ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2013 r. poz. 1514) w § 35:

1)   uchyla się ust. 1;

2)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na zasadach określonych w rozporządzeniu:

1)   pomoc publiczna jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 44 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;

2)   pomoc de minimis jest udzielana do dnia 30 czerwca 2014 r.”.

§ 2. Wnioski o udzielenie pomocy publicznej i pomocy de minimis złożone w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 iNr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 951.