ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) potwierdzenie odbioru legitymacji studenckiej i indeksu, jeżeli regulamin studiów przewiduje dokumentowanie przebiegu studiów w indeksie, a także ich duplikatów;”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) indeks, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jeżeli regulamin studiów przewiduje dokumentowanie przebiegu studiów w indeksie;”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Jeżeli regulamin studiów przewiduje dokumentowanie przebiegu studiów w indeksie, indeks stanowi własność studenta. Wydanie indeksu i legitymacji odnotowuje się w rejestrze wydanych indeksów i legitymacji, w którym wpisuje się: imię (imiona) i nazwisko studenta, któremu wydano indeks i legitymację, numer albumu oraz datę wydania dokumentów. Rejestr może być prowadzony w formie elektronicznej.

2. W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku lub kontynuowania studiów na studiach drugiego stopnia student otrzymuje odrębny indeks, jeżeli regulamin studiów przewiduje dokumentowanie przebiegu studiów w indeksie. W przypadku studiowania na więcej niż jednej specjalności student może otrzymać odrębny indeks, jeżeli regulamin studiów przewiduje dokumentowanie przebiegu studiów w indeksie.”;

4) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przebieg studiów jest dokumentowany w:

1) protokołach zaliczenia przedmiotu lub protokołach zaliczenia przedmiotu sporządzanych w postaci wydruków danych elektronicznych zawierających:

a) nazwę przedmiotu, którego dotyczy zaliczenie lub egzamin,

b) imiona i nazwiska studentów,

c) numery albumów,

d) oceny,

e) datę i podpis osoby zaliczającej lub przeprowadzającej egzamin;

2) kartach okresowych osiągnięć studenta lub kartach okresowych osiągnięć studenta sporządzanych w postaci wydruków danych z systemów teleinformatycznych uczelni zawierających:

a) imię (imiona) i nazwisko studenta,

b) numer albumu,

c) imię i nazwisko oraz tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy prowadzącego zajęcia (zaliczającego lub przeprowadzającego egzamin),

d) nazwy przedmiotów, które student zaliczył w okresie zaliczeniowym,

e) określenie formy zaliczenia,

f) uzyskane oceny,

g) liczbę punktów, zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS),

h) datę i podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni dokonującego wpisu na kolejny rok (semestr) studiów;

3) indeksie, jeżeli regulamin studiów przewiduje dokumentowanie przebiegu studiów w indeksie.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W kartach okresowych osiągnięć studenta zamieszcza się dodatkowo, oprócz danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, daty i podpisy osób egzaminujących i zaliczających poszczególne przedmioty.”.

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do dokumentacji przebiegu studiów zalicza się pracę dyplomową, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 8. Pracę dyplomową składa się w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych. Pracę dyplomową przechowuje się w archiwum uczelni.”;

5) w § 11 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) indeksie, jeżeli regulamin studiów przewiduje dokumentowanie przebiegu studiów w indeksie;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68, poz. 584.