ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, wysokość kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunki i tryb rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokość oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.

§ 2. 1. Student lub doktorant, zwany dalej „studentem”, może otrzymać na okres studiów jedną pożyczkę studencką, zwaną dalej „pożyczką”, albo jeden kredyt studencki, zwany dalej „kredytem”.

2. Przez okres studiów rozumie się sumę okresów studiowania, w tym kształcenia w innych uczelniach i na innych kierunkach studiów, a w przypadku studiów doktoranckich — w jednostkach organizacyjnych uczelni lub innych jednostkach organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365), zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi studia doktoranckie”, i w zakresie innych dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych lub artystycznych.

3. Do okresu studiów nie wlicza się okresu:

1) kolejnych jednolitych studiów magisterskich, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów;

2) kolejnych studiów pierwszego stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów;

3) kolejnych studiów drugiego stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów;

4) kolejnych studiów doktoranckich po otrzymaniu świadectwa ukończenia tych studiów;

5) urlopów, o których mowa w § 10 ust. 5.

4. Student nie może otrzymać kredytu, jeżeli ciąży na nim obowiązek natychmiastowej spłaty kredytu, zgodnie z § 12 ust. 4.

§ 3. 1. Student ubiegający się o udzielenie pożyczki lub kredytu składa wniosek na formularzu ustalonym przez bank.

2. Wniosek o udzielenie pożyczki lub kredytu zawiera:

1) dane osobowe studenta:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL,

c) serię i numer dowodu tożsamości,

d) datę i miejsce urodzenia,

e) adres zamieszkania;

2) dane dotyczące studiów:

a) nazwę i adres uczelni, a w przypadku studiów doktoranckich — nazwę i adres jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie,

b) poziom studiów,

c) kierunek studiów, a w przypadku studiów doktoranckich — dziedzinę nauki lub sztuki oraz dyscyplinę naukową lub artystyczną,

d) tryb studiów;

3) dane wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu.

3. Do wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu dołącza się:

1) zaświadczenie wystawione przez uczelnię stwierdzające, że ubiegający się o przyznanie pożyczki lub kredytu jest studentem i uzyskał lub nie uzyskał wpisu na kolejny semestr (rok studiów), a w przypadku studiów doktoranckich — zaświadczenie jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie stwierdzające, że jest doktorantem i uzyskał lub nie uzyskał wpisu na kolejny semestr (rok studiów), zwane dalej „zaświadczeniem o studiach”;

2) dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3;

3) dokument potwierdzający dane studenta nieposiadającego obywatelstwa polskiego, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich, zwanej dalej „ustawą”;

4) informację o dotychczas ukończonych studiach wyższych lub studiach doktoranckich;

5) w przypadku studiów doktoranckich — oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu z pożyczki lub kredytu studenckiego w trakcie jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia;

6) oświadczenie o innych kontynuowanych kierunkach studiów, a w przypadku studiów doktoranckich — o innych kontynuowanych studiach doktoranckich.

4. Uczelnia lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń o studiach.

5.  Wzór zaświadczenia o studiach wydawany przez:

1) uczelnię określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

6. W przypadku gdy student ubiega się o pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki lub kredytu, wniosek powinien zawierać informację o wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta. Do wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenie studenta o aktualnej liczbie członków jego rodziny, o których mowa w § 6 ust. 1;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o dochodach studenta oraz członków jego rodziny, uzyskanych w ostatnim roku podatkowym, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;

3) informacje o dochodach studenta i dochodach członków jego rodziny, wymienionych w § 6 ust. 6 pkt 2–11 oraz w ust. 7 i 8, potwierdzone innym dowodem określonym przez bank;

4) informacje o wysokości renty lub emerytury członka rodziny studenta, w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 9, potwierdzone odcinkiem renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o pożyczkę lub kredyt;

5) zaświadczenie z miejsca zatrudnienia studenta o wysokości miesięcznego dochodu w bieżącym roku, w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 2; zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem złożenia wniosku o pożyczkę lub kredyt.

