ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, w tym:

1)   szczegółowe parametry i kryteria kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, zwanej dalej „kompleksową oceną”;

2)   sposób przeprowadzania kompleksowej oceny;

3)   sposób dokumentowania wyników kompleksowej oceny.

§ 2. 1. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, zwany dalej „Komitetem”, dokonuje kompleksowej oceny na podstawie informacji zawartych w ankiecie jednostki naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-d i f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”, oraz informacji o Polskiej Akademii Umiejętności. Zakres ankiety jednostki naukowej, zwanej dalej „ankietą”, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Zakres informacji o Polskiej Akademii Umiejętności jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Jednostka naukowa składa, w formie pisemnej, wniosek o przyznanie kategorii naukowej, a wypełnioną ankietę przekazuje w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym wskazanym przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „ministrem”, w terminie określonym przez ministra.

3. Komitet dokonuje kompleksowej oceny w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin określony na podstawie ust. 2.

4. Jednostka naukowa przedstawia w ankiecie informacje za okres 4 kolejnych lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie kategorii naukowej.

5. Jednostka naukowa działająca krócej niż 4 lata przedstawia w ankiecie informacje za wszystkie lata kalendarzowe swojej działalności poprzedzające rok złożenia wniosku o przyznanie kategorii naukowej.

6. Jednostkę naukową, której ankieta nie spełnia wymagań formalnych, wzywa się do jej poprawienia lub uzupełnienia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niepoprawienie ankiety lub nieuzupełnienie braków w terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

§ 3. 1. Jednostka naukowa powstała w wyniku podziału albo połączenia istniejących jednostek naukowych oraz jednostka naukowa, do której przyłączono wydzieloną organizacyjnie część innej jednostki naukowej lub części innych jednostek naukowych, lub z której wyłączono wydzieloną organizacyjnie część tej jednostki, składają wniosek o przyznanie kategorii naukowej w terminie 60 dni od dnia:

1)   wprowadzenia zmian organizacyjnych,

2)   wpisania do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk — w przypadku instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,

3)   wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego — w przypadku innej jednostki naukowej posiadającej osobowość prawną

— przedstawiając w ankiecie informacje za okres 4 lat kalendarzowych poprzedzających rok przeprowadzenia tych zmian, w tym informacje o osiągnięciach naukowych przyporządkowanych tej jednostce w wyniku wprowadzenia zmian organizacyjnych.

2. Jednostka naukowa powstała w wyniku połączenia jednostek naukowych zachowuje do dnia przyznania nowej kategorii naukowej kategorię naukową najwyższą z posiadanych przez te jednostki.

3. Jednostka naukowa powstała w wyniku podziału jednostki naukowej zachowuje do dnia przyznania nowej kategorii naukowej kategorię naukową, jaką posiadała jednostka naukowa przed podziałem.

4. Jednostka naukowa, do której przyłączono wydzieloną organizacyjnie część innej jednostki naukowej lub części innych jednostek naukowych lub z której wyłączono wydzieloną organizacyjnie część tej jednostki, zachowuje do dnia przyznania nowej kategorii naukowej kategorię posiadaną przed przyłączeniem lub wyłączeniem.

5. Nowo powstała jednostka naukowa inna niż jednostka naukowa, o której mowa w ust. 1-4, może złożyć wniosek o przyznanie kategorii naukowej w terminie innym niż określony na podstawie § 2 ust. 2, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od dnia jej utworzenia.

6. Warunek, o którym mowa w ust. 5, nie dotyczy jednostki naukowej, która działając w innej formie organizacyjnej, prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe przez okres co najmniej 2 lat przed dniem jej utworzenia.

§ 4. Minister przyznaje jednostce naukowej kategorię naukową na okres do dnia przyznania kategorii naukowej na podstawie kolejnej kompleksowej oceny przeprowadzonej w najbliższym terminie określonym na podstawie § 2 ust. 2.

§ 5. 1. Jednostka naukowa prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, objęte ochroną informacji niejawnych, może wystąpić do ministra z wnioskiem o przeprowadzenie kompleksowej oceny w trybie określonym w § 21.

2. Jednostka naukowa, o której mowa w ust. 1, przedstawia w ankiecie informacje niepodlegające ochronie.

§ 6. Do kompleksowej oceny, z zastrzeżeniem § 13, stosuje się następujące kryteria:

1)   osiągnięcia naukowe i twórcze;

2)   potencjał naukowy;

3)   materialne efekty działalności naukowej;

4)   pozostałe efekty działalności naukowej.

§ 7. Kompleksowej oceny dokonuje się w grupach nauk, o których mowa w art. 39 pkt 2-5 ustawy, obejmujących obszary wiedzy określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. 3) ):

1)   w grupie nauk humanistycznych i społecznych — obszar nauk humanistycznych i obszar nauk społecznych;

2)   w grupie nauk ścisłych i inżynierskich — obszar nauk ścisłych i obszar nauk technicznych oraz dyscyplinę artystyczną sztuki projektowe;

3)   w grupie nauk o życiu — obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;

4)   w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej — obszar sztuki oraz dyscyplinę naukową nauki o sztuce.

