ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 18, poz. 92 i Nr 217, poz. 1287) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Wnioski o przyznanie pomocy publicznej na realizację projektów międzynarodowych współfinansowanych mogą być składane do dnia 30 czerwca 2014 r.

2. Pomoc publiczna na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 44 ust. 3 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.”.

§ 2. Wnioski o przyznanie pomocy publicznej na realizację projektów międzynarodowych współfinansowanych złożone od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2013 r. poz. 675.