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 3 i 6, składany jest w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w banku przez niego wskazanym.

2. Wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 3 i 6, składany jest w oddziale wybranego przez studenta jednego banku, z którym Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, o którym mowa w art. 2 ustawy, zwanego dalej „Funduszem”.

3. Termin składania wniosków o udzielenie pożyczki lub kredytu upływa z dniem 15 listopada.

4. Student ma prawo do korzystania z pożyczki lub kredytu na studiach drugiego stopnia bez konieczności ponownego składania wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu, o ile korzystał z pożyczki lub kredytu na studiach pierwszego stopnia.

5. Student ma prawo do korzystania z pożyczki lub kredytu na studiach doktoranckich bez konieczności ponownego składania wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu, o ile korzystał z pożyczki lub kredytu studenckiego w trakcie jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.

§ 5. 1. Bank w terminie 10 dni od terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3, przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego dane dotyczące studentów ubiegających się o przyznanie kredytu, a w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 6, również dane o wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Zakres, tryb i formę informacji określa umowa, o której mowa w § 4 ust. 2.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego, niezwłocznie po otrzymaniu danych, o których mowa w ust. 1, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego zbiorczą informację o liczbie przyjętych wniosków o przyznanie pożyczki lub kredytu, w podziale na poszczególne przedziały dochodu na osobę w rodzinie studenta, oraz zawiadamia banki o przypadkach naruszenia § 4 ust. 2.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2, ogłasza maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu pożyczki lub kredytu.

§ 6. 1. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględnia się dochody brutto pomniejszone o składki, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, osiągane przez:

1) studenta;

2) współmałżonka studenta, a także dzieci niepełnoletnie, dzieci uczące się do 25. roku życia i dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, będące na utrzymaniu studenta lub jego współmałżonka;

3) rodziców studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci uczące się do 25. roku życia i dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

2. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli student spełnia warunki, o których mowa w ust. 4.

3.  W przypadku gdy student spełnia warunki, o których mowa w ust. 4, można przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględniać dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli student potwierdzi oświadczeniem prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.

4. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;

2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;

3) jego miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu w przypadku dochodu studenta z roku bieżącego.

5. Do dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie wlicza się dochodów tego z rodziców, który wyrokiem sądu lub ugodą sądową zobowiązany został do płacenia alimentów na rzecz studenta.

6. Za dochody, o których mowa w ust. 1—5, uważa się:

1) dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem kwot świadczonych alimentów, ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową;

2) renty socjalne i stałe zasiłki;

3) świadczenia wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992);

4) zasiłki chorobowe wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm. 3) );

5) dochody pochodzące z międzypaństwowych instytucji finansowych lub ze środków przyznanych przez rządy obcych państw, na podstawie umów zawartych z tymi instytucjami lub państwami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe;

6) część dochodów osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy lub z innych tytułów niż stosunek pracy — w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej, na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 4) ) — obliczonych za okres, w którym osoby te uzyskiwały dochód;

7) należności pieniężne wypłacane żołnierzom i pracownikom skierowanym do polskich kontyngentów w misjach międzynarodowych;

8) przychody ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej;

9) wynagrodzenie otrzymywane przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytkowania przez spółdzielnie wniesionych wkładów gruntowych;

10) alimenty na rzecz dzieci wypłacane na podstawie wyroku lub ugody sądowej;

11) stypendia doktoranckie, o których mowa w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 5) ) oraz w art. 40 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

7. W przypadku dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu za dochód uważa się:

i Nr 133, poz. 935.

1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne;

2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

8. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, określanego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz z dochodów pozarolniczych, dochody te sumuje się.

9. W przypadku przejścia na emeryturę, rentę lub utraty stałego źródła dochodu członka rodziny studenta w bieżącym roku, dochód ustala się na podstawie połowy dochodu z ostatniego roku podatkowego i dwukrotności dochodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o pożyczkę lub kredyt.

