ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wskazania ośrodka informacji właściwego do informowania w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych oraz ustalenia szczegółowego zakresu zadań ośrodka

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wskazuje się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, utworzone na podstawie odrębnych przepisów, do pełnienia funkcji ośrodka informacji właściwego do informowania w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych, zwane dalej „Ministerstwem”.

§ 2. Do zadań Ministerstwa należy:

1) udzielanie informacji o zawodach regulowanych i działalnościach oraz zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym do wykonywania zawodów regulowanych i działalności;

2) udzielanie informacji o zawodach regulowanych i działalnościach w Rzeczypospolitej Polskiej oraz organach właściwych w sprawach uznawania kwalifikacji w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) udzielanie informacji o organach właściwych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, do uznawania kwalifikacji zawodowych;

4) upowszechnianie informacji, o których mowa w pkt 1–3, na stronie internetowej Ministerstwa;

5) współdziałanie z ośrodkami informacji w innych państwach.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).