§ 8. 1. Ocena osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, o których mowa w § 6 pkt 1, obejmuje następujące parametry:

1)   publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 1;

2)   publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 2;

3)   publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 3;

4)   publikacje, o których mowa w § 14 ust. 5;

5)   publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science;

6)   monografie naukowe;

7)   patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego oraz zgłoszenia wynalazków;

8)   wyłączne prawa do odmiany roślin udzielone przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub udzielone za granicą;

9)   wykorzystane autorskie prawa majątkowe do utworu z zakresu architektury i urbanistyki lub sztuk projektowych;

10)  dorobek artystyczny.

2. Monografie naukowe, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1)   stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;

2)   zawierają bibliografię naukową;

3)   posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;

4)   są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;

5)   przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

3. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej nie zalicza się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach skryptów i podręczników akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowych.

4. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się rozdział w monografii naukowej stanowiący opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odrębne mapy.

5. Do kompleksowej oceny jednostki naukowej o zakresie działalności należącym do grupy:

1)   nauk humanistycznych i społecznych — stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1-4 i 6, a w przypadku dyscypliny naukowej towaroznawstwo — również parametr określony w ust. 1 pkt 7;

2)   nauk ścisłych i inżynierskich — stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1-3 i 5-7, a w przypadku dyscyplin naukowych architektura i urbanistyka oraz sztuki projektowe — również parametry określone w ust. 1 pkt 9 i 10;

3)   nauk o życiu — stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1-3 i 5-8;

4)   nauk o sztuce i twórczości artystycznej — stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1-4, 6, 7, 9 i 10.

§ 9. 1. Autor lub współautor publikacji lub monografii naukowej wskazuje jednostkę naukową lub jednostki naukowe jako miejsce realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania tej publikacji lub monografii naukowej, zwane dalej „afiliacją”.

2. W przypadku zamieszczenia w wykazach, o których mowa w ust. 3 ankiety:

1)   publikacji w czasopiśmie naukowym lub monografii naukowej, w tym publikacji i monografii naukowej wieloautorskiej, więcej niż raz,

2)   tej samej pozycji jednocześnie jako monografii naukowej i rozdziału w monografii naukowej,

3)   tej samej publikacji lub monografii naukowej przez różne jednostki naukowe, z wyłączeniem publikacji i monografii naukowych wieloautorskich,

4)   publikacji lub monografii naukowej niezgodnie z afiliacją podaną przez ich autora lub autorów — nie jest ona uwzględniana przy kompleksowej ocenie.

§ 10. 1. Ocena potencjału naukowego jednostki naukowej, o którym mowa w § 6 pkt 2, obejmuje następujące parametry:

1)   posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki;

2)   rozwój własnej kadry naukowej i udział w rozwoju naukowym osób niebędących pracownikami jednostki naukowej;

3)   osiągnięcia świadczące o potencjale naukowym jednostki naukowej, w tym funkcje pełnione przez jej pracowników we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, w szczególności w redakcjach zagranicznych czasopism naukowych, członkostwo w zespołach eksperckich powołanych przez organy i instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe, oraz wydawanie przez jednostkę naukową czasopisma naukowego wymienionego w części A lub C wykazu ministra, o których mowa w § 14 ust. 3 pkt 1 lub 3;

4)   posiadanie statusu państwowego instytutu badawczego, posiadanie laboratoriów o kompetencjach potwierdzonych przez uprawnione organizacje (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, akredytacja zagranicznej jednostki akredytacyjnej, notyfikacja lub certyfikacja) oraz wdrożone międzynarodowe systemy jakości;

5)   pozyskane środki finansowe na realizację projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe w ramach krajowych lub zagranicznych postępowań konkursowych.

2. Do oceny jednostki naukowej o zakresie działalności należącym do grupy:

1)   nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk o sztuce i twórczości artystycznej — stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1-3;

2)   nauk ścisłych i inżynierskich — stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1-4;

3)   nauk o życiu — stosuje się parametry określone w ust. 1.

