ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

Na podstawie art. 199c ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zwanego dalej „stypendium”, liczbę stypendiów i maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium.

§ 2. 1. O stypendium może się ubiegać doktorant uczelni publicznej lub niepublicznej studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

2. Stypendium może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

1) wykazał się postępami w pracy naukowej;

2) uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie;

3) uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium.

3. Warunku określonego w ust. 2 pkt 1 i 2 nie stosuje się w przypadku doktoranta posiadającego wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jeżeli brak postępów w pracy naukowej lub wyników egzaminów był spowodowany narodzinami dziecka lub przyczynami zdrowotnymi.

4. Za wybitne osiągnięcia naukowe, o których mowa w ust. 2 pkt 3, uważa się:

1) co najmniej dwie publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub publikacje naukowe w formie książki;

2) znaczący udział w projektach lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;

3) autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;

4) wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych;

5) nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

5. Za wybitne osiągnięcia artystyczne, o których mowa w ust. 2 pkt 3, uważa się:

1) nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym;

2) wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne;

3) udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym;

4) autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego.

6. Za wybitne osiągnięcia sportowe, o których mowa w ust. 2 pkt 3, uważa się:

1) udział w:

a) igrzyskach olimpijskich,

b) mistrzostwach świata,

c) zawodach wymienionych w lit. a i b organizowanych dla osób niepełnosprawnych,

2) zajęcie co najmniej piątego miejsca w:

a) mistrzostwach Europy,

b) akademickich mistrzostwach świata,

c) akademickich mistrzostwach Europy,

d) uniwersjadzie,

e) zawodach wymienionych w lit. a—d organizowanych dla osób niepełnosprawnych

— w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm. 3) ).

§ 3. 1. Doktorant przedstawia wniosek o przyznanie stypendium, zwany dalej „wnioskiem”, wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia doktoranta, kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej — rektorowi uczelni.

2. Wnioski doktorantów są przedstawiane do zaopiniowania radzie podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej — senatowi uczelni. Opinia nie może uwzględniać innych kryteriów niż określone w § 2.

3. Rektorzy uczelni w terminie od dnia 1 lipca do dnia 15 października przekazują wnioski pozytywnie zaopiniowane przez organ wskazany w ust. 2, ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.  Rektorzy uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich w terminie od dnia 1 lipca do dnia 15 października przekazują wnioski pozytywnie zaopiniowane przez organ wskazany w ust. 2, ministrom sprawującym nadzór nad uczelniami, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym.

5. Ministrowie, o których mowa w ust. 4, przekazują wnioski wraz ze swoją opinią ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie do dnia 31 października.

6. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. 1. Oceny wniosków dokonuje zespół powołany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwany dalej „zespołem”.

2. Skład zespołu tworzą eksperci z dziedziny nauki, sztuki i sportu w liczbie określonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

3. W pracach zespołu mogą uczestniczyć bez prawa głosu:

1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;

2) przedstawiciele właściwych ministrów sprawujących nadzór nad uczelniami wojskowymi, służb państwowych, artystycznymi, medycznymi oraz morskimi;

3) przedstawiciel Parlamentu Studentów RP;

4) przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

4. Zespół ocenia wnioski metodą punktową. Punkty przyznawane są za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen.

5.  Przy ocenie wniosków nie są uwzględniane osiągnięcia, które były uprzednio podstawą przyznania stypendium.

6. Po zakończeniu oceny wniosków zespół przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego ranking wniosków uszeregowany według największej liczby punktów.

§ 5. 1. Liczba przyznanych stypendiów w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 100.

2. Wysokość stypendium nie może przekroczyć 25 000 zł.

§ 6. Stypendium wypłaca doktorantowi uczelnia jednorazowo ze środków przekazanych na ten cel przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, niezwłocznie po otrzymaniu przez uczelnię tych środków.

§ 7. W przypadku wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2012/2013:

1) doktorant w terminie od dnia 1 października do dnia 10 października 2012 r. przedstawia wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami dokumentującymi jego osiągnięcia kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej — rektorowi uczelni;

2) rektorzy uczelni w terminie od dnia 1 października do dnia 25 października 2012 r. przekazują wnioski pozytywnie zaopiniowane przez organ wskazany w § 3 ust. 2 ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) rektorzy uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich w terminie od dnia 1 października do dnia 25 października 2012 r. przekazują wnioski pozytywnie zaopiniowane przez organ wskazany w § 3 ust. 2, ministrom sprawującym nadzór nad uczelniami, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym;

4) ministrowie, o których mowa w pkt 3, przekazują wnioski wraz ze swoją opinią ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie do dnia 15 listopada 2012 r.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241.