Załącznik nr 1 WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ANALITYKA MEDYCZNA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE — PROFIL PRAKTYCZNY

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Kierunek studiów analityka medyczna należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Absolwent studiów jest przygotowany do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zdolnego do pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym, podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej. Absolwent jest wyposażony w ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych oraz w szczegółową wiedzę z zakresu medycyny laboratoryjnej. W czasie studiów kształcone są następujące umiejętności: 1) wykonywania i wykorzystania badań laboratoryjnych do opisu stanu zdrowia; 2) planowania i przeprowadzania laboratoryjnej strategii diagnostycznej, zgodnej z postępem wiedzy; 3) uzyskiwania wiarygodnych wyników badań laboratoryjnych i ich interpretacji; 4) rozwiązywania problemów diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej; 5) konsultacji w procesie diagnostycznym; 6) zarządzania i kierowania zespołami w medycznym laboratorium diagnostycznym; 7) współpracy z pracownikami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia.

Objaśnienie oznaczeń:

K (przed podkreślnikiem) — kierunkowe efekty kształcenia

W                   — kategoria wiedzy

U                   — kategoria umiejętności

K (po podkreślniku)     - kategoria kompetencji społecznych

M2                  — efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej dla studiów drugiego stopnia

01,02,03 i kolejne       — numer efektu kształcenia


Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów analityka medyczna .

Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku studiów

analityka medyczna absolwent:

