ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa liczbę, wysokość oraz warunki i tryb przyznawania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem”, nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, zwanych dalej „nagrodami”.

§ 2. 1. 2) Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki.

2. 3) Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

§ 3. 1. Nagrody mają charakter indywidualny.

2. Nagrody przyznaje się corocznie za:

1)   wybitne osiągnięcia naukowe w liczbie 3 — w wysokości do 100 tys. zł każda;

2)   osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej w liczbie 5 — w wysokości do 40 tys. zł każda.

3. W danym roku nagrody w danej kategorii mogą nie zostać przyznane albo może zostać przyznana mniejsza liczba nagród niż określona w ust. 2.

§ 4. 4) 1. Minister powołuje Zespół do Spraw Nagród, zwany dalej „zespołem”, w tym jego przewodniczącego.

2. W skład zespołu wchodzą nie mniej niż 2 osoby reprezentujące każdą z dziedzin nauki i sztuki.

3. Kadencja zespołu trwa od dnia 1 maja do dnia 31 października.

§ 5. Do zadań zespołu należy:

1)   ocena wniosków o przyznanie nagród, zwanych dalej „wnioskami”;

2)   przedstawianie ministrowi propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.

§ 6. Zespół może wystąpić do ministra o zlecenie ekspertowi, w tym w uzasadnionym przypadku ekspertowi zagranicznemu, przygotowania niezależnej recenzji dotyczącej osiągnięć kandydata do nagrody.

§ 7. 1. Za udział w posiedzeniu zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1)   dla przewodniczącego zespołu — 650 zł;

2)   dla pozostałych członków zespołu — 520 zł.

2. Ekspertowi przygotowującemu recenzję, o której mowa w § 6, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 380 zł.

3. Zamiejscowym członkom zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

§ 8. Obsługę zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra.

§ 9. 1. Wnioski mogą składać — w przypadku nagród za:

1)   wybitne osiągnięcia naukowe:

a)  uczelnie,

b)  podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,

c)  instytuty badawcze,

d)  jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,

e)  wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności,

f)   stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne,

2)   osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:

a)  uczelnie,

b)  podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,

c)  instytuty badawcze,

d)  instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk — zwane dalej „wnioskodawcą”.

2. Wnioskodawca może zgłosić w danym roku w danej kategorii jednego kandydata do nagrody.

§ 10. 1. Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali osiągnięcia, o których mowa w § 2.

2. Kandydatami do nagrody nie mogą być osoby:

1) 5) prawomocnie ukarane karą dyscyplinarną;

2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 11. 1. Wniosek składa się do ministra w terminie do dnia 31 marca.

2. 6) Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

3. Wniosek zawiera:

1)   wskazanie wnioskodawcy i jego adresu;

2)   dane kandydata do nagrody:

a)  imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki,

b)  nazwę zatrudniającej go jednostki i jej adres;

3)   uzasadnienie.

4. Do wniosku dołącza się — w przypadku nagród za: 1) 7) wybitne osiągnięcia naukowe:

a)  wykaz publikacji związanych z osiągnięciami objętymi wnioskiem,

b)  kopie 2 rekomendacji sporządzonych przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego, stopień doktora habilitowanego sztuki, tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, zatrudnione w podmiotach innych niż podmiot, w którym jest zatrudniony kandydat do nagrody;

2) osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:

a) opis osiągnięć objętych wnioskiem,

b) 8) kopie 2 rekomendacji sporządzonych przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego, stopień doktora habilitowanego sztuki, tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, z których jedna jest zatrudniona w podmiocie, w którym jest zatrudniony kandydat do nagrody,

c) ocenę kandydata do nagrody przedstawianą przez właściwe organy samorządu doktorantów.

5. 9) Do wniosku dołącza się kopię oświadczenia kandydata o nieukaraniu karą dyscyplinarną oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. W przypadku rekomendacji sporządzonej przez osobę nieposiadającą stopnia naukowego doktora habilitowanego, stopnia doktora habilitowanego sztuki, tytułu naukowego minprofesora albo tytułu profesora sztuki nadanego w Polsce, wnioskodawca dołącza do wniosku również oświadczenie, że osoba ta posiada pozycję naukową odpowiadającą wymogom określonym w ust. 4 pkt 1 lit. b albo pkt 2 lit. b, wraz z informacją o miejscu jej zatrudnienia.

7. Rekomendacja, o której mowa w ust. 6, może być sporządzona w języku obcym. Rekomendację sporządzoną w języku obcym innym niż język angielski składa się wraz z kopią jej tłumaczenia na język polski albo angielski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

§ 12. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wnioskodawcę wzywa się do poprawienia wniosku lub uzupełnienia jego braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 13. 1. Jeżeli w danym roku liczba nagród zaproponowanych przez zespół w jednej kategorii jest mniejsza niż określona w § 3 ust. 2, minister, na wniosek zespołu, może przyznać większą liczbę nagród w drugiej kategorii, w wysokości ustalonej dla tej kategorii — w ramach środków przeznaczonych na nagrody w danym roku.

2. 10)  Nagrody są przyznawane w terminie do dnia 31 października.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 11) .


1)   Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).

2)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz. U. poz. 2224), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz. U. poz. 1111), które weszło w życie z dniem 10 sierpnia 2016 r.

4)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9)   Dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11)  Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 stycznia 2013 r.