ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 16 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, przeznaczanych na cele określone w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Przy przyznawaniu środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych uwzględnia się kryteria określone w art. 4 ustawy oraz kryteria określone w rozporządzeniu.

2. Finansowanie zadań ze środków finansowych przeznaczonych na naukę pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa może nastąpić w przypadkach szczególnie ważnych dla realizacji polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa, i odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu, z uwzględnieniem celu i sposobu wydatkowania wskazanego przez podmiot przekazujący te środki.

§ 3. 1. Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „ministrem”, w ramach środków finansowych przeznaczonych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, może wyodrębnić w planie finansowym środki na:

1) inwestycje budowlane i zakup obiektów budowlanych;

2) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną dla środka trwałego w przepisach odrębnych, zwanych dalej „inwestycjami aparaturowymi”;

3) rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki;

4) inwestycje współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych oraz inwestycje podejmowane na podstawie umów międzynarodowych.

2. W przypadku gdy przedmiot inwestycji ma być wykorzystywany również do innych zadań niż badania naukowe lub prace rozwojowe, ze środków finansowych na naukę jest finansowana ta część kosztów inwestycji, która służy potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję służącą potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych składa jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy, w tym jednostka naukowa reprezentująca konsorcjum naukowo-przemysłowe.

2. Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję obejmującą rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki, służącą prowadzeniu w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych na uczelni, składa uczelnia.

3. Wniosek składa się w dwóch egzemplarzach, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja. Termin ten nie dotyczy wniosków o finansowanie inwestycji ze środków finansowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4.

4. W przypadku uzasadnionym zdarzeniem niezależnym od jednostki naukowej, powodującym zakłócenie jej działalności, a zwłaszcza uszkodzenie lub unieruchomienie aparatury albo zakłócenie gromadzenia i przetwarzania informacji, wniosek może być złożony bez zachowania terminu określonego w ust. 3.

5. Do wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję podejmowaną przez konsorcjum naukowo-przemysłowe dołącza się informację o:

1) sposobie finansowania kosztów utrzymania i użytkowania przedmiotu inwestycji;

2) sposobie wspólnego użytkowania przedmiotu inwestycji oraz zasadach dostępu do niej przez jednostki naukowe niewchodzące w skład konsorcjum naukowo-przemysłowego.

6. W przypadku inwestycji podejmowanej na podstawie umowy międzynarodowej do wniosku o przyznanie dotacji ze środków finansowych na naukę dołącza się kopię tej umowy.

§ 5. 1. Jednostka naukowa ubiegająca się o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną lub na zakup obiektów budowlanych składa w urzędzie obsługującym ministra:

1) wniosek o przyznanie dotacji, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) kopię pozwolenia na budowę oraz pozwolenia konserwatora zabytków, jeżeli wymaga tego charakter inwestycji;

3) opinię dysponenta innej części budżetu państwa niż środki finansowe na naukę, jeżeli inwestycja ma być dofinansowywana również ze środków finansowych ustalonych w tej części w odniesieniu do realizacji innych działań niż badania naukowe i prace rozwojowe;

4) inne dokumenty świadczące o przygotowaniu inwestora do podjęcia inwestycji i terminowego jej zakończenia;

5) dokument potwierdzający prawo jednostki do dysponowania nieruchomością na cel budowlany.

2. Ocenę wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną sporządza się, uwzględniając następujące kryteria:

1) znaczenie inwestycji dla prowadzonych przez jednostkę naukową badań naukowych lub prac rozwojowych;

2) kategorię jednostki naukowej uzyskaną w wyniku oceny parametrycznej;

3) zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji;

4) zakres dofinansowania inwestycji z innych źródeł niż dotacja ze środków finansowych na naukę, w szczególności gdy jest przewidywane wykorzystanie inwestycji również do realizacji innych zadań niż badania naukowe lub prace rozwojowe;

5) przygotowanie jednostki naukowej do realizacji inwestycji oraz do użytkowania i utrzymania przedmiotu inwestycji.

§ 6. 1. Jednostka naukowa ubiegająca się o przyznanie dotacji na inwestycję aparaturową składa w urzędzie obsługującym ministra:

1) wniosek o przyznanie dotacji, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) inne dokumenty świadczące o przygotowaniu inwestora do podjęcia inwestycji i terminowego jej zakończenia;

3) informację o sposobie finansowania kosztów utrzymania i użytkowania przedmiotu inwestycji.