Odniesienie do

efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

1

2

3

WIEDZA
K W01 zna prawidłową budowę i funkcje komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego oraz rozumie współzależności ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia i choroby M2 W02 M2 W01
K W02 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju organizmu ludzkiego, homeostazy ustrojowej i jej regulacji, procesów reprodukcji, starzenia się i śmierci M2 W02 M2 W01
K W03 rozumie funkcjonowanie układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, krwionośnego, moczowego, odpornościowego i nerwowego oraz powstawanie i znaczenie płynów ustrojowych, wydzielin i wydalin M2 W02 M2 W01
K W04 zna budowę i funkcję narządów i komórek układu immunologicznego; rozumie zasady regulacji odpowiedzi odpornościowej i zasady diagnostyki immunologicznej M2 W02 M2 W01
K W05 zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych oraz metody ich oceny M2 W03
K W06 ma wiedzę o budowie i funkcji węglowodanów, lipidów, kwasów nukleinowych, peptydów i białek oraz procesach metabolicznych na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i ustrojowym; zna metody oceny procesów biochemicznych i przemian metabolicznych w warunkach fizjologicznych i patologicznych M2 W01
K W07 ma wiedzę na temat struktury i funkcji genów człowieka, mechanizmów dziedziczenia i zaburzeń genetycznych M2 W01 M2 W02 M2 WIO
K W08 rozumie fizyczne podstawy procesów biologicznych oraz metod pomiarowych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej M2 W01 M2 W07
K W09 rozumie relacje między strukturą związków chemicznych a reakcjami zachodzącymi w organizmie człowieka M2 W01
K WIO rozumie mechanizmy przemian chemicznych oraz relacje między zjawiskami i parametrami fizykochemicznymi w aspekcie metod analitycznych M2 W01
K W11 zna podstawy metodyczne metod analitycznych (w tym: rozdzielczych, fotometrycznych, spektrometrycznych, elektrochemicznych, immunochemicznych, analizy enzymów i substratów, kwasów nukleinowych) i ich zastosowanie w medycynie laboratoryjnej M2 W03 M2 W07
K W12 zna definicje i metody oceny precyzji, dokładności, swoistości, czułości, czułości funkcjonalnej i liniowości metod analitycznych oraz zasady kontroli ich jakości M2 W05 M2 W07
K W13 rozumie pojęcie metody definitywnej, referencyjnej i wpływu czynników interferujących M2 W04 M2 W07 M2 W08
K W14 zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną, w zakresie niezbędnym dla medycyny laboratoryjnej M2 W05 M2 W06 M2 W08
K W15 zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia M2 WIO
K W16 rozumie zasady funkcjonowania aparatury stosowanej w medycynie laboratoryjnej M2 W07
K W17 zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania czynności diagnostyki laboratoryjnej oraz wymagania dotyczące organizacji medycznego laboratorium diagnostycznego na różnych szczeblach ochrony zdrowia M2 W08 M2 W09 M2 WIO M2 W11 M2 W12
K W18 rozumie związek między nieprawidłowościami morfologicznymi a funkcją zmienionych narządów i układów, objawami klinicznymi i strategią diagnostyczną M2 W03 M2 W02
K W19 zna podstawowe problemy przedlaboratoryjnej i polaboratoryjnej fazy wykonywania badań (w tym: czynniki pozaanalityczne wpływające na wiarygodność wyników badań laboratoryjnych, współpraca z personelem medycznym, potrzeby zleceniodawcy) M2 W03 M2 W09 M2 WIO
K W20 zna rolę badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń narządowych i układowych oraz kryteria doboru tych badań i zasady wykonywania M2 W03
K W21 zna wskazania do poszerzenia diagnostyki laboratoryjnej w wybranych stanach chorobowych oraz zalecane testy specjalistyczne M2 W03
K W22 zna rodzaje i charakterystykę materiału biologicznego, zasady i metodykę pobierania, transportu, przechowywania i przygotowania go do analizy (w tym: miejsce i czas pobrania, wpływ czynników interferujących, dobór antykoagulantów, utrwalaczy i podłoża transportowego, temperatury) M2 W03 M2 W07
K W23 zna kliniczne aspekty zaburzeń metabolicznych oraz metody laboratoryjnej oceny procesów metabolicznych w aspekcie mechanizmów rozwoju i przebiegu choroby M2 W03 M2 W07 M2 W01
K W24 zna teoretyczne i praktyczne aspekty prób czynnościowych i metod oznaczeń biochemicznych oraz ich znaczenie dla rozpoznawania, diagnostyki różnicowej, monitorowania przebiegu choroby i oceny efektów leczenia w różnych stanach klinicznych M2 W03 M2 W07
