ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowotechniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowotechniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 179, poz. 1204) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „Ministrem”, przyznaje corocznie, na podstawie złożonych wniosków, nie więcej niż 3 nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, zwane dalej „Nagrodami Ministra Nauki”, w wysokości nieprzekraczającej piętnastokrotnej minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego, przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej.

2. Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych.

3. Kandydatów do Nagrody Ministra Nauki mogą zgłaszać podmioty, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”.

4. Kandydatami do Nagrody Ministra Nauki mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.

5. Kandydatami do Nagrody Ministra Nauki nie mogą być osoby:

1) karane dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwo naukowe;

2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Minister przyznaje po jednej Nagrodzie Ministra Nauki w następujących kategoriach:

1) badań podstawowych;

2) badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;

3) badań na rzecz rozwoju gospodarki.

7. Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Nauki, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, składa się w terminie do dnia 31 marca w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wnioskodawcę wzywa się do poprawienia wniosku lub uzupełnienia jego braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

9. Do wniosku dołącza się:

1) opis przebiegu kariery naukowej kandydata do Nagrody Ministra Nauki, zwanego dalej „kandydatem”;

2) wykaz najważniejszych publikacji naukowych;

3) opinię wnioskującego o nagrodę dotyczącą osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych kandydata;

4) co najmniej 3 rekomendacje osób posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujących tę samą lub pokrewną dziedzinę nauki co kandydat do nagrody i posiadających znaczny dorobek naukowy, w tym co najmniej jedną rekomendację zagraniczną;

5) zgodę kandydata na udział w konkursie.

10. Oceny wniosków dokonuje powołany przez Ministra zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, który przy ocenie uwzględnia, odpowiednio do kategorii Nagrody Ministra Nauki, następujące kryteria:

1) w zakresie badań podstawowych — oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej, w tym w szczególności w skali międzynarodowej;

2) w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa — użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;

3) w zakresie badań na rzecz rozwoju gospodarki — znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki, w tym w szczególności w skali międzynarodowej.

11. Zespół przedstawia Ministrowi nie więcej niż 3 nominacje do Nagrody Ministra Nauki w każdej kategorii, wraz z ich uzasadnieniem.

12. Minister może nie przyznać Nagrody Ministra Nauki w danej kategorii w danym roku.

13. Przyznanie Nagród Ministra Nauki odbywa się w terminie do dnia 30 września.

14. Minister zawiadamia osoby nominowane o terminie i miejscu uroczystego wręczenia Nagród Ministra Nauki.”;

2) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o przyznanie stypendium, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, składa się w terminie do dnia 31 marca w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych wnioskodawcę wzywa się do poprawienia wniosku lub uzupełnienia jego braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Do wniosków o przyznanie Nagrody Ministra Nauki złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Nauki, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, składają w terminie do dnia 31 marca 2013 r., w formie papierowej, dokumenty określone w § 2 ust. 9 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).