ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w jednostkach:

1) podległych ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego,

2) nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw nauki — zwanym dalej „uprawnionymi”.

§ 2. Nagrodę roczną przyznaje:

1) kierownikom podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 8, 9 i 12 ustawy, zwanych dalej „podmiotami” — minister właściwy do spraw nauki albo minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego;

2) zastępcom kierowników i głównym księgowym podmiotów — osoba właściwa dla nich w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.

§ 3. 1. Nagroda roczna może zostać przyznana, jeżeli:

1) podmiot w roku obrotowym, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm. 3) ), poprzedzającym rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną, zwanym dalej „poprzednim rokiem”:

a) efektywnie realizował zadania i cele statutowe,

b) terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

2) podmiot uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok albo złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok — w przypadku gdy nie podlega ono zatwierdzeniu;

3) nie spowoduje to pogorszenia sytuacji finansowej podmiotu;

4) minister właściwy do spraw nauki przyjął sprawozdanie z działalności podmiotu za poprzedni rok — w przypadku uprawnionego kierującego podmiotem, o którym mowa w art. 1 pkt 8 ustawy;

5) uprawniony pełnił funkcję albo zajmował stanowisko przez cały poprzedni rok i w tym okresie:

a) rażąco nie naruszył obowiązków pracowniczych,

b) nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy albo nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

2. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu, związanej w szczególności z komercjalizacją, łączeniem lub podziałem, nagroda roczna może zostać przyznana, jeżeli uprawniony pełnił funkcję albo zajmował stanowisko zarówno przed, jak i po dokonaniu tej zmiany.

§ 4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej, zwanym dalej „wnioskiem”, występują dla uprawnionych kierujących podmiotami:

1) o których mowa w art. 1 pkt 8 ustawy — Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju albo Rada Narodowego Centrum Nauki;

2) o których mowa w art. 1 pkt 9 ustawy — rada naukowa instytutu badawczego;

3) o których mowa w art. 1 pkt 12 ustawy — dyrektor właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw nauki albo ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 5. 1. Wniosek zawiera:

1) oznaczenie miejscowości i daty;

2) nazwę i siedzibę podmiotu;

3) wskazanie wnioskodawcy;

4) oznaczenie adresata wniosku;

5) imię (imiona) i nazwisko uprawnionego;

6) stanowisko zajmowane przez uprawnionego albo pełnioną przez niego funkcję wraz z zakresem obowiązków;

7) datę objęcia stanowiska albo rozpoczęcia pełnienia funkcji przez uprawnionego;

8) wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego za okres objęty wnioskiem;

9) proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem;

10) przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem;

11) informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu;

12) podpis wnioskodawcy.

2. Do wniosku dołącza się oświadczenie podmiotu o terminowym regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych.

3. Wniosek składa się w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za poprzedni rok albo złożenia prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego podmiotu za poprzedni rok, jeżeli nie podlega ono zatwierdzeniu.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4)


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej — nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 116, poz. 1207, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 143, Nr 96, poz. 620 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 291, poz. 1707.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) rozporządzeniem Ministra Nauki z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 134, poz. 1510), które traci moc z dniem wejścia w życie mniejszego rozporządzenia;

2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 38), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do podmiotów podległych ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.