§ 11. 1. Ocena materialnych efektów działalności naukowej jednostki naukowej, o których mowa w § 6 pkt 3, obejmuje następujące parametry:

1)   wynagrodzenia brutto (osobowe i bezosobowe) wypłacone pracownikom jednostki naukowej z tytułu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, z wyłączeniem środków finansowych przyznanych na finansowanie działalności statutowej, przyznanych na finansowanie działalności dydaktycznej, pochodzących z działalności dydaktycznej, gospodarczej i usługowej oraz związanych z wydawaniem certyfikatów wyrobów;

2)   nakłady finansowe poniesione przez jednostkę naukową ze środków własnych lub ze środków finansowych przyznanych na realizację projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, na rozwój infrastruktury badawczej: zakup, wytworzenie lub modernizację aparatury naukowo-badawczej i oprogramowania służącego do celów badawczych, z wyłączeniem środków finansowych przyznanych na działalność dydaktyczną lub pozyskanych z działalności dydaktycznej;

3)   realizowane lub współrealizowane projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane ze środków finansowych przyznanych w ramach międzynarodowych lub zagranicznych postępowań konkursowych;

4)   realizowane lub współrealizowane projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane ze środków finansowych przyznanych w ramach krajowych postępowań konkursowych;

5)   opracowane na rzecz podmiotów innych niż oceniana jednostka naukowa, na podstawie umów zawartych przez jednostkę naukową, nowe technologie, materiały, wyroby, metody, procedury, oprogramowanie oraz odmiany roślin;

6)   odpłatne udzielenie licencji i odpłatne przeniesienie praw do know-how;

7)   ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania artystyczne przygotowane na zlecenie przedsiębiorców, organizacji gospodarczych oraz instytucji państwowych, samorządowych, zagranicznych lub międzynarodowych;

8)   wdrożenia przez podmioty inne niż oceniana jednostka naukowa wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w jednostce naukowej (nowych technologii, materiałów, wyrobów, metod, procedur, odmian roślin i oprogramowania).

2. Do oceny jednostki naukowej o zakresie działalności należącym do grupy:

1) nauk humanistycznych i społecznych — stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 3, 4 i 7;

2) 4) nauk ścisłych i inżynierskich — stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1, 2, 5-7, a w odniesieniu do instytutów badawczych i jednostek naukowych o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy — również parametr określony w ust. 1 pkt 8;

3) nauk o życiu — stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1 i 2, a w odniesieniu do instytutów badawczych i jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy — również parametr określony w ust. 1 pkt 8;

4) nauk o sztuce i twórczości artystycznej — stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 3-7.

3. Jednostka naukowa potwierdza wdrożenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych na karcie wdrożenia produktu. Zakres informacji karty wdrożenia produktu jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Kartę wdrożenia produktu dołącza się do ankiety.

§ 12. Ocena pozostałych efektów działalności naukowej jednostki naukowej, o których mowa w § 6 pkt 4, obejmuje nie więcej niż 10 najważniejszych osiągnięć o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym, z uwzględnieniem:

1)   zastosowania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych o dużym znaczeniu społecznym, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, ochrony miejsc pracy, jakości i bezpieczeństwa żywności, lub gospodarczym, w tym w zakresie nowych technologii i produktów, wdrożeń, licencji oraz działań zwiększających innowacyjność;

2)   efektów wynikających z rozwoju infrastruktury badawczej o znaczeniu ogólnokrajowym lub międzynarodowym i jej wykorzystania wykraczającego poza daną instytucję, w tym naukowych baz danych;

3)   organizacji lub współorganizacji konferencji krajowych, w których wzięli udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych, lub konferencji międzynarodowych, w których co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe;

4)   upowszechniania wiedzy, w tym organizacji festiwali nauki i innych form promocji i popularyzowania nauki, oraz działalności popularnonaukowej, w tym organizacji lub współorganizacji imprez popularnonaukowych i artystycznych, takich jak festiwale, konkursy i wystawy;

5)   publikacji lub monografii naukowych mających szczególne znaczenie dla dziedzictwa narodowego, rozwoju kultury lub nauki.

§ 13. Kompleksowa ocena Polskiej Akademii Umiejętności jest dokonywana z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1)   działalności wydawniczej obejmującej następujące parametry:

a)   wydawane czasopisma naukowe,

b)   wydawane serie wydawnicze,

c)   wydane monografie naukowe,

d)   wydawnictwa źródłowe;

2)   potencjału naukowego obejmującego następujące parametry:

a)   liczbę członków, w tym członków czynnych, członków korespondentów i członków zagranicznych,

b)   liczbę wydziałów i ich członków,

c)   liczbę komisji i ich członków,

d)   liczbę komitetów i ich członków,

e)   liczbę realizowanych projektów badawczych;

3)   efektów materialnych działalności naukowej obejmujących parametr w postaci wysokości środków finansowych pozyskanych na działalność naukową ze źródeł innych niż środki finansowe na naukę;

4)   pozostałych efektów działalności naukowej obejmujących następujące parametry:

a) liczbę zorganizowanych konferencji naukowych,

b)   upowszechnianie osiągnięć nauki,

c)   współpracę zagraniczną w zakresie prowadzonych badań naukowych lub działalności upowszechniającej naukę,

d)   współpracę z krajowymi jednostkami naukowymi w zakresie prowadzonych badań naukowych,

e)   liczbę przyznanych stypendiów Fundacji Lanckorońskich i Towarzystwa Historyczno-Literackiego im. dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej w Paryżu na realizację badań naukowych,

f)   liczbę przyznanych nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne,

g)   opiekę i wsparcie społecznego ruchu naukowego Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 14. 1. Minister ogłasza, w formie komunikatu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra, kryteria i tryb oceny czasopism naukowych, uwzględniając w szczególności:

