, w tym:

a) kosztów zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej i ich zasadności z punktu widzenia realizacji określonych zadań badawczych,

b) kosztów współpracy międzynarodowej i jej zasadności,

c) kosztów wykonania zadań z zakresu działalności wspomagającej badania oraz ich zasadności,

d) innych kosztów funkcjonowania jednostki naukowej;

4) wielkości i struktury zatrudnienia oraz danych o środkach na podstawową działalność statutową przypadających na jednego pracownika uczestniczącego w badaniach;

5) efektywności działalności jednostki naukowej określonej na podstawie oceny parametrycznej jednostki.

§ 9. 1. Minister, po zasięgnięciu opinii Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki, wskazuje, która komisja Rady Nauki jest właściwa do oceny wniosków poszczególnych jednostek naukowych.

2. Minister, po zasięgnięciu opinii Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki, dokonuje podziału środków finansowych określonych w planie finansowym na finansowanie podstawowej działalności statutowej pomiędzy grupy jednostek jednorodnych, o których mowa w § 5 ust. 1, mając na uwadze cele polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, z wydzieleniem środków finansowych niezbędnych do uwzględnienia wniosków Zespołu Odwoławczego.

3. Zespół sporządza projekt ocen:

1) zadań wykonanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku na podstawie informacji rocznej zawartej w części D wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia; ocena zawiera propozycję dotyczącą rozliczenia środków finansowych przyznanych na ich realizację;

2) wykorzystania dotacji przyznanych w latach poprzednich na podstawową działalność statutową z uwzględnieniem wyników ostatniej oceny parametrycznej; ocena zawiera propozycje wysokości środków finansowych na kontynuowaną działalność;

3) nowych zadań badawczych z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 8 ust. 2; ocena zawiera propozycje wysokości środków finansowych na finansowanie nowych zadań badawczych dla poszczególnych jednostek naukowych.

4. Wnioski jednostek naukowych o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową są oceniane przez komisje Rady Nauki na podstawie projektów oceny przygotowanych przez zespół.

§ 10. 1. Dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, w tym w zakresie infrastruktury informatycznej nauki, może być przyznana na czas określony i przeznaczona wyłącznie na bieżące koszty utrzymania urządzenia w gotowości do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo świadczenia usług związanych z prowadzeniem tych badań lub prac, z wyłączeniem kosztów zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz kosztów amortyzacji i kosztów prac prowadzonych z wykorzystaniem tego urządzenia.

2. Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, sporządzony w 2 egzemplarzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia, może złożyć jednostka naukowa odpowiedzialna za utrzymanie tego urządzenia, a w przypadku specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej — uczelnia, w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

3. Do wniosku dołącza się kopię porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami naukowymi wspólnie wykorzystującymi specjalne urządzenie badawcze lub regulamin ustalający zasady korzystania z tego urządzenia, wydany przez jednostkę odpowiedzialną za jego utrzymanie.

4. Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego rozpatruje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) znaczenia dla rozwoju określonej dziedziny badań naukowych lub prac rozwojowych;

2) zakresu i stopnia wykorzystania do realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych oraz liczebności i poziomu naukowego środowiska naukowego wykorzystującego to urządzenie;

3) zakresu i udziału współpracy krajowej i międzynarodowej w wykorzystaniu tego urządzenia.

5. Ocena wniosku o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego jest sporządzana przez właściwą komisję Rady Nauki na podstawie projektu oceny przygotowanego przez zespół.

§ 11. 1. Wniosek o przyznanie dotacji na badania własne uczelni, sporządzony w 2 egzemplarzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia, składa w terminie do dnia 31 listopada roku poprzedzającego rok przyznania dotacji:

1) minister sprawujący nadzór nad uczelnią — dla uczelni publicznych;

2) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego — dla uczelni niepublicznych.

2. Do wniosku dołącza się uzasadnienie zawierające informacje o sposobach podziału środków finansowych na badania własne pomiędzy uczelnie, w szczególności dotyczące kierunków rozwoju kadr naukowych oraz specjalności naukowych w poszczególnych uczelniach.