K W25 zna kliniczne aspekty zaburzeń hematopoezy i hemostazy oraz metody ich laboratoryjnej oceny na podstawie badań krwi obwodowej i szpiku kostnego w aspekcie zmian morfologicznych i czynnościowych oraz mechanizmów rozwoju choroby M2 W03 M2 W07
K W26 zna teoretyczne i praktyczne aspekty manualnych i zautomatyzowanych metod oznaczania ilościowych i jakościowych laboratoryjnych parametrów hematologicznych oraz ich znaczenie dla rozpoznawania, diagnostyki różnicowej, prognozowania oraz oceny efektywności leczenia (w tym: niedokrwistości, chorób hematoonkologicznych, mielodysplazji, zaburzeń układu chłonnego) M2 W03 M2 W07
K W27 zna teoretyczne i praktyczne aspekty manualnych i zautomatyzowanych metod oznaczania ilościowych i jakościowych laboratoryjnych parametrów koagulologicznych, ich znaczenie dla określania przyczyny lub ryzyka niedokrzepliwości i nadkrzepliwości oraz oceny efektywności leczenia M2 W03 M2 W07
K W28 zna tradycyjne metody diagnostyki cytologicznej (w tym: techniki przygotowania i barwienia preparatów) oraz automatyczne techniki fenotypowania i cytodiagnostyczne kryteria rozpoznawania i różnicowania chorób nowotworowych i nienowotworowych M2 W03 M2 W07
K W29 zna teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki oraz znaczenie diagnostyczne ilościowego i jakościowego badania płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin M2 W03 M2 W07
K W30 zna patogenezę, patomechanizm, epidemiologię, główne objawy kliniczne, metody diagnostyki i zasady leczenia najważniejszych chorób wywołanych przez bakterie, grzyby i wirusy M2 W03 M2 W07
K W31 zna teoretyczne i praktyczne aspekty diagnostyki mikrobiologicznej oraz jej znaczenie dla rozpoznawania zakażeń, prognozowania przebiegu oraz oceny lekowrażliwości M2 W03 M2 W07
K W32 zna mechanizmy pasożytnictwa, drogi przenoszenia i chorobotwórczość pasożytów człowieka oraz zna metody ich rozpoznawania (makroskopowe, mikroskopowe, immunologiczne i molekularne) M2 W03 M2 W07
K W33 zna diagnostykę serologiczną chorób infekcyjnych oraz jej znaczenie dla rozpoznawania, różnicowania, monitorowania przebiegu choroby i oceny efektów leczenia M2 W03 M2 W07
K W34 rozumie molekularne podłoże polimorfizmu genetycznego i metody jego badania oraz związek z zachorowalnością i efektywnością leczenia M2 W03 M2 W07
K W35 zna podstawowe techniki badawcze cytogenetyki i biologii molekularnej i ich zastosowanie w diagnostyce chorób nieinfekcyjnych i infekcyjnych M2 W03 M2 W07
K W36 zna metody oceny czynności układu immunologicznego we wrodzonych i nabytych zaburzeniach odporności M2 W03 M2 W07
K W37 zna immunologiczne aspekty transplantacji i krwiolecznictwa M2 W03
K W38 zna metody diagnostyki serologicznej układów grupowych krwi oraz diagnostykę powikłań poprzetoczeniowych i konfliktów serologicznych M2 W03 M2 W07
K W39 zna metody analizy toksykologicznej i wpływ ksenobiotyków na wartości laboratoryjnych parametrów biochemicznych i hematologicznych stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej M2 W03 M2 W07
K W40 zna statystyczne podstawy walidacji metod analitycznych i analizy wyników badań laboratoryjnych, metody opracowania wyników i oceny ich wartości diagnostycznej M2 W03
K W41 zna zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych w celu różnicowania stanów fizjologicznych i patologicznych M2 W03
K W42 zna elementy diagnostycznej charakterystyki badania (czułość i swoistość diagnostyczną, wartości predykcyjne i wskaźniki prawdopodobieństw, zasady doboru wartości odcięcia itd.) M2 W03
K W43 zna systemy jakości medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz zasady ich akredytacji i certyfikacji M2 W08 M2 W09 M2 W11 M2 W12
K W44 zna zasady komputeryzacji laboratorium i działania systemu informatycznego w laboratorium M2 W08 M2 W09 M2 W11 M2 W12
K W45 zna zasady wykonywania badań laboratoryjnych w miejscu opieki nad chorym (POCT) oraz w warunkach samokontroli M2 W08 M2 W09
K W46 zna zasady doboru, wykonywania i organizacji badań przesiewowych w profilaktyce i leczeniu M2 W08 M2 W09
K W47 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej M2 W11 M2 W12
UMIEJĘTNOŚCI
KU01 potrafi wyjaśnić pacjentowi lub zleceniodawcy wpływ czynników przedlaboratoryjnych na jakość wyniku badania laboratoryjnego (w tym konieczność powtórzenia badania) M2_U01 M2_U03 M2_U04