1)   rodzaje czasopism;

2)   stosowane procedury kwalifikowania publikacji do druku;

3)   zasięg oddziaływania czasopisma (krajowy lub międzynarodowy);

4)   poziom umiędzynarodowienia czasopisma określany na podstawie:

a)   procentowego udziału recenzentów zagranicznych przy opiniowaniu zgłaszanych publikacji naukowych w ogólnej liczbie recenzentów,

b)  języka publikacji naukowych,

c)   procentowego udziału zagranicznych członków w radzie naukowej czasopisma,

d)   procentowego udziału publikacji afiliowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych w stosunku do całkowitej liczby publikacji;

5)   indeksację czasopisma w uznanych bazach bibliograficznych.

2. Minister ogłasza, nie rzadziej niż raz w roku, w formie komunikatu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra, wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.

3. Wykaz czasopism naukowych składa się z:

1)   części A — zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

2)   części B — zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

3)   części C — zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Indexfor the Humanities (ERIH).

4. Za publikację w czasopiśmie naukowym przyznaje się liczbę punktów określoną w wykazie czasopism naukowych obowiązującym na koniec roku kalendarzowego, w którym ukazała się publikacja.

5. W grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej przy kompleksowej ocenie uwzględnia się recenzowane publikacje o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim, zamieszczone w zagranicznym czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie czasopism naukowych.

6. Właściwa komisja Komitetu decyduje, na wniosek zespołu ewaluacji, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, o uznaniu języka innego niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski za język podstawowy w danej dyscyplinie naukowej, w szczególności w zakresie dyscyplin naukowych językoznawstwo i literaturoznawstwo.

§ 15. 1. Ważona liczba publikacji, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-5, oraz liczba pozostałych osiągnięć naukowych i twórczych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 6-10, uwzględnianych przy kompleksowej ocenie łącznie, nie mogą być większe niż 3N, gdzie N jest średnią arytmetyczną, z okresu objętego ankietą, liczby pracowników zatrudnionych w jednostce naukowej w poszczególnych latach przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy,

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w odniesieniu do całorocznego okresu zatrudnienia, ustaloną na podstawie corocznie składanych przez pracowników oświadczeń do celów ubiegania się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową:

1)   w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni — będących pracownikami, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm. 5) ), oraz pracownikami naukowo-technicznymi i inżynieryjno-technicznymi, zatrudnionymi w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych oraz prac usługowo-badawczych;

2)   w przypadku jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk — będących pracownikami, o których mowa w art. 87 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 oraz z 2013 r. poz. 675);

3)   w przypadku instytutów badawczych — będących pracownikami, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092);

4)   w przypadku pozostałych jednostek naukowych — będących pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do jednostek naukowych, które nie posiadały kategorii naukowej lub nie ubiegały się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, z zastrzeżeniem że pracownicy tych jednostek składają oświadczenie według stanu na dzień złożenia wniosku o przyznanie kategorii naukowej.

3. Liczbę 3N, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o liczbę 2N0, gdzie N0 jest liczbą pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, uwzględnianych przy określaniu liczby N zgodnie z ust. 1, którzy byli zatrudnieni w jednostce naukowej przez cały okres podlegający kompleksowej ocenie i nie byli autorami lub współautorami osiągnięć naukowych lub twórczych, o których mowa w § 8 ust. 1. Liczba N0 nie obejmuje pracowników inżynieryjno-technicznych.

4. Do osiągnięć naukowych lub twórczych jednostki naukowej zalicza się publikacje, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-5, jeżeli ich autorzy lub współautorzy zostali uwzględnieni przy określeniu liczby N i wskazali tę jednostkę w afiliacji.

5. Do osiągnięć naukowych lub twórczych jednostki naukowej zalicza się publikacje autorów nieuwzględnionych przy określeniu liczby N, jeżeli wskazali tę jednostkę w afiliacji, z zastrzeżeniem że liczba tych publikacji nie może stanowić więcej niż 20% publikacji, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-5, uwzględnionych przy kompleksowej ocenie.

6. Liczba publikacji, o których mowa w § 14 ust. 5, zaliczanych do osiągnięć naukowych lub twórczych jednostki naukowej nie może stanowić więcej niż 10% publikacji, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-5, uwzględnionych przy kompleksowej ocenie.

