ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   warunki i tryb:

a)   organizowania i prowadzenia studiów doktoranckich w uczelniach i w jednostkach naukowych, w tym szczegółowe uprawnienia organu tworzącego studia doktoranckie, rady jednostki organizacyjnej i kierownika studiów doktoranckich oraz wymóg sprawowania opieki naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych przez pracowników posiadających aktualny dorobek naukowy,

b)   odbywania studiów doktoranckich w uczelniach i w jednostkach naukowych,

c)   przyznawania stypendiów doktoranckich oraz okresy, na jakie są one przyznawane,

d)   przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, zwanego dalej „zwiększeniem stypendium”;

2)   minimalną wysokość kwoty zwiększenia stypendium;

3)   wzór legitymacji doktoranta;

4)   wysokość opłat za wydanie legitymacji doktoranta.

§ 2. 1. Rada jednostki organizacyjnej uczelni przedstawia rektorowi, a rada naukowa jednostki naukowej — dyrektorowi tej jednostki, wniosek o utworzenie studiów doktoranckich, który zawiera:

1)   określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej;

2)   określenie efektów kształcenia;

3)   program studiów doktoranckich;

4)   określenie formy studiów doktoranckich;

5)   określenie czasu trwania studiów doktoranckich;

6)   warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie;

7)   wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli jest przewidywane utworzenie studiów odpłatnych.

2. Po zaakceptowaniu wniosku rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej wydaje akt o utworzeniu studiów doktoranckich.

§ 3. 1. Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje:

1)   rektor uczelni, po zasięgnięciu opinii rady jednostki organizacyjnej uczelni i właściwego organu samorządu doktorantów,

2)   dyrektor jednostki naukowej, po zasięgnięciu opinii rady naukowej jednostki naukowej i właściwego organu samorządu doktorantów

— spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych albo osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. 3) ), wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej uczelni albo będących pracownikami jednostki naukowej, zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Właściwy organ samorządu doktorantów wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie, z tym że wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony również w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu.

3. Wymóg zasięgania opinii nie dotyczy powołania kierownika pierwszych studiów doktoranckich w jednostce organizacyjnej uczelni albo w jednostce naukowej.

4. Kierownik studiów doktoranckich:

1)   organizuje realizację programu studiów doktoranckich;

2)   dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;

3)   zalicza doktorantom kolejne lata studiów doktoranckich;

4)   pełni funkcję przewodniczącego komisji, o której mowa w § 10.

§ 4. Rada jednostki organizacyjnej uczelni albo rada naukowa jednostki naukowej:

1)   określa sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;

2)   zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich.

§ 5. Kierownik jednostki organizacyjnej uczelni albo dyrektor jednostki naukowej rozpatruje zastrzeżenia doktorantów od rozstrzygnięć kierownika studiów doktoranckich, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 i 3.

§ 6. 1. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata.

2. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta, okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 4) ).

3. Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku:

1)   czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,

2)   konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,

3)   konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności

— łącznie nie dłużej niż o rok.

4. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych, łącznie nie dłużej niż o 2 lata.

§ 7. 1. Jednostka organizacyjna uczelni albo jednostka naukowa zapewnia doktorantowi przez cały okres studiów doktoranckich opiekę naukową i wsparcie w samodzielnej pracy badawczej albo artystycznej, sprawowane przez opiekuna naukowego.

2. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej albo stopień doktora habilitowanego sztuki w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej oraz dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat.

§ 8. Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich mogą prowadzić nauczyciele akademiccy posiadający aktualny dorobek naukowy, opublikowany w okresie ostatnich 5 lat, albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat.

§ 9. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, uczelnia albo jednostka naukowa wydaje zaświadczenie o przebiegu tych studiów.

§ 10. 1. Stypendium doktoranckie przyznaje rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej, po zaopiniowaniu przez komisję doktorancką jednostki organizacyjnej uczelni albo jednostki naukowej, zwaną dalej „komisją”, wniosków o przyznanie tego stypendium.

2. Komisję powołuje rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej.

3. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 członków powoływanych odpowiednio spośród nauczycieli akademickich wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej uczelni albo pracowników naukowych jednostki naukowej, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w tym kierownik studiów doktoranckich, oraz przedstawiciel doktorantów.

§ 11. 1. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:

1)   terminowo realizuje program studiów doktoranckich;

2)   wykazuje się zaangażowaniem w:

a)   prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo

b)   realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową;

3)   w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

§ 12. 1. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich.

2. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zawiera:

1)   dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku — numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich;

2)   ocenę opiekuna naukowego albo promotora — w przypadku ubiegania się o to stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich;

3)   informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 11.

3. Komisja, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, przekazuje rektorowi uczelni albo dyrektorowi jednostki naukowej listę doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium zawierającą dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

§ 13. 1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy i wypłacane co miesiąc.

2. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta:

1)   świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym;

2)   stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym;

3)   stypendium doktorskiego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

3. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor uczelni albo dyrektor jednostki naukowej może przyznać stypendium doktoranckie na ten okres.

4. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

5. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie w terminie krótszym niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy.

§ 14. 1. Doktorant odbywający studia doktoranckie w uczelni może złożyć wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium.

2. Zwiększenie stypendium przyznaje rektor uczelni, po zaopiniowaniu przez komisję wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium.

3. Zwiększenie stypendium może być przyznane:

1)   na pierwszym roku studiów doktoranckich — doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub w postępowaniu rekrutacyjnym;

2)   na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich — doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy dydaktycznej lub badawczej albo osiągnięciami artystycznymi w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium.

4. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium wynosi 800 zł.

§ 15. 1. Doktorant otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Jednostka organizacyjna uczelni albo jednostka naukowa pobiera opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta równą kosztom jej wydania.

3. Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.

4. Ważność elektronicznej legitymacji doktoranta potwierdza się co rok przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie na legitymacji w kolejno oznaczonych polach hologramu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 16. Studia doktoranckie prowadzone w jednostkach organizacyjnych uczelni oraz w jednostkach naukowych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzi się zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu ich rozpoczęcia do czasu ich zakończenia według programu tych studiów.

§ 17. Legitymacje doktoranta w formie papierowej wydane według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych zachowują ważność do dnia 30 września 2015 r.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2013 r. 5)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. (poz. 1581)

Załącznik 2 Wzór hologramu


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675, 829 i 1005.

3)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 iNr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

4)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 iNr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 iNr 154, poz. 1805,z2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 iNr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110 oraz z 2013 r. poz. 2, 675, 896 i 1028.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 36 ustawy z dnia28 maja2013 r. o zmianie ustawy -Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675).