§ 7. 1. Przeciętny miesięczny dochód rodziny studenta ustala się, dzieląc przez liczbę 12 łączną kwotę dochodów uzyskanych przez członków rodziny studenta w ostatnim roku podatkowym lub w okresach, o których mowa w § 6 ust. 9.

2. Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta ustala się, dzieląc kwotę przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny studenta przez liczbę członków rodziny studenta.

§ 8. 1. W umowie pożyczki Bank Gospodarstwa Krajowego, a w umowie kredytu — bank kredytujący określają w szczególności:

1) okres i terminy wypłacania pożyczki lub kredytu;

2) wysokość oprocentowania należnego od studenta, zwanego dalej „kredytobiorcą”;

3) terminy i sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty pożyczki lub kredytu;

4) wysokości spłacanych rat należnych od studenta.

2. Umowy pożyczki i umowy kredytu zawierane są do dnia 31 marca.

3. Bank dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, najpóźniej w terminie do dnia 15 lutego.

4. W przypadku negatywnej oceny, o której mowa w ust. 3, student może w terminie do dnia 28 lutego złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 3 i 6, w innym banku.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, student dołącza zaświadczenie potwierdzające, że wniosek o kredyt został złożony pierwotnie w terminie określonym w § 4 ust. 3 oraz że student jest uprawniony do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu pożyczki lub kredytu. Zaświadczenie zawiera pieczęć i numer rozliczeniowy oddziału banku, w którym student pierwotnie złożył wniosek.

6. Bank w terminie do dnia 10 marca przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego dane dotyczące studentów, którzy złożyli wnioski o udzielenie kredytu w innym banku.

7. Szczegółową treść zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, oraz zakres, tryb i formę informacji, o której mowa w ust. 6, określa umowa, o której mowa w § 4 ust. 2.

§ 9. 1. Pożyczka lub kredyt są wypłacane kredytobiorcy maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich — maksymalnie przez okres

4 lat. Okresy wypłacania pożyczki lub kredytu sumuje się.

2. Pożyczka lub kredyt są wypłacane kredytobiorcy, w miesięcznych ratach, przez okres 10 miesięcy w roku. Pierwsza rata przysługuje za październik.

3. Pożyczka lub kredyt są wypłacane przez okres

5 miesięcy, jeżeli w ostatnim roku studiów nauka trwa zgodnie z regulaminem studiów tylko jeden semestr.

4. W przypadku ukończenia studiów przed terminem, wynikającym z regulaminu studiów, raty pożyczki lub kredytu są wypłacane w okresach określonych w ust. 2 i 3, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca lub 31 października — odpowiednio do pierwszego z tych terminów, który nastąpi po terminie ukończenia studiów.

5. Przez termin ukończenia studiów rozumie się datę określoną w art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, zaś przez termin ukończenia studiów doktoranckich — datę wystawienia świadectwa ukończenia tych studiów.

6. Miesięczna rata pożyczki lub kredytu jest przekazywana na rachunek bankowy wskazany przez kredytobiorcę.

§ 10. 1. Kredytobiorca jest zobowiązany, w terminie do dnia 31 marca i 31 października każdego roku, do czasu ukończenia studiów, przedstawiać odpowiednio Bankowi Gospodarstwa Krajowego lub właściwemu bankowi zaświadczenie o studiach wydane przez uczelnię lub jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie, potwierdzające, że jest studentem lub doktorantem, również w przypadku niekorzystania z pożyczki lub z kredytu w następnych latach studiów.

2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli termin przedstawienia zaświadczenia o studiach przypada w okresie urlopu udzielonego przez uczelnię lub jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie, o ile bank został poinformowany o terminie urlopu w ostatnim dostarczonym przez kredytobiorcę zaświadczeniu.

3. Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia banku o ukończeniu studiów.