7. Monografie naukowe zalicza się do osiągnięć naukowych lub twórczych jednostki naukowej, jeżeli ich autor lub współautorzy zostali uwzględnieni przy określeniu liczby N. Do osiągnięć naukowych jednostki naukowej są zaliczane monografie naukowe autorstwa osób nieuwzględnianych przy określeniu liczby N, jeżeli wskazały tę jednostkę w afiliacji, z zastrzeżeniem że ich liczba nie może stanowić więcej niż 20% wszystkich monografii naukowych uwzględnianych przy kompleksowej ocenie.

8. Liczba monografii naukowych uwzględniana przy kompleksowej ocenie w grupie nauk humanistycznych i społecznych nie może przekroczyć 40% wszystkich publikacji uwzględnianych przy kompleksowej ocenie, a w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu — 10% tej liczby.

9. W grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej uwzględniana przy kompleksowej ocenie liczba:

1)   monografii naukowych wraz z publikacjami, o których mowa w § 14 ust. 5,

2)   osiągnięć naukowych i twórczych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 7, 9 i 10

— nie może przekroczyć wartości 3N — 2N0/3.

10. Liczba osiągnięć artystycznych zaliczanych do dorobku artystycznego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 10, uwzględnianych przy kompleksowej ocenie w grupie nauk ścisłych i inżynierskich, w zakresie dyscyplin naukowych architektura i urbanistyka oraz sztuki proiektowe, me może przekroczyć wartości 3N — 2N0/5.

§ 16. 1. Kompleksowa ocena jest przeprowadzana w grupach wspólnej oceny, zwanych dalej „GWO”.

2. Komitet przygotowuje projekt składu poszczególnych GWO, z uwzględnieniem specyfiki każdej z grup nauk oraz wielkości, rodzaju i profilu naukowego jednostek naukowych. Projekt składów GWO jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

3. Jednostki naukowe mogą zgłaszać do Komitetu zastrzeżenia dotyczące ich przyporządkowania do danej GWO, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia projektu składów GWO. Po rozpatrzeniu przez Komitet zgłoszonych zastrzeżeń składy poszczególnych GWO są ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

4. Komitet, na wniosek zespołu ewaluacji, może zmienić przyporządkowanie jednostki naukowej do danej GWO, jeżeli analiza informacji przedstawionych w ankiecie uzasadnia jej przyporządkowanie do innej GWO, ze względu na charakter osiągnięć naukowych lub twórczych oraz innych efektów działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej tej jednostki.

§ 17. 1. Właściwa komisja Komitetu proponuje dla każdej GWO po jednej jednostce referencyjnej dla kategorii naukowych A i B. Jednostka referencyjna jest modelową jednostką naukową, scharakteryzowaną przez wartości ocen ustalone za każde z kryteriów kompleksowej oceny, o których mowa w § 6.

2. Wartości ocen, o których mowa w ust. 1, proponują właściwe komisje Komitetu, uwzględniając w szczególności pozycję nauki polskiej w dyscyplinach naukowych reprezentowanych przez jednostki naukowe w danej GWO w skali międzynarodowej, w tym dane bibliometryczne z międzynarodowych baz danych.

3. Komitet ustala dla każdej GWO propozycje wartości ocen, o których mowa w ust. 1. Przewodniczący Komitetu niezwłocznie przedstawia te propozycje ministrowi do zatwierdzenia.

4. Zatwierdzone przez ministra wartości ocen dla poszczególnych GWO obowiązują do czasu kolejnej kompleksowej oceny przeprowadzonej w terminie określonym na podstawie § 2 ust. 2.

§ 18. 1. Zespół ewaluacji przyznaje jednostce naukowej odrębną ocenę za każde z kryteriów kompleksowej oceny, o których mowa w § 6.

2. Zespół ewaluacji przyznaje jednostce naukowej oceny, o których mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania sprawy przez właściwą komisję Komitetu.

3. Zespół ewaluacji przedstawia wyniki kompleksowej oceny w karcie kompleksowej oceny jednostki naukowej. Zakresy informacji zawartych w karcie kompleksowej oceny dla poszczególnych grup nauk są określone w załącznikach nr 4-7 do rozporządzenia. Kartę kompleksowej oceny podpisuje przewodniczący zespołu ewaluacji i przekazuje właściwej komisji Komitetu.

4. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 1, komisja Komitetu ustala ostateczną ocenę jednostki naukowej w danej GWO, przy zastosowaniu metody porównań parami, wykorzystującej ważoną relację przewyższania, według algorytmu określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

5. Ostateczna ocena jednostki naukowej w danej GWO równa ostatecznej ocenie jednostki referencyjnej dla kategorii naukowej A lub wyższa od tej oceny stanowi podstawę do zaliczenia tej jednostki do kategorii naukowej A. Ostateczna ocena jednostki naukowej w danej GWO niższa od ostatecznej oceny jednostki referencyjnej dla kategorii naukowej B stanowi podstawę do zaliczenia tej jednostki do kategorii naukowej C. Ostateczna ocena jednostki naukowej w danej GWO niestanowiąca podstawy do zaliczenia jej do kategorii naukowej A lub C stanowi podstawę do zaliczenia tej jednostki do kategorii naukowej B.