3. Wniosek o przyznanie dotacji na badania własne uczelni jest oceniany z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) zgodności rozwoju kadr naukowych i specjalności naukowych w uczelni z priorytetami wynikającymi z polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa;

2) wykorzystania przez uczelnię dotacji na badania własne w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

4. Ocena wniosku o przyznanie dotacji na badania własne uczelni jest sporządzana przez właściwą komisję Rady Nauki na podstawie projektu oceny przygotowanej przez zespół.

§ 12. 1. Dotacja na badania wspólne sieci naukowej jest przeznaczona na:

1) koordynację współpracy jednostek naukowych tworzących sieć naukową, związanej z prowadzonymi przez nie w ramach działalności statutowej badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi;

2) finansowanie wspólnych badań naukowych lub prac rozwojowych, uzupełniających w stosunku do zadań wykonywanych w ramach działalności statutowej jednostek naukowych tworzących sieć naukową, niezbędnych do rozwoju specjalności naukowej tej sieci;

3) tworzenie i upowszechnianie informacji w zakresie działania sieci naukowej.

2. Wniosek o przyznanie dotacji na badania wspólne sieci naukowej sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia. Wniosek w 2 egzemplarzach składa jednostka naukowa wskazana w umowie dotyczącej utworzenia sieci, reprezentująca sieć naukową — w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

3. Do wniosku dołącza się informację o:

1) celach działania sieci naukowej;

2) sposobach przystępowania do sieci oraz uczestniczenia w jej pracach;

3) sposobie zarządzania działalnością sieci.

4. Wniosek o przyznanie dotacji na badania wspólne sieci naukowej rozpatruje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) kategorii jednostek naukowych tworzących sieć naukową;

2) zgodności specjalności naukowej sieci naukowej z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi prowadzonymi w ramach działalności statutowej jednostek tworzących sieć;

3) nowoczesności specjalności rozwijanej przez sieć naukową;

4) przydatności specjalności rozwijanej przez sieć naukową dla nauki, społeczeństwa i gospodarki.

5. Ocena wniosku o przyznanie dotacji na badania wspólne sieci naukowej dokonywana jest przez właściwą komisję Rady Nauki na podstawie propozycji przedstawionych przez zespół.

§ 13. 1. Jednostka naukowa otrzymująca środki finansowe na działalność statutową składa informacje o wykonywanych badaniach naukowych, pracach rozwojowych, zadaniach z zakresu działalności wspomagającej badania oraz realizacji innych zadań, w terminach i formie określonych w rozporządzeniu.

2. Niezłożenie w terminie informacji, o której mowa w ust. 1, lub niespełnienie wymagań określonych w § 7 ust. 1—3, w § 10 ust. 2 i 3, w § 11 ust. 2 oraz w § 12 ust. 2 i 3 stanowi podstawę do wstrzymania przez ministra dalszego finansowania oraz może skutkować żądaniem zwrotu przekazanych środków finansowych.

3. Jednostka naukowa otrzymująca środki finansowe ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wydatkowanie tych środków zgodnie z decyzją.

4. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy kontroli na podstawie odrębnych przepisów, że przekazana informacja nie została sporządzona prawidłowo lub jest nierzetelna, minister może zarządzić dokonanie ponownej oceny wykonania i rozliczenia finansowanych zadań.

5. Środki finansowe nieprawidłowo wykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra wraz z odsetkami, naliczonymi w odniesieniu do środków finansowych przekazanych w formie dotacji zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 14. 1. Jednostka naukowa otrzymująca dotację na finansowanie podstawowej działalności statutowej składa rozliczenie dotacji oraz informację roczną o merytorycznych wynikach działalności statutowej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

2. Rozliczenie i informację sporządza się według wzoru stanowiącego część D w załączniku nr 3 do rozporządzenia i składa się łącznie z wnioskiem o finansowanie podstawowej działalności statutowej.

