ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 16 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pracownikowi, o którym mowa w tabeli B zawartej w załączniku nr 3 do rozporządzenia, zatrudnionemu na stanowisku robotniczym, który dodatkowo organizuje i kieruje pracą brygady składającej się co najmniej z 5 osób, łącznie z brygadzistą, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 15% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania.”;

2) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracownikowi zatrudnionemu w zmianowym systemie pracy za każdą godzinę pracy na drugiej zmianie przysługuje dodatek w wysokości 10 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, dla których praca w systemie zmianowym wynika z harmonogramu.”;

3) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie z dodatkowych środków, o których mowa w art. 151 ust. 7 i 8 ustawy, przyznaje rektorowi na wniosek senatu właściwy minister, a pozostałym pracownikom — rektor.”;

4) w załączniku nr 5:

a) tabela B otrzymuje tytuł: „Stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników działalności wydawniczej i poligraficznej”,

b) w tabeli B kolumna 3 otrzymuje brzmienie:


„Wykształcenie
3

kwalifikacje wymagane przy zaszeregowaniu pracowników do poszczególnych kategorii wynagrodzenia zasadniczego określa tabela B w załączniku nr 3 do rozporządzenia”;


5) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Stawki dodatków funkcyjnych określone w załączniku do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli akademickich należnych od dnia 1 maja 2007 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie i 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542.