4.  Bank zaprzestaje wypłacania kredytu, a Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczki, jeżeli kredytobiorca:

1) przedstawił bankowi zaświadczenie o studiach bez potwierdzenia wpisu na kolejny semestr (rok studiów); wypłacanie rat pożyczki lub kredytu nie ulega zawieszeniu, jeżeli brak wpisu na kolejny semestr (rok studiów) wynika z niezaliczenia semestru (roku studiów) z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych, potwierdzonych przez uczelnię lub jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie; wznowienie wypłat może nastąpić po złożeniu zaświadczenia o studiach potwierdzającego uzyskanie wpisu na kolejny wyższy semestr (rok studiów);

2) nie przedstawił bankowi w wymaganym terminie zaświadczenia o studiach; w przypadku przedstawienia zaświadczenia o studiach w terminie późniejszym, wznowienie wypłat może nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono to zaświadczenie, z tym że studentowi nie są wypłacane raty kredytu za miesiące, w których nie przedłożył zaświadczenia o studiach;

3) korzystał z więcej niż jednej pożyczki lub kredytu;

4) został zawieszony w korzystaniu z praw studenta lub uczestnika studiów doktoranckich na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej; wznowienie wypłat może nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono zaświadczenie o przywróceniu praw studenta lub uczestnika studiów doktoranckich;

5) wystąpił z wnioskiem o zaprzestanie wypłacania pożyczki lub kredytu studenckiego.

5. Wypłatę kredytu lub pożyczki zawiesza się na czas udzielonego kredytobiorcy urlopu z przyczyn zdrowotnych, ważnych przyczyn losowych lub w związku ze studiami na uczelni zagranicznej.

§ 11. 1. Kapitał pożyczki lub kapitał kredytu spłacane są przez kredytobiorcę w równych ratach miesięcznych.

2. Liczba rat spłaty pożyczki lub kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat pożyczki lub kredytu.

3. Liczba rat spłaty pożyczki lub kredytu może być:

1) większa niż określona w ust. 2, jeżeli kredytobiorca udokumentuje, że wysokość spłaty pożyczki lub kredytu przekracza 20 % jego przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 4;

2) mniejsza niż określona w ust. 2 — na wniosek kredytobiorcy.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wysokość miesięcznej raty spłaty pożyczki lub kredytu, na wniosek kredytobiorcy, zmniejsza się do 20 % jego przeciętnego miesięcznego dochodu, ustalonego na podstawie:

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w ostatnim roku podatkowym, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, a w przypadku uzyskiwania dochodów wymienionych w § 6 ust. 6 pkt 2–11 oraz w ust. 7 i 8 — na podstawie innego dowodu określonego przez bank;

2) zaświadczenia z miejsca zatrudnienia kredytobiorcy o wysokości miesięcznego dochodu w bieżącym roku lub innego dowodu określonego przez bank, w przypadku braku dochodów wymienionych w § 6 ust. 6—8, w ostatnim roku podatkowym.

§ 12. 1. Spłata pożyczki lub kredytu, wraz z należnymi odsetkami, rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów, w tym studiów doktoranckich, nie później jednak niż w dniu 1 października lub, w przypadku gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr, w dniu 1 kwietnia, dwa lata po roku, w którym zgodnie z regulaminem studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia.

2. Na wniosek kredytobiorcy może zostać ustalony wcześniejszy niż określony w ust. 1 termin rozpoczęcia spłaty kredytu. W przypadku wystąpienia o rozpoczęcie spłaty kredytu w okresie studiów, kredytobiorca zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenie o studiach.

3. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 4 pkt 2, kredytobiorca rozpoczyna spłatę pożyczki lub kredytu, począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin złożenia zaświadczenia, z uwzględnieniem przepisu § 13.

4. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 4 pkt 3, właściwy bank wypowiada umowę pożyczki lub kredytu i żąda spłaty pożyczki lub kredytu z dniem upływu terminu wypowiedzenia.

5.  W przypadku ujawnienia, że kredytobiorca przedstawił nieprawdziwe informacje, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki lub kredytu, a także o warunkach spłaty i umorzenia, właściwy bank wypowiada umowę pożyczki lub kredytu i z dniem upływu terminu wypowiedzenia żąda spłaty pożyczki lub kredytu wraz z kwotą dopłat do odsetek nienależnie wypłaconych ze środków Funduszu na pokrycie pełnego lub częściowego oprocentowania kredytu.