6. W celu wyłonienia jednostek naukowych kategorii naukowej A+ właściwa komisja Komitetu przeprowadza dodatkową analizę działalności jednostek naukowych, których ostateczne oceny w danej GWO stanowią podstawę do ich zaliczenia do kategorii naukowej A. Propozycja przyznania jednostce naukowej kategorii naukowej A+ wymaga uzasadnienia.

7. Kategoria naukowa A+ może zostać przyznana jednostce naukowej, która:

1) znajduje się wśród 25% najwyżej ocenionych jednostek naukowych w danej GWO;

2) wyróżnia się spośród jednostek naukowych, o których mowa w ust. 6, jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz efektami ich realizacji, w szczególności w zakresie następujących parametrów:

a)   średniej wartości punktowej 25% najwyżej punktowanych publikacji w czasopismach naukowych uwzględnionych w kompleksowej ocenie,

b)   stosunku liczby cytowań (według Web of Science) publikacji pracowników jednostki naukowej uwzględnionych przy określeniu liczby N do wartości N,

c)   liczby projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe realizowanych w ramach programów ramowych lub innych programów Unii Europejskiej, projektów badawczych European Research Council, projektów badawczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego — North Atlantic Treaty Organization (NATO) i Europejskiej Agencji Obrony — European Defence Agency (EDA), projektów National Science Foundation (NSF) oraz projektów Welcome Trust International Research Fellowship,

d)   prestiżowych nagród i wyróżnień przyznanych przez instytucje krajowe lub zagraniczne,

e)   członkostwa we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw,

f)   zajmowania przez pracownika jednostki naukowej stanowiska redaktora naczelnego czasopisma naukowego znajdującego się w bazie European Reference Inclexfor the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR),

g)   członkostwa w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych znajdujących się w bazie European Reference Inclexfor the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR),

h) najważniejszych osiągnięć jednostki naukowej dotyczących nauki, kultury i dziedzictwa narodowego, rozwoju społecznego i gospodarczego kraju lub zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.

8. Komisja Komitetu podejmuje uchwałę w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla ocenionych jednostek naukowych, którą niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Komitetu.

§ 19. 1. Wniosek o ponowną ocenę jednostki naukowej posiadającej kategorię naukową C, złożony w terminie określonym na podstawie § 2 ust. 2, jest rozpatrywany w trybie określonym w § 18, z uwzględnieniem przepisów § 22 ust. 2 i 4-6.

2. Wniosek o przyznanie kategorii naukowej jednostce naukowej, o której mowa w § 3 ust. 1, 5 i 6, złożony w terminie określonym na podstawie § 2 ust. 2, jest rozpatrywany w trybie określonym w § 18. W przypadku gdy okres działalności tej jednostki jest krótszy niż 4 lata, wyniki oceny dla każdego z kryteriów mnoży się przez współczynnik wynikający z ilorazu okresu, o którym mowa w § 2 ust. 4, i okresu, za który jednostka przedstawiła informacje w ankiecie.

§ 20. 1. Kompleksową ocenę Polskiej Akademii Umiejętności przeprowadza zespół ewaluacji powołany na wniosek Komisji do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych o której mowa w art. 39 pkt 2 ustawy, uwzględniając kryteria określone w § 13.

2. Zespół ewaluacji przedstawia wyniki kompleksowej oceny Polskiej Akademii Umiejętności w karcie kompleksowej oceny. Zakres informacji zawartych w karcie kompleksowej oceny Polskiej Akademii Umiejętności jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia. Kartę kompleksowej oceny Polskiej Akademii Umiejętności podpisuje przewodniczący zespołu ewaluacji i przekazuje komisji, o której mowa w ust. 1.

3. Komisja, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Komitetu uchwałę w sprawie wyniku ostatecznej oceny i kategorii naukowej proponowanej dla Polskiej Akademii Umiejętności.

§ 21. 1. Kompleksową ocenę jednostek naukowych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa objęte ochroną informacji niejawnych przeprowadza się w dwóch etapach.

2. W pierwszym etapie jednostka naukowa, o której mowa w ust. 1, podlega ocenie na podstawie informacji zawartych w ankiecie, w trybie określonym w § 18.

3. W drugim etapie ocenia się efekty działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej na rzecz obronności i bezpieczeństwa jednostki naukowej, o której mowa w ust. 1, w szczególności na podstawie poziomu naukowego realizowanych przez tę jednostkę badań naukowych lub prac rozwojowych i osiągniętych wyników oraz ich znaczenia dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

4. Ocenę, o której mowa w ust. 3, przeprowadza w siedzibie jednostki naukowej zespół ewaluacji, w skład którego wchodzą eksperci posiadający poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”, uzyskane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), w tym eksperci wskazani przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zespół ewaluacji przedstawia ustalenia z przeprowadzonej oceny w formie opinii, którą przekazuje właściwej komisji Komitetu.