3. Jednostka naukowa, która otrzymała dotację na działalność statutową oraz:

1) nie ubiega się o przyznanie takiej dotacji w roku następnym — przedstawia rozliczenie otrzymanej dotacji w terminie do dnia 15 marca następnego roku;

2) podlega likwidacji lub przekształceniu — przedstawia rozliczenie otrzymanej dotacji do dnia zakończenia likwidacji lub przekształcenia.

§ 15. 1. Jednostka naukowa otrzymująca dotację na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego składa rozliczenie wraz z informacją roczną o wykorzystaniu urządzenia w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, w tym prowadzonych badaniach naukowych lub pracach rozwojowych oraz innych zadaniach realizowanych z wykorzystaniem specjalnego urządzenia badawczego.

2. Rozliczenie i informację sporządza się według wzoru stanowiącego część D w załączniku nr 4 do rozporządzenia i składa łącznie z wnioskiem o finansowanie utrzymania specjalnego urządzenia badawczego.

3. W przypadku zakończenia zadań związanych z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego jednostka naukowa przedstawia rozliczenie otrzymanej dotacji i informację, o których mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

§ 16. 1. Właściwy minister, a w odniesieniu do uczelni niepublicznych minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, przedstawia informację zbiorczą o realizacji celów osiągniętych przez uczelnie w wyniku wykorzystania dotacji na badania własne uczelni w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, sporządzoną według wzoru stanowiącego część C w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, składa się łącznie z wnioskiem o finansowanie badań własnych.

§ 17. 1. Jednostka naukowa reprezentująca sieć naukową składa informację roczną o wykorzystaniu dotacji przyznanej na badania wspólne tej sieci w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, sporządzoną według wzoru stanowiącego część E załącznika nr 6 do rozporządzenia. Informację składa się łącznie z wnioskiem o finansowanie badań wspólnych sieci naukowej.

2. W przypadku gdy:

1) jednostka naukowa reprezentująca sieć naukową nie ubiega się o przyznanie kolejnej dotacji na badania wspólne tej sieci, przedstawia rozliczenie otrzymanej dotacji i informację, w terminie do dnia 31 marca następnego roku;

2) nastąpiło rozwiązanie umowy o utworzeniu sieci naukowej, jednostka naukowa reprezentująca sieć naukową przedstawia rozliczenie otrzymanej dotacji w terminie 60 dni od dnia rozwiązania tej umowy.

§ 18. 1. Należności finansowe wynikające z rozliczenia dotacji umarza się, jeżeli wystąpi jedna z następujących przestanek:

1) dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru, a odpowiedzialność za długi nie przeszła na osoby trzecie;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

3) zostały zastosowane umorzenia w ramach zawartego układu z wierzycielami dłużnika;

4) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe.

2. Minister, na uzasadniony wniosek dłużnika lub z urzędu, może umorzyć należność finansową w całości lub części, odłożyć termin spłaty lub rozłożyć spłatę na raty, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1) wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie mogły przewidzieć w dniu otrzymania dotacji, z powodu której zapłata należności przez dłużnika groziłaby znacznym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej;

2) wystąpiły ważne okoliczności losowe niezależne od dłużnika;

3) jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikającym z charakteru wykonywanych badań.

3. Spłata należności finansowej odroczonej lub rozłożonej na raty następuje na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem.

§ 19. Przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania środków finansowych na cele określone w art. 11 ust. 1 ustawy, złożonych według wzorów dotychczasowych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia, oceny i opinie sporządza się z uwzględnieniem kryteriów oraz w trybie określonym w rozporządzeniu.

§ 20. 1. Przy rozliczaniu środków finansowych, przekazanych wnioskodawcom przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na podstawie decyzji ministra, stosuje się kryteria określone w przepisach dotychczasowych.

2. Przy rozliczaniu środków finansowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się wzory odpowiednich informacji końcowych określone w przepisach dotychczasowych lub w załącznikach do rozporządzenia.

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. (poz. 1489)

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.