§ 13. Bank Gospodarstwa Krajowego lub bank kredytujący zobowiązane są do powiadomienia kredytobiorcy o wysokości miesięcznej raty spłaty pożyczki lub kredytu, wynikającej z kwoty wypłaconej pożyczki lub kredytu oraz liczby rat spłaty.

§ 14. 1. Odsetki od kredytu spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego począwszy od dnia spłaty pierwszej raty kredytu, przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu.

2. Odsetki od pożyczki są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego, począwszy od dnia spłaty pierwszej raty pożyczki, przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat pożyczki.

3. Kredytobiorcy, na których ciąży obowiązek spłaty pożyczki lub kredytu, zgodnie z § 12 ust. 3, spłacają odsetki naliczone od dnia spłaty pierwszej raty pożyczki lub kredytu w wysokości 0,75 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.

4. Kredytobiorcy, którym wypowiedziano umowę pożyczki lub kredytu, zgodnie z § 12 ust. 4, spłacają odsetki w wysokości odsetek ustawowych, począwszy od dnia wypowiedzenia umowy.

5. Kredytobiorcy, którym wypowiedziano umowę pożyczki lub kredytu, zgodnie z § 12 ust. 5, spłacają odpowiednio pożyczkę lub kwotę dopłat do odsetek od kredytów nienależnie wypłaconych ze środków Funduszu — powiększone o odsetki ustawowe naliczone od dnia dokonania nieuzasadnionej wypłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

6. W przypadku niespłacenia w terminie raty pożyczki lub kredytu Bank Gospodarstwa Krajowego lub bank kredytujący nalicza odsetki od zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek ustawowych. Odsetki te są spłacane przez kredytobiorcę w pełnej wysokości.

7. Do okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, wlicza się okres:

1) odbywania przez kredytobiorcę służby wojskowej;

2) kształcenia na studiach doktoranckich, o ile kredytobiorca nie korzystał z pożyczki lub kredytu na studiach doktoranckich;

3) kontynuowania studiów na innym kierunku studiów rozpoczętym w trakcie pierwszych studiów.

8. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, kredytobiorca spłaca odsetki w pełnej wysokości oprocentowania kredytu, bez dopłat z Funduszu. Wysokość oprocentowania określona jest w umowie kredytu.

§ 15. 1. Pożyczka lub kredyt są umarzane w 20 % kredytobiorcy, który ukończył studia w grupie 5 % najlepszych absolwentów uczelni lub absolwentów studiów doktoranckich w danym roku akademickim. Umorzeniu podlega kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów ukończonych w tej grupie.

2. Umorzeń pożyczki lub kredytu, o których mowa w ust. 1, dokonuje odpowiednio Bank Gospodarstwa Krajowego lub właściwy bank, na wniosek kredytobiorcy potwierdzony przez dziekana lub inny jednoosobowy organ uczelni, a w przypadku studiów doktoranckich — kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.

3. Kredytobiorca składa wniosek o umorzenie pożyczki lub kredytu, o którym mowa w ust. 2, w Banku Gospodarstwa Krajowego lub we właściwym banku, w terminie 30 dni od dnia uzyskania jego potwierdzenia.

4. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala i podaje do wiadomości studentów sposób wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni.

5. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie w porozumieniu z organem samorządu doktorantów ustala i podaje do wiadomości doktorantów sposób wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich.

6. Pożyczka lub kredyt, na wniosek kredytobiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej, mogą być umorzone w całości, w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań, jeśli kredytobiorca udokumentuje trwałą niezdolność do pracy i trudną sytuację materialną. Wniosek zawiera oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na gromadzenie i przechowywanie jego danych osobowych, zawartych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 7.

7. Podstawą umorzenia, o którym mowa w ust. 6, jest orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. 6) ) lub inne orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.