5. Komisja Komitetu, na podstawie oceny, o której mowa w ust. 2, i opinii, o której mowa w ust. 4, podejmuje uchwałę w sprawie kategorii naukowej proponowanej dla ocenianej jednostki naukowej. Komisja Komitetu niezwłocznie przekazuje tę uchwałę Przewodniczącemu Komitetu.

§ 22. 1. Ponowną ocenę jednostki naukowej, której przyznano kategorię naukową C, w terminie innym niż określony na podstawie § 2 ust. 2, przeprowadza zespół ewaluacji powołany na wniosek właściwej komisji Komitetu.

2. Jednostka naukowa, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o ponowną ocenę wraz z ankietą obejmującą informacje za okres od dnia przyznania kategorii naukowej C do dnia złożenia wniosku wraz ze sprawozdaniem z podjętych działań naprawczych lub restrukturyzacyjnych i opisem uzyskanych efektów.

3. Komitet określa GWO, w ramach której jednostka naukowa, o której mowa w ust. 1, będzie podlegała kompleksowej ocenie.

4. Zespół ewaluacji przyznaje jednostce naukowej, o której mowa w ust. 1, odrębną ocenę za każde z kryteriów, o których mowa w § 6. Oceny za poszczególne kryteria mnoży się przez współczynnik będący ilorazem liczby miesięcy okresu objętego ostatnią kompleksową oceną, o którym mowa w § 2 ust. 4, i liczby miesięcy okresu objętego danymi zawartymi w ankiecie złożonej przez jednostkę naukową.

5. Zespół ewaluacji dokonuje oceny efektów działań naprawczych lub restrukturyzacyjnych zrealizowanych przez jednostkę naukową, o której mowa w ust. 1.

6. Zespół ewaluacji przedstawia wyniki kompleksowej oceny w karcie kompleksowej oceny jednostki naukowej. Kartę kompleksowej oceny podpisuje przewodniczący zespołu ewaluacji i przekazuje właściwej komisji Komitetu. Do karty kompleksowej oceny dołącza się ocenę, o której mowa w ust. 5.

7. Komisja Komitetu, na podstawie porównania ocen, o których mowa w ust. 4, z wartościami ocen jednostek referencyjnych właściwej GWO za każde z kryteriów kompleksowej oceny, o których mowa w § 6, określa kategorię naukową proponowaną dla jednostki naukowej.

8. Do porównania ocen, o których mowa w ust. 4, wykorzystuje się ważoną relację przewyższania zgodnie z ust. 3 i 4 załącznika nr 8 do rozporządzenia.

9. Dodatni wynik punktowy porównania ocenianej jednostki naukowej z jednostką referencyjną dla kategorii naukowej A obliczony według wzoru, o którym mowa w ust. 4 załącznika nr 8 do rozporządzenia, stanowi podstawę do zaliczenia tej jednostki do kategorii naukowej A. Ujemny wynik punktowy porównania ocenianej jednostki naukowej z jednostką referencyjną dla kategorii naukowej B stanowi podstawę do zaliczenia tej jednostki do kategorii naukowej C. Wynik punktowy porównania ocenianej jednostki naukowej z jednostkami referencyjnymi dla kategorii naukowej A i B niestanowiący podstawy do zaliczenia tej jednostki do kategorii naukowej A lub C stanowi podstawę do zaliczenia tej jednostki naukowej do kategorii naukowej B.

10. Komisja Komitetu, na podstawie wyników, o których mowa w ust. 9, oraz oceny efektów działań naprawczych lub restrukturyzacyjnych, podejmuje uchwałę w sprawie kategorii naukowej proponowanej dla jednostki naukowej. Komisja Komitetu niezwłocznie przekazuje uchwałę wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Komitetu.

§ 23. 1. Do kompleksowej oceny jednostek naukowych o których mowa w § 3 ust. 1, 5 i 6, w terminie innym niż określony na podstawie § 2 ust. 2, stosuje się przepisy § 22 ust. 3,4 i 6-9, z tym że do karty kompleksowej oceny jednostki naukowej nie dołącza się oceny efektów działań naprawczych lub restukturyzacyjnych zrealizowanych przez jednostkę naukową.

2. Komisja Komitetu, na podstawie wyników, o których mowa w § 22 ust. 9, podejmuje uchwałę w sprawie kategorii naukowej proponowanej dla jednostki naukowej i niezwłocznie przekazuje ją Przewodniczącemu Komitetu.

§ 24. Wyniki kompleksowej oceny udokumentowane w kartach kompleksowej oceny jednostek naukowych są publikowane w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 2, po ogłoszeniu przez ministra komunikatu o kategoriach naukowych przyznanych jednostkom naukowym.

§ 25. 1. Wyniki kompleksowej oceny są dokumentowane w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 2, oraz w formie pisemnej.