M2_U07

K U02 potrafi przekazywać informacje o wyniku badania laboratoryjnego bez ingerencji w kompetencje lekarza M2 U01
K U03 potrafi pouczyć pacjenta przed pobraniem materiału do badań M2 U03 M2 U04 M2 U05
K U04 potrafi skutecznie komunikować się ze współpracownikami, innymi pracownikami ochrony zdrowia i odbiorcami wyników M2 U01 M2 U03 M2 U04 M2 U09
K U05 potrafi pobierać materiał do badań, ocenić jego przydatność, przechowywać i przygotowywać do analizy M2 U01 M2 U06
K U06 umie dobrać optymalne metody analityczne i ocenić wiarygodność wyników tych analiz M2 U05 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U07 potrafi stosować instrumentalne metody analityczne w medycznej diagnostyce laboratoryjnej M2 U01 M2 U02 M2 U11
K U08 potrafi interpretować zakresy wartości referencyjnych (z uwzględnieniem wieku, płci, stylu życia, wartości decyzyjnych) oraz oceniać dynamikę zmian parametrów laboratoryjnych M2 U06 M2 U13
K U09 umie określić przydatność diagnostyczną badania laboratoryjnego M2 U05 M2 U06 M2 U08
K U10 potrafi posługiwać się zautomatyzowaną aparaturą pomiarową stosowaną we współczesnej laboratoryjnej diagnostyce medycznej i pomocniczym sprzętem laboratoryjnym M2 U02 M2 U10
K U11 potrafi kalibrować sprzęt pomiarowy, ocenić jakość analityczną oraz profesjonalnie opracować i interpretować wyniki analiz przydatnych w diagnostyce laboratoryjnej M2 U02 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U12 potrafi posługiwać się mikroskopem optycznym oraz technikami histologicznymi i patomorfologicznymi w celu opisu cech morfologicznych tkanek i komórek (prawidłowych i patologicznie zmienionych) M2 U02 M2 U05 M2 U07 M2 U08
K U13 potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań biochemicznych (w tym: elektrolitów, pierwiastków śladowych, równowagi kwasowo-zasadowej, CO-oksymetrii, węglowodanów, wskaźników glikacji białek, bilirubiny i jej frakcji, związków azotowych oraz cystatyny i NGAL w ocenie funkcji nerek, białka całkowitego, proteinogramu, immunoglobulin i białek specyficznych, w tym białek ostrej fazy oraz markerów niedokrwienia i martwicy mięśnia sercowego, wskaźników zasobów żelaza, badań toksykologicznych hormonów, lipidów, enzymów i markerów nowotworowych) M2 U01 M2 U02 M2 U05 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U14 potrafi ocenić wyniki badań biochemicznych w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowej M2 U04 M2 U05 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U15 potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań hematologicznych — manualnych i zautomatyzowanych (w tym: OB, stężenia hemoglobiny, hematokrytu, liczby erytrocytów, retykulocytów, leukocytów, płytek krwi, wskaźników czerwonokrwinkowych, retykulocytarnych i płytkowych) oraz ocenić je w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowej M2 U02 M2 U04 M2 U05 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U16 potrafi prawidłowo oceniać preparat mikroskopowy z krwi obwodowej zdrowego noworodka oraz osoby dorosłej, a także w: niedokrwistościach (z niedoboru żelaza, hemolitycznych, megaloblastycznych), infekcjach eozynofilii, ostrej i przewlekłej białaczce szpikowej i limfocytowej oraz szpiczaku plazmocytowym M2 U01 M2 U02 M2 U05 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U17 potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki podstawowychbadań cytomorfologicznych, cytochemicznych i cytoenzymatycznych krwi obwodowej i szpiku (w tym: PAS, Sudan czarny B, FAG, MPX, esterazy, fosfatazy, żelazo komórkowe) oraz ocenić uzyskane wyniki w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowej M2 U01 M2 U02 M2 U04 M2 U05 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U18 potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań koagulologicznych — manualnych i zautomatyzowanych (w tym: PT, APTT, TT, czasu fibrynolizy, rekalcynacji, stężenia fibrynogenu, D-Dimeru, AT, retrakcji skrzepu) M2 U02 M2 U05 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U19 potrafi interpretować wyniki badań koagulologicznych w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowej M2 U04 M2 U05 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U20 potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki ilościowych i jakościowych badań płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin (w tym: moczu, kamieni moczowych, kału (na obecność krwi utajonej, resztek pokarmowych, jaj i cyst pasożytów), płynu mózgowo-rdzeniowego, stawowego, wysięków, przesięków, treści żołądkowej i dwunastniczej, ASO, RF) oraz ocenić wyniki tych badań