8. Bank Gospodarstwa Krajowego lub właściwy bank umarza pożyczkę lub kredyt w całości przy braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń w przypadku śmierci kredytobiorcy.

9.  Spłatę kredytu objętego poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonym na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.) umarza się w przypadku braku prawnych możliwości dochodzenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego roszczeń z tytułu realizowanego poręczenia kredytu. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek Banku Gospodarstwa Krajowego.

10. Umorzeń, o których mowa w ust. 2 i 8, dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego lub właściwy bank, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę umorzenia.

11. Pożyczka lub kredyt, na wniosek kredytobiorcy, mogą być umorzone częściowo w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy.

12. Umorzeń, o których mowa w ust. 6 i 11, dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

13. Przez trudną sytuację życiową, o której mowa w ust. 6 i 11, rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej sytuację kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, powódź lub inną katastrofę.

§ 16. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom ze środków Funduszu:

1) całą kwotę odsetek od kredytu, należnych:

a) w okresie studiów i urlopów, o których mowa w § 10 ust. 5,

b) w okresie od zakończenia studiów do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu, o którym mowa w § 12 ust. 1 i 2,

c) od kredytów umorzonych, naliczonych do dnia przekazania środków,

d) w okresie odbywania przez kredytobiorcę służby wojskowej,

e) w okresie do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu, o którym mowa w § 12 ust. 3;

2) część odsetek od kredytu stanowiącą różnicę między odsetkami wynikającymi z umowy kredytu a odsetkami spłaconymi przez kredytobiorcę;

3) środki odpowiadające kwocie kredytu umorzonego w przypadkach określonych w § 15 ust. 1, 6, 8 i 11.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom środki Funduszu na pokrycie odsetek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w okresach miesięcznych na podstawie zapotrzebowania zawierającego:

1) kwotę odsetek podlegających spłacie ze środków Funduszu;

2) oświadczenie o wymagalności odsetek objętych zapotrzebowaniem;

3) oświadczenie o uprawnieniu kredytobiorców, których zadłużenie stanowi podstawę naliczenia odsetek, do spłaty odsetek ze środków Funduszu;

4) oświadczenie o spłacie odsetek należnych od kredytobiorców po rozpoczęciu spłaty kredytu.

3. Banki przekazują Bankowi Gospodarstwa Krajowego, w okresach kwartalnych, rozliczenia udzielonych kredytów, wypłaconych rat kredytów, dokonanych przez kredytobiorców spłat kredytów i odsetek oraz kredytów umorzonych.

4. Terminy składania zapotrzebowań, o których mowa w ust. 2, i rozliczeń, o których mowa w ust. 3, oraz ich szczegółową treść określa umowa, o której mowa w § 4 ust. 2.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom środki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, po otrzymaniu:

1) oświadczenia od banku o nabyciu przez kredytobiorcę prawa do umorzenia kredytu, o którym mowa w § 15 ust. 1 i 8;

2) informacji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o umorzeniu, o którym mowa w § 15 ust. 6 i 11, i oświadczenia banku o kwocie kredytu umorzonego.

6. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ze środków Funduszu na własny rachunek środki odpowiadające kwocie kredytu umorzonego w przypadku określonym w § 15 ust. 9. 

§ 17. Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, a w przypadku studiów doktoranckich — kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie w porozumieniu z organem samorządu doktorantów, organizuje system informacji o pożyczkach i kredytach.

§ 18. 1. Wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu, w tym raty kredytu poręczanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w roku akademickim 2009/2010 wynosi 600 zł.

2. Wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu, o której mowa w ust. 1, może wynosić 400 zł na wniosek studenta złożony wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki lub kredytu.

§ 19. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę (Dz. U. Nr 196, poz. 2017 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1552).

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2006 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. (poz. 1371)

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 152, poz. 1598 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 187 i Nr 164, poz. 1365.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1248 i Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 134, poz. 947 i Nr 170, poz. 1217.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711

5)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538.