2. W postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 2, są dokumentowane:

1)   karty kompleksowej oceny jednostek naukowych;

2)   wyniki punktowe porównania parami poszczególnych jednostek naukowych w ramach GWO;

3)   ostateczne oceny jednostek naukowych o których mowa w ust. 5 załącznika nr 8 do rozporządzenia, w ramach poszczególnych GWO;

4)   kategorie naukowe proponowane dla jednostek naukowych przez komisje Komitetu;

5)   kategorie naukowe przyznane jednostkom naukowym przez ministra.

3. W formie pisemnej są dokumentowane:

1)   karty kompleksowej oceny jednostek naukowych;

2)   opinie zespołów ewaluacji;

3)   uchwały komisji Komitetu oraz Komitetu w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla jednostek naukowych.

§ 26. Jednostka naukowa, o której mowa:

1)   w § 3 ust. 2, powstała od dnia wejścia w życie rozporządzenia, a przed terminem określonym po raz pierwszy na podstawie § 2 ust. 2, zachowuje do dnia przyznania kategorii naukowej na podstawie rozporządzenia kategorię naukową najwyższą z posiadanych przez połączone jednostki naukowe;

2)   w § 3 ust. 3, powstała od dnia wejścia w życie rozporządzenia, a przed terminem określonym po raz pierwszy na podstawie § 2 ust. 2, zachowuje do dnia przyznania kategorii naukowej na podstawie rozporządzenia kategorię naukową, jaką posiadała jednostka naukowa przed podziałem;

3)   w § 3 ust. 4, powstała od dnia wejścia w życie rozporządzenia, a przed terminem określonym po raz pierwszy na podstawie § 2 ust. 2, zachowuje do dnia przyznania kategorii naukowej na podstawie rozporządzenia kategorię naukową posiadaną przed przyłączeniem wydzielonej organizacyjnie części innej jednostki naukowej lub części innych jednostek naukowych lub przed wyłączeniem wydzielonej organizacyjnie części tej jednostki.

§ 27. 1. Jednostka naukowa:

1)   o której mowa w § 3 ust. 6, utworzona w okresie od dnia 16 lipca 2010 r. do dnia 30 września 2010 r., albo

2)   która otrzymała kategorię naukową C na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036 oraz z 2012 r. poz. 756)

— może złożyć odpowiednio wniosek o przyznanie kategorii naukowej albo wniosek o ponowną ocenę przed terminem określonym na podstawie § 2 ust. 2, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Jednostka naukowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza do wniosku o przyznanie kategorii naukowej ankietę w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, w której przedstawia informacje zgodnie z § 2 ust. 4 lub 5.

3. Jednostka naukowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dołącza do wniosku o ponowną ocenę:

1)   ankietę w formie papierowej lub w postaci elektronicznej, w której przedstawia informacje za okres działalności od dnia otrzymania przez tę jednostkę kategorii naukowej C do dnia złożenia wniosku;

2)   sprawozdanie z podjętych działań naprawczych lub restrukturyzacyjnych wraz z opisem uzyskanych efektów.

4. Do kompleksowej oceny jednostek naukowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się § 22 ust. 4-6.

5. Na podstawie wyników kompleksowej oceny komisja Komitetu, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, podejmuje uchwałę w sprawie kategorii naukowej proponowanej dla jednostki naukowej i niezwłocznie przekazuje ją wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Komitetu.

§ 28. Jednostka naukowa:

1)   która przed dniem wejścia w życie rozporządzenia powstała w wyniku połączenia jednostek naukowych, zachowuje, do dnia przyznania kategorii naukowej na podstawie kompleksowej oceny przeprowadzonej w najbliższym terminie określonym na podstawie § 2 ust. 2, kategorię naukową najwyższą z posiadanych przez te jednostki;

2)   która przed dniem wejścia w życie rozporządzenia powstała w wyniku podziału jednostki naukowej, zachowuje, do dnia przyznania kategorii naukowej na podstawie kompleksowej oceny przeprowadzonej w najbliższym terminie określonym na podstawie § 2 ust. 2, kategorię naukową, jaką posiadała jednostka naukowa przed podziałem;

3)   do której przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przyłączono wydzieloną organizacyjnie część innej jednostki naukowej lub części innych jednostek naukowych, lub z której wyłączono wydzieloną organizacyjnie część, zachowuje, do dnia przyznania kategorii naukowej na podstawie kompleksowej oceny przeprowadzonej w najbliższym terminie określonym na podstawie § 2 ust. 2, kategorię naukową posiadaną przed przyłączeniem lub wyłączeniem.

§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 6) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

Załącznik 7 9) Wzór — Karta kompleksowej oceny jednostki naukowej dla grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675 oraz z 2014 r. poz. 379 i 423.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 iNr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 191), które weszło w życie z dniem 12 lutego 2013 r.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829,1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821 i 1004.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 sierpnia 2012 r.

7) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.