w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowej M2 U01 M2 U02 M2 U04 M2 U05 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U21 potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki laboratoryjnych badań mikrobiologicznych (w tym: dobór materiału badanego, pobranie i opracowanie, posiewy, barwienia, ocena wzrostu i preparatów, antybiogram) oraz ocenić uzyskane wyniki w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowej M2 U02 M2 U04 M2 U05 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U22 potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki badań w diagnostyce parazytoz (w tym: toksoplazmoza, giardiaza, ameboza, malaria, płazińce i obleńce) M2 U02 M2 U05 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U23 potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki badań serologicznych w diagnostyce chorób infekcyjnych (w tym: HBV, HCV, CMV, HIV, Borrelia burgdorferi, Helicobacter pylori) M2 U02 M2 U05 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U24 potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki badań cytogenetycznych i molekularnych (w tym: analiza kariotypu, genów i czynników infekcyjnych) oraz profesjonalnie opracować i interpretować wyniki tych analiz M2 U01 M2 U02 M2 U04 M2 U05 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U25 potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki oceny układu immunologicznego M2 U02 M2 U04 M2 U05 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U26 potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki oznaczeń antygenów i przeciwciał układów grupowych krwi oraz próby krzyżowej M2 U02 M2 U05 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U27 potrafi uzyskiwać wiarygodne wyniki monitorowania stężenia leków w materiale biologicznym M2 U01 M2 U02 M2 U05 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U28 umie dobrać materiał do badań toksykologicznych, wykonać analizy toksykologiczne i interpretować wyniki tych badań M2 U02 M2 U04 M2 U05 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U29 potrafi proponować profile, schematy i algorytmy postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych zgodne z zasadami etyki zawodowej, wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej i medycyny laboratoryjnej opartej na dowodach naukowych M2 U04 M2 U05 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U30 umie optymalizować ofertę badań laboratoryjnych przydatną lekarzowi w stawianiu właściwej diagnozy oraz zaplanować strategię poszerzenia diagnostyki o testy potwierdzające i specjalistyczne — zgodnie z postępem wiedzy oraz rachunkiem ekonomicznym M2 U03 M2 U04 M2 U05 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U31 potrafi ocenić spójność zbiorczych wyników badań z zakresu medycyny laboratoryjnej w odniesieniu do określonej patologii lub jednostki chorobowej M2 U04 M2 U05 M2 U06 M2 U07 M2 U08
K U32 potrafi posługiwać się odczynnikami chemicznymi, precyzyjnie ważyć i mierzyć, sporządzać roztwory i mieszaniny, przeprowadzać obliczenia chemiczne M2 U02
K U33 potrafi mierzyć, interpretować i opisywać właściwości fizykochemiczne badanych substancji M2 U01 M2 U02 M2 U08
K U34 potrafi prowadzić i dokumentować wewnątrzlaboratoryjną i zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości M2 U03 M2 U05 M2 U08
K U35 potrafi rozwiązywać problemy diagnostyczne w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji M2 U04 M2 U06 M2 U07
K U36 potrafi posługiwać się systemem informatycznym w laboratorium M2 U02 M2 U06
K U37 potrafi przewidzieć wpływ przebiegu choroby i określonego postępowania na wyniki badań laboratoryjnych M2 U03
K U38 potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych M2 U08
K U39 potrafi formułować i wykorzystywać wnioski z badań naukowych i własnych obserwacji M2 U08
K U40 potrafi przygotować i przedstawić wybrane problemy medycyny laboratoryjnej w formie ustnej i pisemnej — w sposób dostosowany do przygotowania osób lub grup docelowych M2 U13 M2 U14
K U41 ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego M2 U15
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób M2 K01 M2 K02
KK02 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role M2K04 M2_K06
K K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania M2 K03 M2 K05
K K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego M2 K03 M2 K07 M2 K08
K K05 potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników M2 K07
K K06 wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia M2 K01
K K07 demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną M2 K09