ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.0 stypendium strony polskiej, zwane dalej „stypendium”, mogą ubiegać się cudzoziemcy zamieszkujący stale w państwach wymienionych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jako biorcy Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (Official Development Assistance — ODA), w których roczny produkt narodowy brutto na jednego mieszkańca nie przekraczał w roku 2004 kwoty 3 255 dolarów amerykańskich, albo w państwach powstałych na terytorium byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich niewymienionych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jako biorcy Oficjalnej Pomocy Rozwojowej i studiujący na studiach stacjonarnych w państwie swojego zamieszkania, spełniający, z zastrzeżeniem ust. 2, łącznie następujące warunki:

1) są polskiego pochodzenia;

2) nie ukończyli 30 roku życia;

3) odbywają studia na kierunkach prowadzonych w uczelniach, które uzyskały akredytację państwową, z wyłączeniem kierunku filologicznego innego niż filologia polska;

4) zaliczyli co najmniej rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich), studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) lub jednolitych studiów magisterskich i otrzymali na koniec roku studiów średnią ocen nie niższą niż 60 % maksymalnej oceny możliwej do uzyskania w uczelniach danego państwa albo ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów trzeciego stopnia (doktoranckich);

5) są absolwentami zagranicznej szkoły z polskim językiem nauczania lub działającej za granicą szkoły polskiego systemu oświaty, albo posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub odbywają studia na kierunku filologia polska.

2. Cudzoziemcy będący sierotami lub osobami niepełnosprawnymi, spełniający warunki określone w ust. 1 pkt 1–3 i 5, pozostający w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, mogą ubiegać się o stypendium, jeżeli na koniec poprzedniego roku studiów uzyskali średnią ocen niższą od określonej w ust. 1 pkt 4.

3. Stypendium nie może otrzymać osoba, której zostało przyznane stypendium przez inny polski organ administracji publicznej lub polską organizację pozarządową.

§ 2. 1. Cudzoziemiec polskiego pochodzenia ubiegający się o stypendium, zwany dalej „kandydatem”, składa do polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania lub odbywania studiów wniosek o przyznanie stypendium, do którego dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w § 1:

1) kserokopię dokumentu tożsamości;

2) dokumenty lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie kandydata, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788);

3) uwierzytelnioną kserokopię legitymacji studenckiej oraz zaświadczenie (dokument) wystawione przez uczelnię potwierdzające wpis na kolejny rok studiów i średnią ocen uzyskanych na koniec poprzedniego roku studiów albo uwierzytelnioną kserokopię innego dokumentu wystawionego przez uczelnię potwierdzającego wpis na kolejny rok studiów i oceny uzyskane na koniec poprzedniego roku studiów;

4) oświadczenie kandydata, że nie pobiera stypendium przyznanego przez inny polski organ administracji publicznej lub polską organizację pozarządową;

5) dokumenty lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających brak rodziców lub niepełnosprawność kandydata w systemie kraju zamieszkania oraz fakt pozostawania w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej — w przypadku kandydatów, o których mowa w § 1 ust. 2.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, kandydat może dołączyć również inne dokumenty potwierdzające jego pracę na rzecz organizacji polonijnych, polonijnych stowarzyszeń kulturalno-oświatowych lub zaangażowanie w upowszechnianie języka i kultury polskiej, pielęgnowanie polskiej mowy oraz polskich zwyczajów i tradycji.

3. Polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny przesyła dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3—5 oraz ust. 2, do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, zwanego dalej „Biurem”, wraz z wnioskiem kandydata o przyznanie stypendium i opinią stwierdzającą, czy kandydat spełnia wymagania określone w art. 5 ust. 1—3 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Wnioski zaopiniowane przez zespół opiniodawczy powołany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do oceny tych wniosków Biuro przesyła temu ministrowi lub odpowiedniemu ministrowi wskazanemu w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z propozycją w sprawie przyznania lub nieprzyznania stypendium.

5. Ministrowie, o których mowa w ust. 4, przesyłają informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium do Biura, które następnie informuje o tym kandydata, a także przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, za pośrednictwem którego ubiegał się on o stypendium.

6.  Przy przyznawaniu stypendium mogą być uwzględniane opinie zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 2.

§ 3. 1. Stypendium przyznaje się kandydatowi na okres roku studiów.

2. Stypendium może być przyznane na kolejny rok studiów, nie dłużej jednak niż do końca okresu nauki przewidzianego tokiem studiów.

§ 4. 1. Stypendium jest przyznawane i wypłacane ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiednio przez ministrów wskazanych w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy w ciągu roku akademickiego.

2. Stypendium wypłaca się dwukrotnie w ciągu roku akademickiego za miesiące, w których zgodnie z regulaminem studiów odbywają się zajęcia dydaktyczne w uczelni, z tym że pierwszej wypłaty stypendium dokonuje się nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym zostało ono przyznane.

3. Stypendium jest wypłacane za pośrednictwem polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych albo polskich organizacji pozarządowych.

§ 5. Miesięczna wysokość stypendium przyznawanego kandydatom odbywającym studia:

1) pierwszego lub drugiego stopnia (licencjackie lub magisterskie uzupełniające) albo jednolite studia magisterskie — nie może być niższa niż 4 % stawki dodatku zagranicznego bazowego, właściwej dla państwa, w którym kandydat otrzymujący stypendium odbywa studia, ustalonej zgodnie z § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej (Dz. U. Nr 239, poz. 2048, z 2004 r. Nr 50, poz. 480 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1026) i nie może być wyższa niż 30 % tej stawki;

2) trzeciego stopnia (doktoranckie) — nie może być niższa niż 8 % stawki dodatku, o której mowa w pkt 1, i nie może być wyższa niż 40 % tej stawki.

§ 6. 1. Stypendium nie wypłaca się w przypadku, gdy kandydat, któremu przyznane zostało stypendium na cały rok akademicki:

1) podał nieprawdziwe dane, na podstawie których zostało mu przyznane stypendium;

2) został skreślony z listy studentów;

3) otrzymał stypendium od innego polskiego organu administracji publicznej lub polskiej organizacji pozarządowej.

2. Stypendium może nie być wypłacone w przypadku, gdy kandydat, któremu przyznane zostało stypendium na cały rok akademicki:

1) zmienił kierunek studiów;

2) został prawomocnie ukarany przez komisję dyscyplinarną uczelni, w której studiuje;

3) przebywa, w okresie innym niż przerwy międzysemestralne, poza granicami państwa zamieszkania przez okres dłuższy niż miesiąc.

3. Decyzję o niewypłacaniu stypendium podejmuje się w przypadku powzięcia informacji o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lub 2, po uprzednim sprawdzeniu ich przez Biuro.

4. W przypadku podjęcia decyzji o niewypłacaniu stypendium, przepisy § 2 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658.