ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852, z 2007 r. Nr 98, poz. 650 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 406) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 13 i 14 otrzymują brzmienie:

„§ 13. Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach komisji rekrutacyjnej przysługuje jednorazowo w danym roku akademickim dodatkowe wynagrodzenie, w zależności od liczby kandydatów i pełnionej funkcji, w wysokości od 25% do 70% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 14. Za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi przysługuje jednorazowo w danym roku akademickim dodatkowe wynagrodzenie, w wysokości od 45% do 65% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.”;

2) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu, z tym że zespół kierowany przez pracowników wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli A w lp. 5 oraz 10—16 nie może liczyć mniej niż pięć osób, łącznie z osobą kierującą tym zespołem.”;

3) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prawo do dodatku funkcyjnego za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownik zachowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.”;

4) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej będącej miejscem pracy pracownika, może przyznawać pracownikowi dodatki specjalne.

2. Dodatki specjalne przyznaje się na czas określony, a w przypadku stałego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy — również na czas nieokreślony.

3. Dodatki specjalne wypłaca się w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, przy czym łączna ich kwota nie może przekroczyć 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

4. Dodatki specjalne mogą być podwyższane w przypadkach, o których mowa w art. 130 ust. 4 lub art. 131 ust. 2 ustawy, łącznie do wysokości nieprzekraczającej 20% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

5. Łączna kwota przyznanych dodatków specjalnych w części przekraczającej 10% wynagrodzenia zasadniczego pracownika może być pokrywana wyłącznie ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy.”;

5) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie z dodatkowych środków, o których mowa w art. 151 ust. 7 i 8 ustawy, może przyznać rektorowi na wniosek senatu właściwy minister, a pozostałym pracownikom — rektor.”;

6) załączniki nr 2 —5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1—4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Kustosz biblioteczny, starszy bibliotekarz i starszy dokumentalista, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiada kwalifikacji przewidzianych dla zajmowanego stanowiska, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku, jeżeli posiada co najmniej 25-letni staż pracy, w tym co najmniej 15-letni staż pracy związany z działalnością biblioteczną.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2011 r. (poz. 498)

Załącznik 2 Tabela A i B

1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235.