2. Ocenę wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję aparaturową sporządza się, uwzględniając następujące kryteria:

1) znaczenie badań naukowych, do których realizacji niezbędna jest aparatura planowana do zakupu lub wytworzenia;

2) kategorię jednostki naukowej uzyskaną w wyniku oceny parametrycznej;

3) przygotowanie jednostki naukowej do właściwego użytkowania aparatury, w tym:

a) odpowiednie pomieszczenia i odpowiednio wyszkolony personel,

b) zdolność jednostki do pokrywania kosztów jej utrzymania, w tym kosztów bieżących i serwisowych;

4) udział w finansowaniu inwestycji środków finansowych pochodzących z innych źródeł niż środki finansowe na naukę, w szczególności gdy przewidywane jest wykorzystanie aparatury również do innych zadań niż prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych.

§ 7. 1. Jednostka naukowa lub uczelnia ubiegająca się o przyznanie dotacji na rozwój infrastruktury informatycznej nauki, w zależności od charakteru inwestycji, składa w urzędzie obsługującym ministra:

1) wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną związaną z rozbudową infrastruktury informatycznej nauki, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, albo

2) wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję aparaturową związaną z rozbudową infrastruktury informatycznej nauki, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) informację o sposobie finansowania kosztów utrzymania i użytkowania przedmiotu inwestycji objętej wnioskiem;

4) opis aktualnego stanu infrastruktury informatycznej jednostki naukowej lub uczelni zgodny z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia część B ust. 5;

5) inne dokumenty świadczące o przygotowaniu inwestora do podjęcia inwestycji i terminowego jej zakończenia.

2. Ocenę wniosku o przyznanie dotacji na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki sporządza się, uwzględniając następujące kryteria:

1) zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji i planowanych nakładów;

2) planowany zakres wykorzystania inwestycji po jej zakończeniu dla potrzeb badań naukowych lub prac rozwojowych oraz do innych celów;

3) stopień dotychczasowego wykorzystania infrastruktury sieciowej lub specjalizowanej dla potrzeb prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;

4) zakres dofinansowania inwestycji z innych źródeł niż dotacja, w tym udział środków własnych.

§ 8. 1. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu. Wnioski niekompletne zwraca się wnioskodawcy wraz z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i o możliwości uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

2. Ocena wniosku dotyczącego przyznania środków finansowych jest sporządzana przez właściwą komisję Rady Nauki na podstawie oceny dokonanej przez zespół lub zespół roboczy, powołany na podstawie art. 30 ust. 1 lub 4 ustawy, i zawiera propozycję dotyczącą wysokości przyznania środków finansowych lub odmowy ich przyznania oraz uzasadnienie tej propozycji.

3. W przypadku wniosków o przyznanie środków finansowych z zakresu badań dotyczących obronności i bezpieczeństwa zespołem właściwym do przygotowania projektów oceny jest zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy.

4. Komisje Rady Nauki sporządzają ocenę wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje, w formie list rankingowych, odrębnie dla inwestycji budowlanych i dotyczących zakupu obiektów budowlanych, inwestycji aparaturowych oraz inwestycji dotyczących infrastruktury informatycznej nauki, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosków do oceny.

5. Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję, dla którego właściwe są obie komisje Rady Nauki, może być skierowany do oceny przez powołany w tym celu zespół. Zespół przedstawia swoją ocenę komisji Rady Nauki wskazanej przez ministra.

6. Minister, w terminie 6 miesięcy po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 3, ogłasza informację o wynikach oceny wniosków dokonanej przez komisje Rady Nauki.

§ 9. 1. Warunkiem przekazania jednostce naukowej lub uczelni przyznanej dotacji na inwestycję jest złożenie przez jednostkę przed upływem 6 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji harmonogramu płatności wynikającego z terminów płatności określonych w umowie zawartej przez jednostkę naukową lub uczelnię z wykonawcą inwestycji.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony na udokumentowany wniosek jednostki naukowej lub uczelni, jeżeli wymaga tego procedura przetargowa.

3. Rozpatrzenie wniosku jednostki naukowej lub uczelni dotyczącego zmiany zakresu przedmiotowego inwestycji określonego w części C wniosku, stanowiącego załącznik nr 2 lub 3 do rozporządzenia, w ramach przyznanej dotacji i niepowodującego zmiany celu lub wniosku o przedłużenie terminu rozliczenia przyznanej dotacji, nie wymaga zasięgania opinii właściwych organów Rady Nauki.

4. Odsetki bankowe od dotacji przekazanych na inwestycję mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie realizacji zadań objętych tą dotacją.

5. Jednostka naukowa lub uczelnia otrzymująca środki finansowe w ramach dotacji na inwestycje ponosi odpowiedzialność za zgodne z przeznaczeniem wydatkowanie i prawidłowe rozliczenie tych środków.

§ 10. 1. Jednostka naukowa lub uczelnia, która otrzymała dotację na inwestycję, składa raport roczny, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania pierwszej raty dotacji.

2. Jednostka naukowa lub uczelnia w terminie do 60 dni od dnia zakończenia inwestycji dokonuje rozliczenia przyznanej dotacji wraz z odsetkami, w formie raportu końcowego:

1) dla inwestycji budowlanej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia;

2) dla inwestycji aparaturowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Raport końcowy z realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 lub 6 do rozporządzenia, w zależności od charakteru inwestycji.

4. Do raportu końcowego dołącza się kopię dokumentu stwierdzającego przyjęcie inwestycji na stan środków trwałych, a w przypadku inwestycji budowlanych również kopię protokołu odbioru końcowego inwestycji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego lub kwestora, oraz kopię decyzji o przyjęciu obiektu do użytkowania.

5. Po zakończeniu realizacji inwestycji niewykorzystane środki z dotacji i odsetek od dotacji podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra.

§ 11. 1. Niezłożenie w terminie raportów, o których mowa w § 10, lub niespełnienie wymagań określonych w § 4 ust. 5, w § 5 ust. 1, w § 6 ust. 1, w § 7 ust. 1 oraz w § 9 ust. 1 stanowi podstawę do wstrzymania przez ministra dalszego finansowania oraz może spowodować żądanie zwrotu środków finansowych przez jednostkę naukową, której przekazano te środki.

2. Minister może dokonywać kontroli przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i prawidłowości wydatkowania przyznanych na ten cel środków finansowych.

3. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy kontroli, że przekazany raport lub raport końcowy nie został sporządzony prawidłowo, minister może zarządzić ponowne dokonanie oceny wykonania i rozliczenia finansowanych zadań.

4. Środki finansowe wykorzystane nieprawidłowo podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra, wraz z naliczonymi odsetkami od środków finansowych przekazanych w formie dotacji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 12. 1. Należności finansowe wynikające z rozliczenia dotacji umarza się, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1) dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru, a odpowiedzialność za długi nie przeszła na osoby trzecie;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

3) zostały zastosowane umorzenia w ramach zawartego układu z wierzycielami dłużnika;

4) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe.

2. Minister, na uzasadniony wniosek dłużnika lub z urzędu, może umorzyć należność finansową w całości lub części, odroczyć termin spłaty lub rozłożyć spłatę na raty, jeżeli wystąpi jedna z następujących przestanek:

1) wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie mogły przewidzieć w dniu otrzymania dotacji, z powodu której zapłata należności przez dłużnika groziłaby znacznym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej;

2) wystąpiły ważne okoliczności losowe niezależne od dłużnika;

3) jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikającym z charakteru wykonywanych badań.

3. Spłata należności finansowej odroczonej lub rozłożonej na raty następuje na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem.

§ 13. 1. Finansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych może być przyznane jednostce naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy, w tym jednostce naukowej reprezentującej konsorcjum naukowo-przemysłowe.

2. Przyznanie środków finansowych na finansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych ze środków funduszy strukturalnych następuje na podstawie wniosku złożonego w siedzibie instytucji pośredniczącej w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984). Wysokość przyznanych środków nie może być wyższa od określonej we wniosku.

§ 14. Finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych następuje na podstawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych określonych w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

§ 15. Przy rozpatrywaniu i kwalifikowaniu wniosków dotyczących przyznania środków finansowych na cele określone w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy, złożonych według wzorów dotychczasowych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, oceny i opinie sporządza się z uwzględnieniem kryteriów i trybu określonego w niniejszym rozporządzeniu.

§ 16. 1. Przy rozliczaniu środków finansowych przekazanych wnioskodawcom na podstawie decyzji ministra przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się kryteria określone w przepisach dotychczasowych.

2. Przy rozliczaniu środków finansowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się wzory odpowiednich raportów określone w przepisach dotychczasowych lub w załącznikach do rozporządzenia.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2007 r. (poz. 1453)

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.